Under juni 2021 till mars 2023 har projektet Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering (S2i2) drivit en regional samverkan inom öppna data och Säker digital kommunikation där alla kommunala och regionala verksamheter i Skåne har varit välkomna att delta. Syftet var att på ett enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt gemensamt ta oss an dessa strategiskt viktiga områden.

Projektet drevs av Region Skåne tillsammans med tio samverkansparter med finansiering från Europeiska Regionalfonden. Projektet riktade sig till skånska kommuner, Region Skåne och näringslivet i Skåne. Arbetet bedrevs inom två delprojekt, Öppna data och Säker Digital Kommunikation (SDK). Delprojekten arbetade aktivt med att utveckla stöd och sprida kunskap om öppna data och Säker digital kommunikation till alla skånska kommuner. Målet var att fler kommuner och Region Skåne har ökat sin förmåga att publicera öppna data och kommunicera känslig information på ett säkert sätt och att näringslivets kunskap och användning av öppna data har ökat.

Projektet styrdes av en gemensam styrgrupp med representanter från alla elva samverkansparter; Tomelilla kommun, Landskrona stad, Malmö stad, Lunds kommun, Kristianstads kommun, Simrishamns kommun, Helsingborgs stad, IUC Syd, Media Evolution, Skånes Kommuner och Region Skåne.

Projektet har erbjudit följande:

Säker digital kommunikation

 • Stöd till kommuner att införa den nationella infrastrukturen för säker digital kommunikation.
 • Tillgång till informations- och utbildningsmaterial som stöd i införande.
 • Stöd i analys av verksamhetsprocesser som är lämpliga för säker digital kommunikation.
 • Stöd kring tekniska krav och anpassningar.
 • Framtagning av stöd för upphandling av teknisk miljö
 • Etablera samverkan med nationella aktörer som tex DIGG, Inera, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen

Öppna data

 • Ett utbud av kostnadsfria utbildningsinsatser inom öppna data.
 • Tillgång till informations- och utbildningsmaterial, processbeskrivningar, specifikationer med mera för att underlätta arbetet med öppna data.
 • Avgiftsfri tillgång till en öppna data-plattform där kommuner kan testa att publicera öppna data. Utbildning ingår. Plattformen är tillgänglig till 30 november 2023.
 • Ökad samverkan med näringslivet kring behov av öppna data.
 • Sammanställning av behov kring fortsatt regional samverkan inom öppna data.

Öppna data

Delprojektet Öppna data syftade till att öka offentliga aktörers kunskap om och förmåga att publicera öppna data samt till att öka näringslivets kunskap och användning av offentliga öppna data genom en stark regional samverkan.

 • Delmål för delprojekt Öppna Data

  1. Offentliga aktörer och näringsliv ska ha en ökad kompetens kring öppna data och informationshantering som är relevant för respektive nivå (ledning, IT, verksamhet).

  2. Informationsmängder som lämpar sig som öppna data ska vara kartlagda.

  3. Samtliga kommuner och Region Skåne ska ha tillgång till en testmiljö i en öppna data plattform.

  4. Beslutsunderlag för en regional struktur för samverkan inom öppna data ska tas fram.

  5. Medverkande kommuner* ska ha ett utökat samarbete med näringslivet för en ökad kunskap om företagens behov gällande öppna data.

  * Med medverkande kommuner avses de kommuner som är samverkanspartners.

 • Projektets aktiviteter har genomförts i huvudsak under perioden 1 september 2021 till och med den 31 januari 2023. Projektets formella startdatum var den 1 juni 2021 och slutdatum den 31 mars 2023.

   

 • I delprojekt öppna data har fem kommuner och två klusterorganisationer deltagit. Region Skåne ansvarade för processledning.  Arbetet i delprojektet har styrts och följts upp av S2i2-projektets gemensamma styrgrupp där samtliga deltagande organisationer fanns representerade.

  Deltagande aktörer:

  • Tomelilla kommun
  • Landskrona stad
  • Malmö stad
  • Lunds kommun
  • Kristianstads kommun
  • IUC Syd
  • Media Evolution
 • I undersökningar och intervjuer har vi sett ett stort intresse för hur öppna data kan gynna organisationers och företags utveckling. Som en del av vårt delprojekt har vi tagit fram ett erbjudande och stöd för de kommuner som är intresserade av att höja sin kunskap om öppna data och komma igång med att börja dela och publicera vissa datamängder som öppna data.

  Genom samarbete mellan Region Skåne, Mobile Heights/DigITHub och Metasolutions fick skånska kommuner gratis tillgång till en teknisk plattform samt utbildning för att kunna testa att publicera öppna data fram till 2023-11-30.

  Är du intresserad av att komma igång med publicering av öppna data är du välkommen att kontakta anna.gillquist@skane.se eller jakob.kulas@skane.se  för mer information så hjälper de dig att komma i gång med ert öppna data-arbete.

 • Webbinarier

  Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering (S2i2) anordnade under hösten fyra webbinarier där vi visade rent konkret hur man kan arbeta med öppna data inom fyra olika verksamhetsområden; Positionsdata/Geodata, Administration, statistik och ekonomi, Turism, besöksnäring och destinationsdesign samt Smarta samhället.

  Syftet med webbinarierna var att öka förståelsen och hjälpa deltagarna att komma i gång med publiceringen av öppna data i enlighet med den nya datalagen och nationella rekommendationer.

  Vi har praktiskt visat hur man kan arbeta med olika relevanta datamängder och publicera dessa som Öppna eller Delade Data, samt informerat om vad som sker på nationell, regional och lokal nivå inom öppna-dataområdet inom respektive område.

  Workshops om publicering

  Vid flera tillfällen har projektet anordnat digitala publicerings-workshops där Mattias Axell från Metasolutions guidat genom processen och hjälpt deltagare att tillgängliggöra öppna datamängder. Flera kommuner har på mycket kort tid kommit igång med publicering av öppna data efter dessa workshops.

  Sveriges regering vill vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. EU har också som mål att gå i spetsen för utvecklingen av ett datadrivet samhälle och Sverige antog dessutom en ny datalag som trädde i kraft 1 augusti 2022. Lagen riktar sig främst mot myndigheter och offentliga företag – men är en viljeriktning mot att Sverige ska bli bäst på digitalisering.

  Myndigheter och offentliga företag uppmuntras att kontinuerligt publicera digital information på eget initiativ om det inte är olämpligt från ett sekretess- och säkerhetsperspektiv. Syftet är att främja offentliga aktörers tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data.

Säker digital kommunikation (SDK)

Delprojekt SDK syftade till ett säkrare informationsutbyte genom en stark regional samverkan kring införande av den nationella tjänsten Säker digital kommunikation. Säker digital kommunikation bidrar till att förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av den stora mängd känslig information som dagligen utbyts mellan offentliga aktörer.

 • Delmål för delprojekt Säker Digital Kommunikation (SDK)

  1. Offentliga aktörer ska ha en ökad kompetens kring säker digital kommunikation som är relevant för respektive nivå (ledning, IT, verksamhet)
  2. Informationsflöden där säker digital kommunikation kan användas ska vara kartlagda.
  3. Deltagande kommuner och Region Skåne ska vara anslutna till SDKs infrastruktur, enligt den förvaltningsmodell som kommer att gälla för SDK framöver.
  4. Behov av gemensamma upphandlingar samt gemensam drift och förvaltning ska vara kartlagda, analyserade och dokumenterade.
 • Projektets aktiviteter har genomförts i huvudsak under perioden 1 september 2021 till och med den 31 januari 2023. Projektets formella startdatum var den 1 juni 2021 och slutdatum den 31 mars 2023.

 • I delprojekt SDK har fem kommuner och Kommunförbundet Skånes Kommuner deltagit. Region Skåne ansvarade för processledning.  Arbetet i delprojektet har styrts och följts upp av S2i2-projektets gemensamma styrgrupp där samtliga deltagande organisationer var representerade.

  Deltagande aktörer:

  • Tomelilla kommun
  • Landskrona stad
  • Malmö stad
  • Simrishamns kommun
  • Helsingborgs stad
  • Skånes Kommuner
 • SDK-projektet har arbetat med kunskapshöjande aktiviteter genom webbinarier och även genom workshops inom t.ex arbetsmarknadsområdet. Projektet har även etablerat samverkan med t.ex DIGG, Inera, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i syfte att underlätta kommuners anslutning till SDK. På Skånes Kommuners hemsida finns tillgång till material som ger stöd vid en kommuns anslutning till SDK, som tex inspelningar från webbinarier, intervjuer med kommuner som har anslutit till SDK och en steg-för-steg guide som beskriver vilka steg en kommun behöver arbeta med vid anslutning till SDK.Senast uppdaterad : I går