• Två kvinnor står framför presentation.

    Anna Pettersson, utvecklingsdirektör Region Skåne och Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan och innovation på Malmö universitet var talare när samverkansavtalet skrevs på.

Region Skåne och Malmö universitet tar gemensamt krafttag för att främja bättre hälsa för fler

Malmö universitet och Region Skåne har skrivit ett samverkansavtal som tydliggör hur organisationerna gemensamt ska möta stora samhällsutmaningar och driva en positiv samhällsutveckling med bättre hälsa för fler.

Avtalet som ska bidra till stärkt forskning kring samhällsutmaningar, med särskilt fokus på hälsofrämjande, signerades den 7 maj av rektor på Malmö universitet och ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd. 
 
– Det är mycket värdefullt för Malmö universitet att vi nu har formaliserat vår samverkan med Region Skåne inom bland annat området hälsopromotion och prevention. Hälsoklyftorna växer och det finns behov av mer kunskap om jämlik hälsa, som är ett unikt område för forskning och utbildning vid universitetet, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet. 
 
– Samverkan är ett måste när det handlar om stora samhällsutmaningar som hälsoklyftor och ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Det här avtalet ger en extra skjuts i vårt hälsofrämjande arbete, hur vi stärker en hållbar utveckling av Skåne, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.  

Bred samverkan 

Avtalet innebär att organisationerna med gemensam forskningsbaserad kunskapsutveckling skapar förutsättningar för en bättre hälsa för fler i samhället, och att forskningen ska leda vidare till en strategisk och långsiktig kompetensförsörjning i Skåne, ett lärande samhälle med relevanta samhällsnära utbildningar, och generera mer utveckling genom att sammanföra näringsliv, akademi samt offentlig och idéburen sektor.  
 
– Det känns mycket roligt och givande att vi knyter oss ännu närmare varandra. Det här avtalet omfattar hela Region Skånes uppdrag. Vi ser att det kommer främja och stärka den samverkan som redan finns idag, inom hälso- och sjukvård och inom regional utveckling, ofta i kombination. Men vi ser också att det ska uppmuntra till att nya samarbeten föds – att man hittar varandra, och att det leder till ökad kunskapsutveckling. Preventiva hälsofrämjande insatser är en viktig del i omställningen av hälso- och sjukvården, säger Anna Pettersson, Region Skånes utvecklingsdirektör.

Partnerskapsdagar

Som konkret exempel på hur forskningsbaserad kunskapsutveckling ska kunna ske styr avtalet upp återkommande partnerskapsdagar där forskare och personer från Region Skåne träffas för att hitta ämnen som man kan samverka kring. Ämnena som möter den hälsofrämjande ansatsen i avtalet inkluderar såväl tandhälsa som psykisk, fysisk, existentiell och social hälsa. Det inkluderar även områden som skapar förutsättningar för bättre hälsa för fler såsom kultur, lärande, livsvillkor, levnadsvanor, goda livsmiljöer i Skåne, fysisk planering, klimatomställning, sysselsättning, kompetensförsörjning, jämställdhet och lika villkor, framtidens välfärd, framtidens kollektivtrafik etcetera. 
 
Den första partnerskapsdagen genomförs i höst.

Exempel på områden där avtalet kan ge resultat:  

 
Sätt Skåne i rörelse

Framtidens hälsosystem

Medborgardriven hälsopromotion:  Citizens Health (mau.se)

Kontakt för media: 

Region Skånes presstjänst
Telefon: 044-309 39 77
pressjour@skane.se
 
Malmö universitet:  
Anna Dahlbeck, kommunikatör och pressansvarig 
Telefon: +46 70 453 24 02 
anna.dahlbeck@mau.se