Porträtt Nellie Stenvall på en tågperrong.

Nu rullar persontrafik på Söderåsbanan

I december 2021 klipptes bandet för persontrafik på Söderåsbanan. Den nya tåglinjen mellan Åstorp och Teckomatorp förbättrar inte bara pendlingsmöjligheterna för invånarna i Svalövs kommun – den bidrar även till utvecklingen av orterna längs rälsen.

Nellie Stenvall är planarkitekt på Svalövs kommun. Hon jobbar med strategisk planering i kommunen, och öppnandet av Söderåsbanan har varit en stor punkt i hennes arbete.

– Jag jobbar bland annat med att förverkliga vår nyantagna översiktsplan, som är vägledande i hur vi ska använda mark och vatten i kommunen. Söderåsbanan är en stor del av planen, dels för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken, dels ur miljösynpunkt – vi bygger för att man inte ska
behöva ta bilen lika mycket, säger Nellie.

Gamla spår med nytt uppdrag

Söderåsbanan är ingen ny järnvägssträckning. Spår genom alla orterna fanns sedan tidigare, men de användes främst för godstrafik. Arbetet som
färdigställdes 2021 gjorde att sträckan nu också används för kollektivtrafik. Framför allt är det nya stationer som utgjort de största planerings- och byggmomenten i projektet, men Nellie säger att nya stationer innebär och möjliggör fler infrastrukturåtgärder.

– Konkret har det handlat om att bygga de nya stationerna i Kågeröd, Svalöv och Billesholm, samt en utökad ny plattform på stationen i Teckomatorp. Här har Trafikverket gjort ett jättejobb. Men för vår del har det också handlat om stationsområdena. Att planlägga, gestalta och förverkliga saker som busstorg, olika möjligheter att ta sig till stationerna och skapa lösningar för pendlarparkering.

Samma avstånd – mer närhet

Eftersom Söderåsbanan är så pass nyöppnad har det ännu inte gjorts några större mätningar av antalet resande på sträckan. Men Nellie tror att den nya tillgängligheten kommer att öka tågresandet i kommunen.

– Tidigare kanske man har behövt ta bilen eller en buss till en tågstation någonstans i kommunen för att komma vidare. Jag tror att Söderåsbanan
underlättar vardagen väldigt mycket, för även om vi är en bilburen
kommun reser en del kollektivt. Förhoppningen är att fler ska välja att åka kollektivt nu när det går snabbare och smidigare. Avståndet är detsamma, men närheten för invånarna har förändrats.

Samverkan är en nyckel

Det är långt ifrån bara Svalövs kommun som står bakom bygget av Söderåsbanan. Nellie lyfter att det är ett stort infrastrukturprojekt som berör kommuner, regionen och staten. Och att samverkan mellan dem i planeringen är avgörande.

– Det är väldigt viktigt att vi samverkar och planerar tillsammans. Utan den här typen av samverkan är det svårt att genomföra större projekt, som Söderåsbanan. Och här har Region Skåne en viktig roll för att göra alla kommuners röster hörda.

Att möjliggöra persontrafik på Söderåsbanan pekades redan 2014 ut som en av satsningarna i Region Skånes regionala transportinfrastrukturplan
för 2014–2025 som visar vilka satsningar som ska göras för att bidra till ett sammanbundet Skåne.

Söderåsbanan ger dominoeffekt

Nu när Söderåsbanan är öppnad fokuseras det för fullt på att utveckla närområdet kring stationerna. Både genom att ansluta stationerna till det kommunala cykelvägsnätet och att bygga bostäder. Nellie säger att de nya stationerna och pendlingsmöjligheterna ger en dominoeffekt för orterna.

– Blir vi fler blir vi också mer attraktiva. Först får vi en station, då ser exploatörer incitament till att vilja bygga bostäder. Och när fler invånare kommer följer förhoppningsvis flera verksamheter och mer service, eftersom det då finns underlag för det. Självklart har vi också samhällsfunktioner i vår planering för när vi blir fler, som skolor, centrumverksamhet och LSS-boenden.

Befolkningen i Svalövs kommun är i dagsläget vad man kallar åldrande – det vill säga att en växande del av befolkningen inte längre bidrar med skattepengar i samma omfattning. Söderåsbanan är ett projekt som kan jämna ut balansen och attrahera fler unga.

– En jämn balans bland åldrar i kommunen är mycket viktig. Vi vill attrahera folk i 30-årsåldern som kan etablera sig och bilda familj här. Jag
kanske är patriotisk, men våra tätorter är väldigt arkitektoniskt fina. Tillsammans med de smidiga stationerna tror jag att det kommer attrahera fler yngre till kommunen, säger Nellie.

Ger stabilitet till orterna

Enligt Nellie är stabilitet ett ord som sammanfattar vad Söderåsbanan innebär för orterna och invånarna. De nya stationerna och tågtrafiken är en långsiktig satsning som sätter orterna i Svalövs kommun på kartan.

– Med stabil infrastruktur blir våra orter stabila platser att investera i. Nu finns det tågstationer, inte bara busslinjer som kan ändras eller försvinna.
Den här stora satsningen gör att våra orter går att räkna med, på ett helt annat sätt – och det är väldigt viktigt för Svalöv kommuns fortsatta
utveckling, säger Nellie.

Skåne utvecklar och utvecklas

Region Skåne arbetar för regionens hållbara utveckling. Arbetet utgår från utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 och utförs tillsammans med kommuner, lärosäten, statliga myndigheter, idéburen sektor, näringsliv och arbetsmarknadens parter. 

Vill du veta mer om hur Skåne utvecklas? I magasinet Skåne utvecklar och utvecklas kan du läsa om det regionala utvecklingsarbetet under 2021, och några av de resultat som vårt arbete med regional utveckling har resulterat i samt ta del av exempel från vardagen.