Siluetter av människor i en solnedgång

Ungt entreprenörskap – utlysning 2024

Region Skånes utlysning för Ungt entreprenörskap syftar till att finansiera organisationer vars mål är att utbilda unga individer inom entreprenörskap och uppmuntra deras entreprenöriella förmågor.

I Skåne ska det vara enkelt att hitta organisationer som främjar ungt entreprenörskap. För att kunna ta del av Region Skånes utlysning för Ungt entreprenörskap ska organisationens ambitioner vara att långsiktigt uppmuntra unga att göra medvetna utbildnings- och/eller yrkesval som bidrar till en stark och hållbar tillväxt i Skåne. 
 
Genom denna utlysning medfinansierar Region Skåne organisationer som tillsammans skapar ett brett och tydligt utbud av möjligheter för unga entreprenörer i hela Skåne.  

Region Skånes fokus på kompetensförsörjning

 I den regionala utvecklingsstrategin är ett visionsmål att Skåne ska vara en stark och hållbar tillväxtmotor. För att uppnå denna vision är en stark regional kompetensförsörjning väsentlig.   
  
Utlysningen för Ungt entreprenörskap sker inom ramen för prioriteringen "Stärkt kompetensförsörjning" och delmålet medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval. Effektmålet är att ”fler unga/vuxna får kunskap om bristyrken, entreprenörskap och arbetslivskunskap” där denna utlysning fokuserar på att öka ungas kunskap om entreprenörskap och främja deras entreprenöriella förmågor.

Med denna utlysning vill Region Skåne:

  • Finansiera organisationer vars mål är att utbilda unga individer inom entreprenörskap och uppmuntra deras entreprenöriella förmågor. 
  • Skapa långsiktig samhällsnytta genom att stärka organisationer som tillsammans har ett brett och tydligt erbjudande för unga entreprenörer i hela Skåne. 
  • Bidra till att unga gör medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval som gör Skåne till en stark och hållbar tillväxtmotor. 
  • Främja och stärka arbetet för ett jämställt och jämlikt Skåne.
  • Bidra till ökad samverkan mellan aktörerna för att underlätta för unga entreprenörer.
  • Säkerställa att unga entreprenörer har tydliga vägar framåt efter genomförda aktiviteter.  

Vem kan söka?  

Organisationer som i huvudsak arbetar med entreprenörskap/entreprenöriellt lärande för målgruppen personer mellan 15 och 30 år eller studenter på universitet eller högskola. Alternativt kan organisationen ha ett tydligt fokus med motsvarande inriktning som även är väldefinierat som en tydlig gren i organisationens verksamhetsplan.

Bedömningsprocessen

Bedömning sker utifrån inskickad ansökan och i konkurrens mellan de sökande. Målsättningen är att de organisationer som beviljas stöd gemensamt ska nå ungdomar i hela Skåne, så en geografisk spridning kommer också beaktas i bedömningen. Region Skåne fattar det formella beslutet om vilka sökande som får finansiering och meddelar samtliga sökande.

Bedömningen delas in i fyra huvudkriterier:

Resultat

Här bedöms bland annat volym och effekt av verksamheten, genomförbarhet samt hur väl effekten bidrar till de övergripande målen med finansieringen.

Målgrupp

Här bedöms bland annat relevansen av målgruppen samt volym och överlapp med andra organisationers målgrupper.

Nätverk och interaktion med andra organisationer

Här bedöms bland annat hur organisationen ser på sin roll i förhållande till andra organisationer och hur stark relationen är till andra relevanta aktörer och kommuner.

Utöver det bedöms även hur organisationen arbetar för att slussa entreprenörer vidare i främjarsystemet samt initiativtagande vad gäller utvecklingen av detta arbete. Målet är att unga enkelt skall kunna gå vidare med sina idéer och eventuellt företagande efter avslutade insatser.

Jämlikhet och jämställdhet

Organisationen ska ha en tydlig plan för sitt systematiska jämlikhets- och jämställdhetsarbete i den verksamhet som bedrivs.

Region Skåne arbetar i nära samverkan med Skånes kommuner för ett starkt sammanhållet system för ungas entreprenörskap i Skåne. Dialoger med dessa kan komma att påverka bedömningen.

Medel att söka

Organisationer kan söka finansiering upp till 200 000 kronor. Finansiering kommer att beviljas i olika grad baserat på bedömningen. Utlysningens totala omfattning är 1 800 000 kronor. Ingen medfinansiering krävs. 
 
Observera att detta är ett stöd för att bedriva och utveckla den ordinarie verksamheten.

Rapportering

Rapportering sker till Region Skåne med slutrapport den 31 januari 2024.

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det tydligt framgå att organisationen finansieras med bidrag från Region Skåne. På detta sätt medverkar organisationen till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till ekosystemet för ungt entreprenörskap i Skåne.

Statligt stöd till företag och organisationer

I beaktande av att det i Sverige just nu pågår diskussioner om tolkning av statsstödsreglerna kan kompletteringar kopplat till detta komma att begäras i ett senare skede. Om villkoren ej uppfylls under verksamhetsåret kan bidraget helt eller delvis komma att återkrävas.

Ansökan och tidplan

Ansökan är nu stängd. Tilldelningsbeslut planeras att meddelas senast den 29 februari 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.