• Hus och vatten i Åhus.

    Foto: Frits Meyst

Sommarentreprenörerna 2024

Varje sommar får hundratals ungdomar runtom i Skåne chansen att prova på att starta företag i stället för att ha ett traditionellt sommarjobb.

Genom denna utlysning medfinansierar Region Skåne de kommuner som under sommaren genomför insatser med syfte att öka ungas kunskap om entreprenörskap och utveckla deras entreprenöriella förmågor. 

Region Skånes fokus på kompetensförsörjning

I den regionala utvecklingsstrategin är ett visionsmål att Skåne ska vara en stark och hållbar tillväxtmotor. För att uppnå denna vision är en stark regional kompetensförsörjning väsentlig.    
   
Utlysningen för Sommarentreprenörerna sker inom ramen för Regionala utvecklingsnämndens prioritering ”Stärkt kompetensförsörjning” och delmålet medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval. Effektmålet är att ”fler unga/vuxna får kunskap om bristyrken, entreprenörskap och arbetslivskunskap” och denna utlysning fokuserar på är att öka ungas kunskap om entreprenörskap och främja deras entreprenöriella förmågor. 

Region Skåne vill genom denna utlysning:

  • Öka kommuners möjlighet att genomföra någon form av projekt under sommaren med fokus på att öka ungas kunskap om entreprenörskap och utveckla deras entreprenöriella förmågor.  
  • Att fler unga/vuxna får kunskap om bristyrken, entreprenörskap och arbetslivet. 
  • Underlätta ungas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.  
  • Öka engagemang och samverkan mellan förvaltningar i kommuner.
  • Öka kontakt och samarbete över kommungränserna.
  • Främja och stärka arbetet för ett jämställt och jämlikt Skåne.   

Region Skånes insatser:

  • Erbjuder finansiellt stöd till kommuner. 
  • Bjuder in till nätverks- och erfarenhetsträffar. 

Vilka kan söka?

Kommuner i Skåne. Flera kommuner kan välja att söka tillsammans. Om så sker kommer en kommun att behöva stå som huvudsökande och därmed få den sammanlagda utbetalningen för vidareförmedling.  

Vad kan man söka?

Region Skåne erbjuder 3 000 kronor per deltagare med ett maxbelopp på 150 000 kronor per kommun.  
Kommunerna ska, på egen hand eller tillsammans med andra finansiärer exempelvis stiftelser, finansiera minst 50% av de totala kostnaderna.

Det finansiella stödet från Region Skåne ska ge ett mervärde till en insats under sommaren som redan prioriteras kommunalt.

Viktigt att ansöka om ett rimligt antal deltagare

I ansökan uppskattar varje kommun hur många deltagare som anses rimligt. Utbetalning sker efter genomförandet då definitivt antal deltagare ska rapporteras. Summan för utbetalning kommer därför att anpassas till utfall av deltagare (om ansökt antal är 15 personer men utfallet blir 10 deltagare, utbetalas 30 000 kronor). Eftersom det finns en begränsad budget är det viktigt att varje kommun ansöker om ett rimligt antal ungdomar.  
 
Utbetalning av medel kommer att ske under hösten när rekvisition och rapport har skickats in.   
 
Skulle en person behöva avsluta sitt deltagande under sommaren kan kommunen fortfarande få full utbetalning, förutsatt att det hunnit innebära kostnader för kommunen. 

Ansökan och tidplan 

Ansökan är stängd. Entreprenörskapsprogram kommer ske i 32 av Skånes 33 kommuner under sommaren.

Rapportering

Rapportering sker till Region Skåne senast den 30 september 2024.  

Kommunikation 

I både digital och tryckt marknadsföring ska det framgå tydligt att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På så sätt bidrar verksamheten till att öka invånarnas kännedom om att regionala skattemedel bidrar till ungt entreprenörskap i Skåne. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.