Färgglad vägg målad som ett pussel

Samverkansinsatser för unga entreprenörer

I Skåne finns många möjligheter för unga som vill öka sin kunskap om entreprenörskap och utveckla sina entreprenöriella förmågor*. Skåne har goda förutsättningar med engagerade kommuner och många organisationer som jobbar med att främja ungt entreprenörskap.

* Utveckling av specifika kompetenser som relateras till entreprenörskap, så kallade entreprenöriella förmågor. T.ex. innovationstänkande, initiativtagande, nyfikenhet, nytänkande, flexibilitet, anställningsbarhet, problemlösningsförmåga, kreativitet och ansvarstagande.

Finansiering för regional samverkan och gemensamma insatser - ny utlysning för 2023

Det finns ett uttalat behov och önskan hos kommuner och organisationer om att arbeta mer tillsammans för att öka utbytet och för att nå fler unga i en större geografi än med varje enskild insats. Genom gemensamma insatser kan både kvalitén öka och komma fler ungdomar till gagn om det genomförs tillsammans. I år går det att söka finansiering från Region Skåne för ett gemensamt projekt eller initiativ.

Syftet med utlysningen är att, genom ökad regional samverkan, skapa konkreta och effektiva erbjudanden för Skånes unga entreprenörer och därmed nå fler unga med breda insatser i större delar av Skåne.

Med denna utlysning vill Region Skåne:

 • Få till stånd konstellationer av parter som når än fler unga i större delar av Skåne, baserat på många kommuners behov.
 • Finansiera nya insatser vars mål är att utbilda unga individer inom entreprenörskap och uppmuntra deras entreprenöriella förmågor.
 • Underlätta dialog och uppmuntra samverkan mellan kommuner och organisationer som främjar ungas entreprenöriella lärande.
 • Skapa långsiktig samhällsnytta genom att stärka ett ekosystem av verksamheter som tillsammans genomför insatser för unga entreprenörer i alla delar av Skåne.
 • Långsiktigt bidra till att unga gör medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval som gör Skåne till en stark och hållbar tillväxtmotor.

Exempel på insatser som vi ser att många kommuner har behov av:

 • Organisations- eller kommungränsöverskridande samverkan för att utöka ungas nätverk och möjlighet till entreprenöriellt lärande.
 • Nya kommunikationsinsatser för att nå unga i kommunerna.
 • Ökad förståelse för vikten av ungas entreprenöriella lärande inom olika kommunförvaltningar.
 • Regional träff inför eller efter kommunernas sommarlovssatsningar
  Läs mer om Sommarentreprenörerna
 • Utveckla de projekt som genomförs inom ramen för Sommarentreprenörerna till något på helårsbasis.
 • Tydligare få ta del av ett samlat erbjudande av entreprenörskapsfrämjande organisationer i Skåne.

Vilka kan söka?

Kommuner i Skåne och verksamheter vars målgrupp är personer mellan 15 och 30 år alternativt studerar någon form av högre utbildning. 

Flera parter kan ansöka tillsammans för en särskild insats som genomförs under 2023. medsökande ska vara minst tre parter, varav minst två kommuner.

Aktiviteter som redan finansieras inom ramen för utlysningen av Ungt entreprenörskap går inte att ansöka för. Ungt Entreprenörskap

Bedömning

Bedömning sker utifrån inskickad ansökan och i konkurrens mellan de sökande. Målsättningen är att de som beviljas stöd tillsammans ska nå fler ungdomar i större delar av Skåne, så en geografisk spridning kommer också beaktas i bedömningen. Region Skåne fattar det formella beslutet om vilka sökande som får finansiering och meddelar samtliga sökande. 

Beroende på ansökningarnas inriktning kommer Region Skåne föreslå partnerskap som har liknande ansökningar att samarbeta.

Bedömningskriterier

Resultat

Här bedöms bland annat syftet och genomförandet av insatsen samt hur väl effekten bidrar till de övergripande målen med utlysningen.

 • Vilken typ av ny insats vill ni genomföra, hur och varför?
 • Hur bidrar den till att utbilda unga inom entreprenörskap och uppmuntra deras entreprenöriella förmågor?
 • Beskriv er tidsplan i korthet.

Regional relevans

Här bedöms bland annat hur väl ni kan förstå och möta de behov som finns i kommunerna samt hur väl ni kan nå en större målgrupp av unga i större delar av Skåne.

 • Vilket/vilka behov ser ni finns i delar av/hela Skåne som er samverkansinsats kan uppfylla?
 • Vem ingår i er målgrupp för insatsen och hur ska ni fånga deras intresse?
 • Hur många personer i målgruppen har ni som ambition att nå med er insats? (Skilj om aktuellt gärna på generella spridningsaktiviteter och direkt kontakt.)

Samverkan och relationer

Här bedöms bland annat hur väl ni motiverar er samverkan och hur ni förhåller er till andra med likvärdiga ambitioner.

 • Varför har just ni valt att göra denna ansökan tillsammans?
 • Vilka fler kommuner (utöver ni som ansöker tillsammans) kommer på något sätt kunna ta del av er insats – och hur? Vilka kommuner har ni fått indikation på att de vill ta del av insatserna?
 • Hur ser ni på möjligheten till att skala upp insatsen och involvera fler i framtiden?

Medel att söka

Projektfinansiering kan sökas upp till 100 000 kronor. Finansiering kommer beviljas i olika grad baserat på bedömningen. Ingen medfinansiering krävs.

Tidplan

Ansökan var öppen mellan den 6 mars och 16 mars. Beslut meddelades till samtliga senast två veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Steg 1. Läs utlysningstext och frågorna som ska besvaras i anmälningsformuläret.
  Anmälningsformulär Samverkansinsatser för unga entreprenörer
 • Steg 2. Den 6 mars höll vi en workshop för att underlätta dialog inför ansökan. Det var frivilligt att delta och går bra att ansöka även om du inte medverkade.
 • Steg 3. Skicka in er ansökan mellan 6 mars och 16 mars.
 • Steg 4. Invänta tilldelningsbeslut (inom två veckor efter sista ansökningsdag).
 • Steg 5. Utbetalning sker för de samverkansinsatser som beviljats.

Budget beslutas i februari – en förutsättning för finansiering

Region Skånes regionala utvecklingsnämnd antog verksamhetsplan och budget för 2023 den 17 februari. Genomförandet av dessa insatser för unga entreprenörer förutsätter ett beslut i nämnden.

Rapportering

Rapportering sker till Region Skåne efter avslutat genomförande.

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det tydligt framgå att insatsen finansieras med bidrag från Region Skåne. På detta sätt medverkar insatsen till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till ekosystemet för ungt entreprenörskap i Skåne.

Statligt stöd till företag

Bidrag som ges till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd.  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.