Gemensam strategi för gestaltad livsmiljö - arkitektur, form och design

Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt formar samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö - arkitektur, form och designStrategin kopplar Region Skånes roll tydlig till området arkitektur, form och design och den gestaltade livsmiljön. Detta förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av livsmiljön och därmed våra invånares vardag.

Strategin fokuserar på vad arkitektur, form och design gör, det vill säga hur dessa på olika sätt formar samhället. Området erbjuder verktyg och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och till individers möjlighet att ta plats i samhället och ha inflytande i sin vardag. Insatsområdet är viktigt för att Region Skåne ska nå den målbild som finns i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Strategin är ett styrdokument i både det interna och det externa arbetet. Den ska även fungera som orienteringskarta och klargöra färdriktning och gemensamma mål. Strategin för gestaltad livsmiljö ska stärka området för att möta rådande samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Region Skåne har därför ett stort ansvar kopplat till arkitektur, form och design.

Fyra strategiska insatsområden pekas ut i strategin

 • Gestaltad livsmiljö ska genomsyra Region Skånes verksamheter
 • Öka kunskapen om gestaltad livsmiljö och dess betydelse för samhällsutvecklingen
 • Öka samverkan med offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor samt akademi
 • Öka möjligheterna att genomföra och finansiera insatser som utvecklar området gestaltad livsmiljö

Bakgrund

Den gemensamma strategin togs fram 2018 av Kulturförvaltningen och avdelningen för regional utveckling tillsammans och är antagen av både Region Skånes kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnden i september 2018.

Dokument

 • Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö

  ( .pdf, 2,1 MB)

  Ladda ner
 • In English: Region Skånes strategy for a designed living environment

  ( .pdf, 6,5 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.