Siluetter av människor i en solnedgång

Ungt entreprenörskap

Syfte och mål

I Skåne ska det vara enkelt att hitta rätt bland organisationer som främjar ungt entreprenörskap. Region Skånes utlysning för Ungt entreprenörskap syftar till att finansiera verksamheter vars mål är att utbilda unga individer inom entreprenörskap och uppmuntra deras entreprenöriella förmågor. Verksamhetens ambitioner ska vara att långsiktigt uppmuntra unga att göra medvetna utbildnings- och/eller yrkesval som bidrar till en stark och hållbar tillväxt i Skåne. 
 
Genom denna utlysning medfinansierar Region Skåne verksamheter som tillsammans skapar ett brett och tydligt utbud av möjligheter för unga entreprenörer i hela Skåne.  

Region Skånes regionala utvecklingsnämnd prioriterar kompetensförsörjning

I den regionala utvecklingsstrategin är ett visionsmål att Skåne ska vara en stark och hållbar tillväxtmotor. För att uppnå denna vision är en stark regional kompetensförsörjning väsentlig.  
 
Region Skånes regionala utvecklingsnämnd har prioriterat ”Stärkt kompetensförsörjning” som ett av fyra utvecklingsområden. Utlysningen för Ungt entreprenörskap kopplar till nämndens prioritering med syfte att öka ungas kunskap om entreprenörskap och främja deras entreprenöriella förmågor.

Med denna utlysning vill Region Skåne:

  • Finansiera verksamheter vars mål är att utbilda unga individer inom entreprenörskap och uppmuntra deras entreprenöriella förmågor. 
  • Skapa långsiktig samhällsnytta genom att stärka organisationer som tillsammans har ett brett och tydligt erbjudande för unga entreprenörer i hela Skåne. 
  • Bidra till att unga gör medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval som gör Skåne till en stark och hållbar tillväxtmotor. 
  • Främja och stärka arbetet för ett jämställt och jämlikt Skåne.  

Vem kan söka?  

Verksamheter vars målgrupp är personer mellan 15 och 30 år alternativt studerar någon form av högre utbildning.

Bedömningsprocessen

Bedömning sker utifrån inskickad ansökan och i konkurrens mellan de sökande. Målsättningen är att de organisationer som beviljas stöd gemensamt ska nå ungdomar i hela Skåne, så en geografisk spridning kommer också beaktas i bedömningen. Region Skåne fattar det formella beslutet om vilka sökande som får finansiering och meddelar samtliga sökande.   
 
Bedömningen delas in i fyra huvudkriterier: 
 
Resultat – Här bedöms bland annat volym och effekt av verksamheten och hur väl effekten bidrar till de övergripande målen med finansieringen.  
 
Målgrupp – Här bedöms bland annat relevansen av målgruppen samt volym och överlapp med andra organisationers målgrupper.   
 
Nätverk och interaktion med andra organisationer – Här bedöms bland annat hur verksamheten ser på sin roll i förhållande till andra organisationer och hur stark relationen är till andra relevanta aktörer. 
 
Jämlikhet och jämställdhet - Organisationen ska ha en tydlig plan för sitt systematiska jämlikhets- och jämställdhetsarbete i den verksamhet som bedrivs.

Medel att söka

Organisationer kan söka finansiering upp till 200 000 kronor. Finansiering kommer beviljas i olika grad baserat på bedömningen. Utlysningens totala omfattning är 1 800 000 kronor. Ingen medfinansiering krävs. 
 
Observera att detta är ett stöd för att bedriva och utveckla den ordinarie verksamheten. 

Tidplan

Ansökan stängde måndagen den 6 februari 2023. Beslut meddelas till samtliga tidigast den 17 februari. 

Budget beslutas i februari – en förutsättning för finansiering!

På grund av valår 2022 antar Region Skånes regionala utvecklingsnämnd verksamhetsplanen för 2023 den 17 februari. Att budgeten antas är en förutsättning för att ansökningar kommer kunna beviljas. Vi kommer att uppdatera samtliga sökande efter att nämnden tagit beslut.

Ny utlysning för samverkansinsatser 2023!

I år kan organisationer och kommuner söka medfinansiering för särskilda insatser med fokus på samverkan. Syftet är att initiera projekt och initiativ under 2023 som drivs av flera parter och som tillsammans kan erbjuda ett stort utbud av möjligheter för unga entreprenörer i hela Skåne. 

Rapportering

Rapportering sker till Region Skåne med slutrapport den 31 januari 2024. 

Kommunikation 

I både digital och tryckt marknadsföring ska det framgå tydligt att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På så sätt bidrar verksamheten till att öka invånarnas kännedom om att regionala skattemedel bidrar till ungt entreprenörskap i Skåne.

Statligt stöd till företag

Bidrag som ges till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd.  

Ansök här

Ansökan är nu stängd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.