Färgglad vägg målad som ett pussel

Samverkansinsatser för unga entreprenörer

I Skåne finns många möjligheter för unga som vill öka sin kunskap om entreprenörskap och utveckla sina entreprenöriella förmågor.

Skåne har goda förutsättningar med engagerade kommuner och många organisationer som jobbar med att främja ungt entreprenörskap. 

* Upplägget i år skiljer sig från föregående år då den utgår från kommunernas behov och enbart kommuner kan vara sökande part. Organisationer kan delta i satsningar genom att bli upphandlade för vissa insatser. En kommun behöver stå som huvudsökare.

Finansiering för regional samverkan och gemensamma insatser 2024

Det finns ett uttalat behov och en önskan hos kommunerna om att arbeta mer tillsammans för att utveckla arbetet med ungt entreprenörskap. I år går det därför att söka finansiering från Region Skåne för gemensamma projekt eller utvecklingsinitiativ.  
 
Syftet med finansieringen är att, genom ökad regional samverkan, skapa konkreta och mer effektiva erbjudanden för Skånes unga entreprenörer och därmed nå fler unga med breda insatser i större delar av Skåne. 

Med denna finansiering vill Region Skåne:

 • Underlätta dialog och uppmuntra samverkan mellan kommuner och, i viss mån, organisationer som främjar ungas entreprenöriella lärande.
 • Finansiera insatser vars mål är att gemensamt utveckla arbetet med ungt entreprenörskap, antingen för en regiondel eller för hela Skåne.
 • Bidra till att fler unga, över hela Skåne, får tillgång till insatser inom ungt entreprenörskap.
 • Skapa långsiktig samhällsnytta genom att stärka kommunernas insatser för unga entreprenörer i alla delar av Skåne.
 • Långsiktigt bidra till att fler unga vuxna får kunskap om bristyrken, entreprenörskap och arbetslivet. 

Exempel på insatser som vi ser att många kommuner har behov av:  

 • Kommungränsöverskridande och, i viss mån, organisationsöverskridande samverkan för att utöka ungas nätverk och möjlighet till entreprenöriellt lärande. 
 • Nya gemensamma kommunikationsinsatser för att nå unga i kommunerna.
 • Ökad förståelse för vikten av ungas entreprenöriella lärande inom olika kommunförvaltningar. 
 • Regionala träffar inför eller efter kommunernas sommarlovssatsningar.
 • Tydligare ge unga möjlighet att ta del av det samlade erbjudandet av entreprenörskapsfrämjande organisationer i Skåne.
 • Insatser för att främja skolans involvering i ungas entreprenörskap.
 • Satsningar för att minska glappen mellan insatser för att främja ungt entreprenörskap och övriga innovationssystemet i Skåne. 

Vem kan söka?

Två, eller fler, skånska kommuner i samverkan. Vi uppmuntrar till bredare samverkan. 
 
De medel som tilldelas kan användas för att genomföra insatser i egen regi alternativt upphandla tjänster till exempel från någon av främjarorganisationerna.

Bedömning

Bedömning sker utifrån inskickade ansökningar, dialog och i konkurrens. Den geografiska spridningen och hur många unga som kan få nytta av insatsen kommer att beaktas.  
 
Region Skåne fattar det formella beslutet om vilka sökande som får finansiering och meddelar samtliga sökande.   
 
Beroende på ansökningarnas inriktning kan Region Skåne föreslå partnerskap som har liknande ansökningar att samarbeta.

Bedömningsfrågor och kriterier:

 
Resultat och relevans

Här bedöms bland annat syftet och genomförandet av insatsen samt hur väl effekten bidrar till de övergripande målen med finansieringen.

 • Vilken typ av insats vill ni genomföra, hur och varför?
 • Hur bidrar insatsen till långsiktig samverkan och utveckling av ungt entreprenörskap?
 • Beskriv översiktligt er tidplan. 
 • Om insatsen är direkt riktade till unga, inom vilken geografi och hur många räknar ni med att nå? 

Samverkan och relationer

Här bedöms bland annat hur väl ni motiverar er samverkan och hur ni förhåller er till andra med likvärdiga ambitioner.

 • Varför har ni valt att samverka?
 • Kommer ni välja att genomföra insatsen i egen regi eller upphandla tjänsten?
 • Hur planerar ni att sprida resultatet så att fler kommuner kan dra nytta av er insats?
 • Hur ser ni på möjligheten till att skala upp insatsen och involvera fler i framtiden? 

Medel att söka

Projektfinansiering kan sökas upp till 100 000 kronor. Finansiering kommer att beviljas i olika grad baserat på bedömning och antalet ansökningar. Ingen medfinansiering krävs. 
 
Aktiviteter som redan finansieras inom ramen för utlysningen av Ungt entreprenörskap går inte att söka för.

Tidplan

Ansökan är stängd.

Insatserna skall genomföras under perioden 12:e april – 20:e november.

Ansökan

Skicka in ert projektförslag när ansökan är öppen enligt tidplan ovan via mejl med deltagande kommuner, inklusive organisationsnummer, kontaktpersoner, svar på frågorna under “Bedömningsfrågor och kriterier” ovan och en grov budget till: anna.me.hansson@skane.se  

Rapportering

Rapportering sker till Region Skåne efter avslutat genomförande, senast 22:a november.

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det tydligt framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till ekosystemet för ungt entreprenörskap i Skåne.  

Ladda ner Region Skånes logotype

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.