Region Skånes kulturbudget för 2024

Kulturnämnden har fastslagit verksamhetsplan och budget för 2024.

I ett tufft ekonomiskt läge prioriterar kulturnämnden 2024 strategiska insatser inom områden som kan stärka utvecklingen. Ett angeläget område är det läs- och skrivfrämjande arbetet. Den regionala biblioteksverksamheten arbetar under 2024 vidare med det statligt finansierade Läsfrämjandelyftet.

Kulturarv, såväl det materiella som immateriella, ska vara tillgängligt för de som bor, besöker och verkar i Skåne. Kulturnämnden gör förstärkningar för att främja arbetet med att samla, vårda, bevara och tillgängliggöra de kulturhistoriska samlingarna.

Samarbetet med Regionfastigheter och Konstfrämjandet Skåne fortsätter för att med utgångspunkt i Region Skånes konstsamling utarbeta pedagogiska metoder för att möta och uppleva konst i vårdsammanhang.

Kulturnämnden fick från regionfullmäktige uppdraget att främja tillkomsten av ett nationellt spelinstitut med placering i Skåne. En förstudie för inrättande av ett spelinstitut genomförs därför under 2024.

Fakta om verksamhetsplan och budget

Kulturnämnden beslutar om verksamhetsplan och budget i två steg. Vi årets första nämndsmöte fördelade kulturnämnden regionbidraget från regionfullmäktige på 357,4 miljoner kronor. Den 19 januari beslutade Statens kulturråd om fördelningen av statliga medel inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Region Skåne får totalt 240,8 kronor, vilket är en ökning med 2,1 miljoner kronor eller 0,9 procent jämfört med 2023. Kulturnämndens budget för 2024 omsluter totalt 598,2 miljoner kronor.