Utlysningen öppnar den 5 februari och stänger den 15 juni 2024. Vänligen kontakta horisonteuropa@skane.se för ansökningsformulär och allmänna villkor. Dessa kommer att laddas upp under rubriken bilagor på denna sida inom kort. Var god läs utlysningstexten och bilagorna noggrant. Texterna skiljer sig från förra årets utlysning

Syftet med insatsen är att öka EU-finansieringen till Skåne för forskning och innovation. Satsningen ska stödja framtagandet av projektansökningar som bidrar till att utveckla de sex specialiseringsområden som gemensamt har tagits fram av Forskning och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

Planeringsstödet riktas mot ansökningar till samarbetsprojekt inom Horisont Europa, det vill säga projekt där aktörer från flera olika discipliner och sektorer samt från flera olika länder deltar. Projekten ska också förväntas kunna bidra till att öka konkurrenskraften i det skånska näringslivet.

Målgrupper

 • Små och medelstora företag (SME)
 • Icke-vinstdrivande organisationer

Vem kan söka?

 • För alla sökande:

  • Vara registrerad i Skåne eller ha den del av sin verksamhet som aktiviteten avser i Skåne.

  För icke-vinstdrivande aktörer:

  • Vara en icke-vinstdrivande organisation, såsom branschorganisation från näringsliv, kommun/region eller lärosäten och forskningsinstitut.
  • Bidraget riktar sig inte till idéburen sektor.

  För företag:

  • Uppfylla EU:s definition på små och medelstora företag (SMF) med bland annat färre än 250 anställda, en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro och/eller en balansräkning som inte överstiger 43 miljoner euro.
   Se länk till EU:s definition på små och medelstora företag (europa.eu)
  • Inneha F-skattsedel, plus- eller bankgirokonto och minst ha en anställd.
 • För alla sökande:   

  • Ansökan görs i samarbete med andra skånska aktörer.
  • Den sökande har inte tidigare fått planeringsbidrag för Horisont Europa från Region Skåne.

  För icke-vinstdrivande aktörer:

  • Ansökan och projektet involverar representanter från det skånska näringslivet.
 • Konsulter som ämnar skriva ansökan åt en annan organisation kan inte själva ansöka om bidrag.

Hur får pengarna användas?

 • För alla projekt:

  • Bestå i att planera och/eller skriva en ansökan om samarbetsprojekt inom pelare II eller III i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, där konsortiet planeras bestå av flera olika typer av aktörer.
  • För ansökningar till EIC Accelerator ska det tilltänkta projektet i genomförandet involvera samarbete med andra aktörer. Samarbetspartners kan vara t.ex. underleverantörer eller aktörer som involveras i projektet på något annat sätt även om de inte är medsökande.
  • Anlita externt kunnande från en aktör med dokumenterad erfarenhet av EU:s forsknings- och innovationsprogram (t.ex. konsult).
  • Kunna bidra till utvecklingen inom något eller några av specialiseringsområdena i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Områdena är:
    1. Tech
    2. Life science och hälsa
    3. Livsmedel
    4. Avancerade material och tillverkningsindustri
    5. Smarta hållbara städer
    6. ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village
  • Du som sökande ska ha en ledande roll i ansökningsarbetet genom att: 
    • Koordinera ansökan och ha för avsikt att koordinera projektet, om detta beviljas av EU, om du har tidigare erfarenhet av Horisont Europa eller föregångare till detta program.
    • Delta i en ansökan som partner, med avsikt att vara ledare för ett arbetspaket eller ha ett samordnande ansvar, om du har liten erfarenhet av Horisont Europa eller föregångare till detta program.

  För icke-vinstdrivande aktörer:

  • Ha en näringslivskoppling och på ett konkret sätt förväntas kunna bidra till att öka konkurrenskraften i det skånska näringslivet. Det kan tex vara genom att ett skånskt företag ingår i konsortiet, eller genom att projektet skapar förutsättningar som ger direkt nytta för näringslivet på andra sätt.
 • För alla projekt:

  • Fler än en skånsk organisation är involverad i projektet.
  • Projektet tar utgångspunkt i FIRS agenda för det aktuella specialiseringsområdet, om en sådan finns.

Finansieringsvillkor

 • För alla projekt:

  • Finansieringen uppgår till:
   • Max 100 000 SEK för sökande till samarbetsprojekt som genomförs i konsortium inom pelare II (Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft) och III (Innovativa Europa) i Horisont Europa.
   • Max 50 000 SEK för sökande till projekt inom EIC Accelerator och Eurostars i pelare III. 
  • För ansökningar till EIC Accelerator ska det tilltänkta projektet i genomförandet involvera samarbete med andra aktörer. Samarbetspartners kan vara t.ex. underleverantörer eller aktörer som involveras i projektet på något annat sätt även om de inte är medsökande.
  • Finansieringen ska utgöra max 50 % av de totala kostnaderna för företag och icke-vinstdrivande aktörer med undantag för icke-vinstdrivande aktörer som ingår i den skånska innovationsstödssystemet (max 75 %).
  • Endast kostnader som upparbetats från och med att ett komplett intresseanmälansformulär inkommit (se mall under bilagor) kan utgöra godkända kostnader förutsatt att ansökan beviljas.
  • En slutrapport med bilagor ska skickas till Region Skåne i samband med redovisning vid datum som anges i beslutsbrevet.

  För företag:

 • Godkända kostnader:

  • Köp av tjänst från extern aktör i enlighet med offert som bifogats vid ansökan.
  • Lönekostnader samt kostnader för resor och möten för sökande till samarbetsprojekt. Timkostnadspriset räknas ut enligt mallen i slutrapporteringsdokumentet och får ej överstiga 800 SEK per timme.
  • Lönekostnader är ej godkända för sökande till EIC Accelerator och Eurostars.
 • För alla sökande:

  • Offert från extern aktör med dokumenterad erfarenhet av EU:s forsknings- och innovationsprogram (t.ex. konsult).

  För företag:

  • Årsredovisningar för de två senaste åren, alternativt en årsredovisning om företaget är yngre och därför ännu inte kunnat upprätta två årsredovisningar.
  • Registreringsbevis från Bolagsverket.

Hur ansöker jag?

 • Ansökningar tas emot löpande med uppehåll under sommar- och julledighet. Ansökningar som kommer in under dessa veckor handläggs och beslutas efter uppehållet. Se boxen högst upp på sidan för aktuella datum.

  För att ansöka börja med att fylla i en intresseanmälan. Mall finns under bilagor på denna sida. Skicka din intresseanmälan till horisonteuropa@skane.se.

  Efter att Region Skåne mottagit din ansökan kommer en handläggare att ta kontakt med dig för att gå igenom din intresseanmälan och få mer information om projektet. Om handläggaren anser att kriterierna för ansökan är uppfyllda kommer du att uppmanas:

  • Företag: göra en formell elektronisk ansökan via Min ansökan.
  •  Icke vinstdrivande organisationer: Skicka in en av firmatecknaren signerad Intresseanmälan, efterfrågade bilagor och eventuella kompletteringar.

  Normal handläggningstid från intresseanmälan till beviljad ansökan är 4 veckor, under förutsättning att ansökan inkommit med kompletta underlag.

  Du kommer att få tillgång till mallar för rapportering.Senast uppdaterad : 2024-02-01