• I höstas fick danskompaniet Bobbi Lo 200 000 kronor i produktionsstöd för dansföreställningen Sekten, den tredje delen i en interaktiv trilogi för en ung publik om olika former av makt och auktoritet i samhället. Foto: Alexandra Bergman

Produktionsstöd kultur

Region Skåne utlyser produktionsstöd inom kulturområdet vid två tillfällen under 2023, en gång på våren och en gång på hösten. Höstens utlysning är öppen 15 augusti - 12 september!

När kan jag söka?

Årets andra utlysning öppnar den 15 augusti och stänger kl 12.00 den 12 september.

Skicka in din ansökan senast klockan 12.00!

För att vi  ska kunna ge dig som söker ett bra stöd och hantera eventuella problem under kontorstid ska alla ansökningar vara inskickade senast klockan 12.00, det vill säga mitt på dagen inte klockan 24.00 på natten. 

För vad kan jag söka?

Produktionsstöd är ett kulturstöd för publik verksamhet på professionell nivå. Stödet ska bidra till ett rikt och brett kulturutbud och en kulturell mångfald för invånare och besökare i Skåne. Stödet omfattar olika konst- och kulturområden och avser publika kulturarrangemang samt konstnärlig produktion som leder till publika arrangemang.

Produktionsstöd kan exempelvis sökas för:

 • föreställningar
 • konserter
 • utställningar
 • festivaler
 • publika arrangemang/evenemang

För vad kan jag inte söka?
Produktionsstöd kan i regel inte sökas för:

 • projekt vars huvudsakliga innehåll är utgivning eller produktion av medier, som till exempel musik- eller bokutgivning, film- eller datorspelsproduktion, webblösningar eller översättningar
 • föreställningar, konserter eller publika arrangemang/evenemang av engångskaraktär
 • föreställningar, konserter eller publika arrangemang/evenemang som bedöms vara ordinarie kontinuerlig verksamhet
 • amatörverksamhet som inte innehåller någon professionell medverkan
 • projekt som genomförts innan beslutsdatum

Vem kan söka?

Aktörer som bedriver professionell verksamhet inom kultursektorn i Skåne kan söka produktionsstöd. Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).

Enskild firma som söker stöd ska lämna uppgift om F-skattsedel. Förvaltningen kan begära kreditupplysning inför beslut om stödgivning.

Ideell förening som söker ska bifoga kopia av: stadgar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning/bokslut.

Kollektivavtal eller motsvarande avtal på arbetsmarknad ska tillämpas.

Vem kan inte söka?

Verksamheter som beviljats verksamhetsstöd av kulturnämnden kan inte söka produktionsstöd.

Stöd beviljas inte till verksamheter som har skulder till staten för skatt eller avgift. Stöd ges inte heller till verksamheter som ansökt om konkurs eller är i likvidation. 

Behöver jag söka stöd från fler finansiärer?

Region Skåne kan endast vara delfinansiär. Stöd beviljas därför endast till satsningar som även sökt och/eller beviljats stöd av annan finansiär. Biljett-/entréintäkter eller egen arbetstid räknas inte som delfinansiering, även om de utgör en del av budgeten. Det regionala produktionsstödet är ett komplement till i första hand kommunalt och/eller statligt stöd (verksamhetsstöd, projektstöd eller stipendium). Undantag från medfinansieringskravet kan göras för ansökningar om belopp upp till 50 000 kronor.

Hur bedöms ansökningarna?

Projekt som beviljas produktionsstöd ska bidra till att uppfylla Region Skånes kulturpolitiska mål:

Hela Skåne ska utveckla och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor.

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 pekar ut fem prioriterade utvecklingsområden:

 • Konstnärligt skapande
 • Delaktighet och medskapande
 • Kulturens rum och platser
 • Barns och ungas rätt till kultur 
 • Digital utveckling.

Projekt som beviljas produktionsstöd ska bidra till ett eller flera av utvecklingsområdena.

Vid bedömningen av ansökningar vägs följande prioriteringar och perspektiv in (ej rangordnade):

 • nyskapande och experimentellt
 • kvalitet och konstnärlig höjd
 • breddat deltagande och nya publikgrupper
 • kulturutveckling för och/eller med barn och unga och unga vuxna
 • främjande av nationella minoriteters språk och kultur
 • samverkan med annan part/aktör
 • tillgänglighet, geografisk spridning och betydelse för hela Skåne
 • utbyte mellan konst- och kulturformer
 • utbyte och spridning av erfarenheter

Hur söker jag?

Ansökan görs i Region Skånes ansökningsportal. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

Region Skånes ansökningsportal

För att kunna logga in i ansökningsportalen behöver du registrera ett konto. Vi skiljer på personkonton och organisationskonton. Ett personkonto använder du för att söka stöd som går att söka som privatperson. Ett organisationskonto använder du för att söka stöd som går att söka för organisationer. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer och därför ska du välja organisationskonto.

Inloggning sker alltid med ditt personliga BankID eller Freja eID. Om du inte kan skaffa vare sig BankID eller Freja eID, kontakta Kulturförvaltningen på ansokan.kultur@skane.se. Läs mer i användarhandledningen nedan.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du ansvarig utvecklare. Kontakta dem i första hand när ansökningstiden pågår.

När får jag besked om stöd?

Beslut om produktionsstöd med ansökan hösten 2023, under tio prisbasbelopp (483 000 kronor för 2022), meddelades i mitten av november 2023 på Region Skånes hemsida. Alla som sökt stöd fick information om beslutet från Kulturförvaltningen via e-post, från adressen kultur@skane.se

Stöd över tio prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd den 8 december 2023.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.