Planeringsbidrag för fler skånska ansökningar till Horisont Europa

En ny utlysning öppnar inom kort. Webbsidan kommer uppdateras under vecka 3, 2022.

Syftet med insatsen är att öka EU-finansieringen till Skåne för forskning och innovation. Satsningen ska stödja framtagandet av projektansökningar som bidrar till att utveckla de sex specialiseringsområden som gemensamt har tagits fram av Forskning och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

Planeringsstödet riktas mot projekt som leder till ökad samverkansforskning inom Horisont Europa och den del av programmet som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” (pelare II).

Målgrupper

 • Små och medelstora företag (SME)
 • Icke-vinstdrivande organisationer (Non-profit)

Så här söker du ett EU-kort

Första steget i ansökan är att skicka en intresseanmälan till planeringsbidrag@skane.se. Var god använd formuläret Intresseanmälan EU-kort non-profit eller Intresseanmälan EU-kort SME som återfinns under rubriken Bilagor till höger. Om intresseanmälan bedöms positivt och uppfyller de kriterier som ställts upp för EU-kortet och som finns återgivna nedan kan den sökande gå vidare med en formell ansökan via e-tjänsten Min ansökan.

  • Krav på sökande:

   • Ska vara en icke-vinstdrivande organisation, såsom idéburen sektor, branschorganisation från näringsliv, kommun/region eller lärosäten och forskningsinstitut gärna i partnerskap/samarbete med andra skånska aktörer.
   • Ska vara registrerad i Skåne eller ha den del av sin verksamhet som aktiviteten avser i Skåne.
   • Ska i första hand ha för avsikt att koordinera en Horisont Europa-ansökan och projektet om det beviljas av EU.*
   • Ansökan får göras i samarbete med en forskningsaktör (universitet, högskola, forskningsinstitut) eller organisation med motsvarande kompetens (till exempel konsult med dokumenterad erfarenhet av EU:s forsknings- och innovationsprogram). Denna benämns ”samarbetsorganisation” i ansökan.
   • Konsulter som ämnar skriva ansökan åt en annan organisation kan inte själva ansöka om bidrag.

   * Ett undantag från denna regel görs för sökande i organisationer med liten erfarenhet av Horisont Europa (eller föregångare till detta program), och där avsikten är att den sökande ska ha en ledande roll i projektet, såsom till exempel ledare för ett arbetspaket.

  • Krav på sökande:

   • Ska uppfylla EU:s definition på små och medelstora företag (SME)* med bland annat färre än 250 anställda, en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro och/eller en balansräkning som inte överstiger 43 miljoner euro.
   • Ska vara registrerat i Skåne eller ha den del av sin verksamhet som aktiviteten avser i Skåne
   • Ska inneha F-skattsedel, plus- eller bankgirokonto och minst ha en anställd.
   • Ansökan ska göras i samarbete med en forskningsaktör (universitet, högskola, forskningsinstitut) eller organisation med motsvarande kompetens (till exempel konsult med dokumenterad erfarenhet av EU:s forsknings- och innovationsprogram). Denna benämns ”samarbetsorganisation” i ansökan.
   • Konsulter som ämnar skriva ansökan åt en annan organisation kan inte själva ansöka om bidrag.

   EU:s definition på små och medelstora företag

  • Finansieringen får användas till:

   • Att planera och skriva en ansökan inom pelare II i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, det vill säga den del av programmet som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” i samarbetsprojekt.
   • Syftet ska vara att:
    • koordinera ansökan och ha som avsikt att koordinera projektet, om detta beviljas av EU, i fall då du som sökande har tidigare erfarenhet av Horisont Europa eller föregångare till detta program.
    • delta i en ansökan som partner, med avsikt att vara ledare för ett arbetspaket eller ha ett samordnande ansvar, i fall då du som sökande har liten erfarenhet av Horisont Europa (eller föregångare till detta program).

   Finansieringsvillkor:

   • Finansieringen uppgår till max 100 000 SEK och ska utgöra max 75% av de totala kostnaderna som den sökande och eventuell samarbetsorganisation har.
   • Om finansiering för aktivitet söks från annan myndighet eller bidragsgivare får det totala bidraget max uppgå till 100 000 SEK.
   • Endast kostnader som upparbetats från och med beslutsdatum utgör godkända kostnader, det vill säga insatsen ska inte påbörjas innan bidragsbeslut fattats.
   • En slutrapport ska skickas till Region Skåne.

   Godkända kostnader:

   • Lönekostnader samt kostnader för resor och möten.
   • Eventuellt köp av tjänst från samarbetsorganisation i enlighet med offert som bifogats vid ansökan.

   Av ansökan ska det framgå:

   • Vilken utlysning inom Horisont Europa som planeringsbidrag sökes till.
   • Vilken/vilka samarbetsorganisationen/-rna är, samt vilka delar i ansökan till utlysningen inom Horisont Europa som de ansvarar för.
   • Vad bidraget ska användas till och hur arbetet ska läggas upp (till exempel skriva, resa, workshops). Vid inköp av konsulttjänst ska detta framgå av konsultens offert.
   • Hur medfinansieringen ser ut (till exempel lönekostnad/timmar för personer i projektet).
   • Om annan finansiering söks för insatsen.
   • Hur projektet, om det beviljas av EU, bidrar till utvecklingen i Skåne, till exempel genom att stärka prioriterade specialiseringsområden eller genom att bidra till att öka kunskapsintensiteten hos flera skånska aktörer.
   • Vilka de europeiska partnerna är, samt om det finns flera skånska aktörer med i konsortiet.
   • Huruvida man i konsortiet har med skånska organisationer/företag som aldrig eller sällan ansökt om projekt inom EU:s forsknings- och innovationsprogram.
   • I de fall då planeringsstödet söks med avsikt att vara partner istället för koordinator, varför sökande anser sig ha liten erfarenhet av Horisont Europa samt vilken roll sökande kommer ha i ansökan och projektet, om det beviljas av EU.
   • Vilket/vilka specialiseringsområde(n) i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt som ansökan till Horisont Europa adresserar, hur projektet förväntas bidra till utvecklingen i angivet specialiseringsområde och, i det fall en agenda för området finns, hur projektet kopplar an till prioriteringarna i denna. Specialiseringsområdena är:
    • Tech
    • Life science och hälsa
    • Livsmedel
    • Avancerade material och tillverkningsindustri
    • Smarta hållbara städer
    • ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village
    • Det är meriterande om:

   Till ansökan bifogas:

   • Eventuell offert från samarbetsorganisation.

   Det är meriterande om:

   • Fler än en skånsk organisation är involverad i projektet.
   • Projektet tar utgångspunkt i FIRS agenda för det aktuella specialiseringsområdet, om en sådan finns.
   • Ansökan till Horisont Europa har en näringslivskoppling där konsortium består av akademi och industri och/eller offentlig aktör.
   • Bidraget söks av aktörer som för första gången ämnar delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram.
  • Finansieringen får användas till:

   • Att planera och skriva en ansökan inom pelare II i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, det vill säga den del av programmet som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” i samarbetsprojekt.

   Finansieringsvillkor:

   • Finansieringen uppgår till max 100 000 SEK och kan enbart användas till att täcka kostnader som vald samarbetsorganisation har.
   • Om finansiering för aktivitet söks från annan myndighet eller bidragsgivare får det totala bidraget max uppgå till 100 000 SEK.
   • Företagets egna insatser i projektet ska utgöra minst 50 % av den totala projektkostnaden.
   • Företaget får inte under pågående beskattningsår och de två föregående beskattningsåren ha tagit emot offentligt stöd som sammanlagt överstiger 200 000 euro.
   • Endast kostnader som upparbetats från och med beslutsdatum utgör godkända kostnader, d.v.s. insatsen ska inte påbörjas innan bidragsbeslut fattats.
   • En slutrapport ska skickas till Region Skåne i samband med redovisning.
   • Godkända kostnader:
    • Faktura från samarbetsorganisation.

   Av ansökan ska det framgå:

   • Vilken utlysning inom Horisont Europa som planeringsbidrag sökes till.
   • Vilken/vilka samarbetsorganisationerna är, samt vilka delar i ansökan till utlysningen inom Horisont Europa som de ansvarar för.
   • Vad bidraget ska användas till och hur arbetet ska läggas upp (till exempel skriva, resa, workshops).
   • Hur medfinansieringen ser ut (till exempel lönekostnad/timmar för personer i projektet).
   • Om annan finansiering söks för insatsen.
   • Vilket/vilka specialiseringsområde(n) i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt som ansökan till Horisont Europa adresserar, hur projektet förväntas bidra till att utveckla området. Specialiseringsområdena är:
    • Tech
    • Life science och hälsa
    • Livsmedel
    • Avancerade material och tillverkningsindustri
    • Smarta hållbara städer
    • ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village

   Till ansökan bifogas:

   • Årsredovisningar för de två senaste åren, alternativt en årsredovisning om företaget är yngre och därför ännu inte kunnat upprätta två årsredovisningar.
   • Registreringsbevis från Bolagsverket.
   • Offert från samarbetsorganisation.

   Det är meriterande om:

   • Fler än en skånsk organisation är inblandad i projektet.
   • Projektet tar utgångspunkt i FIRS agenda för det aktuella specialiseringsområdet, om en sådan finns.
   • Anslaget söks av nya deltagare som för första gången ämnar delta i EU:s forskning-och innovationsprogram.
 • Ansökningar tas emot löpande med uppehåll mellan 15 juni–15 augusti och 15 december–15 januari. Ansökningar som kommer in under dessa veckor handläggs och beslutas efter uppehållet.

 • En handläggare från Region Skåne kommer att ta kontakt med dig för att gå genom din intresseanmälan och få mer information om projektet. Om kriterierna för ansökan anses vara uppfyllda uppmanas du att gå vidare med en formell elektronisk ansökan via Min ansökan. Normal handläggningstid från intresseanmälan till beviljad ansökan är 4 veckor, under förutsättning att ansökan inkommit med kompletta underlag.

  Via Min ansökan ansöker du sedan också om utbetalning av planeringsbidraget.

  Du kommer få tillgång till mallar för rapportering.Senast uppdaterad : 2022-01-13