FIRS agerar tillsammans för att tillvarata möjligheter och för att ha beredskap att agera med enad kraft på kritiska händelser. Det är Region Skåne som koordinerar och faciliterar hela Skånes FIRS.

FIRS syftar till att förbättra förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ökad och fördjupad samverkan mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Arbetet drivs i linje med Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt, utifrån vilken FIRS samlar och driver utvecklingsinsatser. Strategin är Skånes smart specialiseringsstrategi och innebär att en region tillsammans identifierat sina styrkor och fördelar för att driva hållbar ekonomisk utveckling.

FIRS har prioriterat sex områden som har störst tillväxtpotential i Skåne – där insatser kan bidra till internationell konkurrenskraft och lösa samhällsutmaningar. Dessa områden är:  

Agendor för gemensamma framtida projekt och initiativ  

Som ett led i att samverka för hållbar tillväxt i linje med den regionala innovationsstrategin har FIRS styrelse utsett sex arbetsgrupper som har fått i uppdrag att genomföra strategin genom agendor inom respektive specialiseringsområden. 
 
Dessa agendor är handlingsplaner, som riktar sig till utvecklings- och innovationsaktörer i Skåne. De ska göra det enklare att gemensamt göra skillnad där behoven är som störst och ge svar på vad Skåne behöver mer av inom respektive område, för att framgångsrikt driva ökad produktivitet och hållbar tillväxt. I dagsläget har fem av sex specialiseringsområden implementerade agendor: Avancerade material och tillverkningsindustri, Life science och hälsa, Livsmedel, Tech samt Smarta hållbara städer. 
 
Forsknings- och innovationsrådet i Skånes primära uppgifter är:

  • Att driva initiativ som stärker utvecklingsförutsättningarna för Skånes innovationssystem. 
  • Att agera som en samlande kraft för regionens tillgångar, behov och möjligheter och utgör en strategisk systemisk ledningsfunktion. 
  • Att vara ett forum för samtal mellan näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå där såväl lokala, regionala, nationella och internationella insatser kan samordnas. 
  • Strategisk kommunikation, som en samlande röst för regionens behov 

FIRS välkomnar alla intressenter att delta i genomförandet. Senast uppdaterad : 2024-03-19