Tre kvinnor står tätt ihop och ler in i kameran. Grönskande bakgrund.

Kontakt med naturen för en bättre hälsa

Frisk luft, grönska och lugn – kan skogen ha en positiv inverkan på det psykiska måendet?

I det tre år långa projektet Häng med oss ut har man erbjudit personer i socialpsykiatriska verksamheter i Sjöbo, Ystad, Skurup, Simrishamn och Tomelilla möjligheten att följa med på återhämtningsinriktade friluftsaktiviteter, med goda resultat.

Den som drog igång det hela är Therese Rosenkvist, arbetsterapeut
inom socialpsykiatrin i Sjöbo kommun och metodutvecklare för projektet på Friluftsfrämjandet Region Syd. Hon startade Häng med oss ut tillsammans med Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Sjöbo då hon såg ett behov av att kunna samverka med civilsamhället.

– Jag hade en natur- och trädgårdsgrupp inom ramen för socialpsykiatrin. En gång i månaden var vi ute i skogen, något som deltagarna uppskattade och ville fortsätta med. Men vi vill egentligen inte att deltagarna stannar kvar i den verksamheten. Eftersom jag kände att det gav dem så mycket tänkte jag att jag kan slå ihop det roligaste jag vet:
friluftsliv och mitt jobb, säger Therese.

Naturen är gratis

Therese sökte finansiering från Region Skåne för ett samverkansprojekt mellan kommunen och ideell sektor och fick 30 000 kronor. Det kan låta som en liten summa, men som Therese själv resonerar: naturen tar inget  betalt.

– Vi kunde göra mycket i naturen i samverkan med Friluftsfrämjandet, så pengarna räckte till två års aktiviteter. Huvudfokus var att betala deltagarnas medlemsavgifter i Friluftsfrämjandet, eftersom vi av erfarenhet vet att vår målgrupp ofta har ont om pengar.

Positiva resultat för psykisk hälsa

Inom projektet har de själva utvärderat effekterna med hjälp av brukarrevisorer, alltså personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, och arbetsterapeutstudenter. Än så länge har effekterna inte studerats på forskningsnivå, men Therese hoppas att det snart görs.

– Deltagarna intervjuades efter första året och då använde man bland annat en lista över olika psykiska symtom som depression, ångest och
självskadebeteenden. Det visade sig att alla deltagare hade förflyttat sig minst ett steg åt det bättre, på alla områden. En större utvärdering gjordes vid projektets slut och där såg man samma resultat.

Sociala sammanhanget viktigt

Therese lägger till att de såklart inte kan veta om förbättringen i deltagarnas psykiska hälsa enbart beror på Häng med oss ut, men hon tror att deltagarna under intervjuerna tänkte på hur mycket projektet betytt för dem.

– Flera har sagt att det har varit räddningen i deras liv. Att de har slutat dricka sprit och ta droger. De har hittat ut till ett socialt sammanhang där de kan vara bekväma i att om de mår dåligt, så förstår de andra – alla är där på lika villkor, säger Therese.

Hon lägger också till att många av deltagarna har engagerat sig ännu mer efter Häng med oss ut. Flera har gått ledarutbildningar och blivit kamratstödjare för nya deltagare.

Projektet sprids över landet

Inom projektet fanns också uppgiften att ta fram en metod som kan appliceras på flera verksamheter, på andra orter i landet. Projektet fick även pengar från Friluftsfrämjandet Region Syd för att sprida metoden. Och intresset har varit stort.

– När vi startade var min tanke att det bara skulle vara i Sjöbo, att det skulle vara en liten grej. Men sen så fick grannkommunerna höra att det
här verkade vara bra. Och sen spred det sig över landet. Idag finns Häng med oss ut i olika former, bland annat i Jönköping, Knivsta, Mörbylånga,
Södertälje, Linköping, Alingsås och Kalmar.

Något speciellt händer i skogen

Therese menar att Häng med oss ut är så viktigt för att målgruppen inte skulle hitta till Friluftsfrämjandets aktiviteter själva. Många mår så pass dåligt att de behöver tryggheten i personalen som hjälper dem att komma ut.

– Man behöver det här extra stödet i början. Och vi har sagt att kan man inte ta sig till vår samlingspunkt, ja då kommer vi hem till dig och hämtar dig. För när du väl kommer till skogen så kommer du få den här positiva känslan, värmen och gemenskapen som blir i det. Det är något
speciellt som händer.

Fler friluftsprojekt i Skåne

Femteklassare på Skåneleden

Skolbarn i hela Skåne erbjuds vandring på Skåneleden för att fler ska få möjlighet upptäcka alla fysiska och psykiska hälsofördelar som vistelser i naturen för med sig. Under 2022 och 2023 har Regionala utvecklingsnämnden avsatt en miljon kronor per år för projektet, med målet att det ska bli en långsiktig satsning. Fram till 2017 finansierades projektet av Sparbanken Skånes ägarstiftelser, under namnet En dag på
Skåneleden.

Skogshjältarna

Friluftsfrämjandet driver det upplevelsebaserade konceptet Skogshjältarna där man använder naturen som undervisningsresurs för barn i förskoleklass upp till tredjeklass. Skogshjältarna nyttjar naturområden, exempelvis parker, nära skola och fritidshem och kombinerar undervisningen med de hälsofrämjande effekterna
av fysisk aktivitet, utevistelse och social gemenskap. Barnen får kunskap om naturen och att ett aktivt friluftsliv lägger grunden för en god
hälsa. Målet är att rusta barnen med ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt till natur, miljö och hälsa. Region Skåne har skrivit samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet för att växla upp
satsningen i Skåne.

Riktade hälsosamtal och fysisk aktivitet på recept

Vad du äter, hur mycket du rör på dig och dina sömnvanor har stor betydelse för hur du mår. Alla skåningar som fyller 40 år får ett erbjudande om hälsosamtal från sin vårdcentral, som kan göra
det enklare att göra hälsosamma val i vardagen. Syftet är att ge kunskap om hur man kan minska risken för exempelvis typ 2-diabetes, hjärt- och
kärlsjukdomar och cancer – där fysisk aktivitet spelar en stor roll. Bland annat skrivs fysisk aktivitet på recept (FaR) ut, där samtal, ordination
och uppföljning ingår. För att inspirera har Region Skåne tagit fram broschyrer till alla vårdcentraler som samtalsledarna kan använda
sig av. De innehåller bland annat tips om naturområden att vandra, promenera och cykla i. Under 2022 utökas hälsosamtalen till att omfatta
50-åringar och kommer även testas för 70-åringar.

Upptäck Skånes vandrings- och cykelleder

Naturen, och möjligheten att vistas i den, hör tätt ihop med folkhälsan. Kors och tvärs över Skåne hittar man den över 130 mil långa vandringsleden Skåneleden. De nationella cykellederna Sydostleden
och Sydkustleden utgör tillsammans 53 kvalitetssäkrade mil och det finns många strövområden för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet.
Det stora utbudet av naturupplevelser finns till tack vare samarbeten mellan Region Skåne och andra regioner, kommuner, föreningslivet och privata markägare. Det pågår ständigt arbete för att göra leder och naturområden mer lättillgängliga för fler invånare – som att bygga ut och koppla ihop de nationella cykellederna med tre nya regionala cykelleder för rekreation och turism som planerar att invigas 2023, samt att underlätta för att resa kollektivt med Skånetrafiken till naturen.

Skåne utvecklar och utvecklas

Region Skåne arbetar för regionens hållbara utveckling. Arbetet utgår från utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 och utförs tillsammans med kommuner, lärosäten, statliga myndigheter, idéburen sektor, näringsliv och arbetsmarknadens parter. 
 
Vill du veta mer om hur Skåne utvecklas? I magasinet Skåne utvecklar och utvecklas kan du läsa om det regionala utvecklingsarbetet under 2021, och några av de resultat som vårt arbete med regional utveckling har resulterat i samt ta del av exempel från vardagen.