Nyhet: vi kan nu även stödja ansökningar till EIC Accelerator och Eurostars under särskilda förutsättningar. Se rankningskriterier längre ner.

Syftet med insatsen är att öka EU-finansieringen till Skåne för forskning och innovation. Satsningen ska stödja framtagandet av projektansökningar som bidrar till att utveckla de sex specialiseringsområden som gemensamt har tagits fram av Forskning och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

Planeringsstödet riktas mot ansökningar till samarbetsprojekt inom Horisont Europa, det vill säga projekt där aktörer från flera olika discipliner och sektorer samt från flera olika länder deltar. Projekten ska också förväntas kunna bidra till att öka konkurrenskraften i det skånska näringslivet.

Målgrupper

 • Små och medelstora företag (SME)
 • Icke-vinstdrivande organisationer (Non-profit)

Så här söker du ett EU-kort

Första steget i ansökan är att skicka en intresseanmälan till horisonteuropa@skane.se. Var god använd formuläret Intresseanmälan EU-kort non-profit eller Intresseanmälan EU-kort SME som återfinns under rubriken Bilagor. Om intresseanmälan bedöms positivt och uppfyller de kriterier som ställts upp för EU-kortet och som finns återgivna nedan uppmanas den sökande gå vidare med en formell ansökan.

 • Vem kan söka?

  Den sökande ska:

  • Vara en icke-vinstdrivande organisation, såsom idéburen sektor, branschorganisation från näringsliv, kommun/region eller lärosäten och forskningsinstitut.
  • Vara registrerad i Skåne eller ha den del av sin verksamhet som aktiviteten avser i Skåne.
  • I första hand ha för avsikt att koordinera en Horisont Europa-ansökan och projektet om det beviljas av EU.*

  *Ett undantag från denna regel kan göras för sökande med liten erfarenhet av Horisont Europa (eller föregångare till detta program), och där avsikten är att den sökande ska ha en ledande roll i projektet, såsom till exempel ledare för ett arbetspaket.

  Det är meriterande om:

  • Ansökan görs i samarbete med andra skånska aktörer, särskilt representanter från näringslivet.

  Tänk också på att:

  • Bidraget får användas till att anlita externt kunnande från forskningsaktör (universitet, högskola, forskningsinstitut) eller organisation med motsvarande kompetens, för att arbeta fram en ansökan till ett samarbetsprojekt inom Horisont Europa.
  • Konsulter som ämnar skriva ansökan åt en annan organisation kan inte själva ansöka om bidrag.

  Hur får pengarna användas?

  Projektet ska:

  • Bestå i att planera och/eller skriva en ansökan om samarbetsprojekt inom pelare II eller III i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, där konsortiet planeras bestå av flera olika typer av aktörer.
  • Kunna bidra till utvecklingen inom något eller några av specialiseringsområdena i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.
   Områdena är:
   1. Tech
   2. Life science och hälsa
   3. Livsmedel
   4. Avancerade material och tillverkningsindustri
   5. Smarta hållbara städer
   6. ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village
  • Ha en näringslivskoppling och på ett konkret sätt förväntas kunna bidra till att öka konkurrenskraften i det skånska näringslivet. Det kan tex vara genom att ett skånskt företag ingår i konsortiet, eller genom att projektet skapar förutsättningar som ger direkt nytta för näringslivet på andra sätt.

  Du som sökande ska ha en ledande roll i ansökningsarbetet genom att:

  • Koordinera ansökan och ha för avsikt att koordinera projektet, om detta beviljas av EU, om du har tidigare erfarenhet av Horisont Europa eller föregångare till detta program.
  • Delta i en ansökan som partner, med avsikt att vara ledare för ett arbetspaket eller ha ett samordnande ansvar, om du har liten erfarenhet av Horisont Europa (eller föregångare till detta program).

  Det är meriterande om:

  • Fler än en skånsk organisation är involverad i projektet.
  • Projektet tar utgångspunkt i FIRS agenda för det aktuella specialiseringsområdet, om en sådan finns.
  • Bidraget söks av aktörer som för första gången ämnar delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram.

  Finansieringsvillkor:

  • Finansieringen uppgår till max 100 000 SEK och ska utgöra max 50% av de totala kostnaderna för sökande från akademi och 75% av de totala kostnaderna för sökande från innovationsfrämjande aktörer (klusterorganisationer, inkubatorer, osv).
  • Endast kostnader som upparbetats från och med att Min ansökanformuläret skickats in utgör godkända kostnader, det vill säga insatsen ska inte påbörjas innan den formella ansökan skickats in.
  • En slutrapport och eventuell tidsrapportering ska skickas till Region Skåne i samband med redovisning.

  Godkända kostnader:

  • Eventuellt köp av tjänst från samarbetsorganisation i enlighet med offert som bifogats vid ansökan.
  • Personalkostnader samt kostnader för resor och möten. Stödberättigande personalkostnader får beräknas till en genomsnittlig kostnad om högst 800 kr per timme.

  Till ansökan bifogas:

  • Eventuell offert från samarbetsorganisation.
 • Vem kan söka?

  Den sökande ska:

  • Uppfylla EU:s definition på små och medelstora företag (SME)* med bland annat färre än 250 anställda, en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro och/eller en balansräkning som inte överstiger 43 miljoner euro.
  • Vara registrerat i Skåne eller ha den del av sin verksamhet som aktiviteten avser i Skåne.
  • Inneha F-skattsedel, plus- eller bankgirokonto och minst ha en anställd.
  • Anlita externt kunnande från forskningsaktör (universitet, högskola, forskningsinstitut) eller organisation med motsvarande kompetens, för att arbeta fram en ansökan till ett samarbetsprojekt inom Horisont Europa.

  Det är meriterande om:

  • Ansökan görs i samarbete med andra skånska aktörer.

  Tänk också på att:

  • Konsulter som ämnar skriva ansökan åt en annan organisation kan inte själva ansöka om bidrag.

  * EU:s definition på små och medelstora företag

  Hur får pengarna användas?

  Projektet ska:

  • Bestå i att planera och/eller skriva en ansökan om samarbetsprojekt inom pelare II eller III i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, där konsortiet planeras bestå av flera olika typer av aktörer eller projektet på annat sätt involverar samarbete med andra aktörer.
  • Kunna bidra till utvecklingen inom något eller några av specialiseringsområdena i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.
   Områdena
   1. Tech
   2. Life science och hälsa
   3. Livsmedel
   4. Avancerade material och tillverkningsindustri
   5. Smarta hållbara städer
   6. ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village
  • Fler än en skånsk organisation är inblandad i projektet.
  • Projektet tar utgångspunkt i FIRS agenda för det aktuella specialiseringsområdet, om en sådan finns.
  • Bidraget söks av aktörer som för första gången ämnar delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram.

  Finansieringsvillkor:

  • Finansieringen uppgår till max 100 000 SEK för sökande till samarbetsprojekt som genomförs i konsortium inom pelare II i Horisont Europa, och 50 000 SEK för sökande till projekt inom EIC Accelerator och Eurostars i pelare III. För att den senare typen av deltagande ska kunna godtas krävs att projektet för sitt genomförande kommer att involvera samarbete med andra aktörer.
  • Finansieringen ska utgöra max 50% av de totala kostnaderna. Företaget får inte under pågående beskattningsår och de två föregående beskattningsåren ha tagit emot offentligt stöd som sammanlagt överstiger 200 000 euro.
  • Endast kostnader som upparbetats från och med att Min ansökanformuläret skickats in utgör godkända kostnader, d.v.s. insatsen ska inte påbörjas innan den formella ansökan skickats in.
  • En slutrapport och eventuell tidsrapportering ska skickas till Region Skåne i samband med redovisning.

  Godkända kostnader:

  • Köp av tjänst från samarbetsorganisation i enlighet med offert som bifogats vid ansökan.
  • Personalkostnader samt kostnader för resor och möten för sökande till samarbetsprojekt som genomförs i konsortium inom pelare II i Horisont Europa. Stödberättigande personalkostnader får beräknas till en genomsnittlig kostnad om högst 800 kr per timme.

  Till ansökan bifogas:

  • Årsredovisningar för de två senaste åren, alternativt en årsredovisning om företaget är yngre och därför ännu inte kunnat upprätta två årsredovisningar.
  • Registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Offert från samarbetsorganisation.

När går det att söka?

Ansökningar tas emot löpande från och med den 23 januari fram till den 15 juni.

Vad händer efter att en intresseanmälan har skickats in?

En handläggare från Region Skåne kommer att ta kontakt med dig för att gå genom din intresseanmälan och få mer information om projektet. Om kriterierna för ansökan anses vara uppfyllda uppmanas du att gå vidare med en formell ansökan. Normal handläggningstid från intresseanmälan till beviljad ansökan är 4 veckor, under förutsättning att ansökan inkommit med kompletta underlag.Senast uppdaterad : 2023-07-12