Region Skåne kommer prioritera mellan de inkomna ansökningarna som uppfyller förutsättningarna för stöd och ger företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar för att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag.

Funderar du på att göra affärer utomlands?

Då kan du som är skånsk företagare söka finansiellt stöd. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda en satsning på en marknad utanför Sverige.

Internationaliseringschecken kan användas till att undersöka och förbereda en eller flera nya marknader, för att hjälpa dig att bredda din verksamhet internationellt. Checkarna kan exempelvis användas till köp av externa tjänster, projektanställningar för att ta fram marknadsanalyser eller juridisk hjälp för att vara väl förberedd inför en internationell satsning.

Berättelser från företag som sökt en internationaliseringscheck

JTI Ventures

När E-handelsbolaget JTI Ventures ville expandera till nya marknader sökte de Region Skånes internationaliseringscheck. 

JTI Ventures

David Design

Det skånska möbelföretaget David design gick från noll till 26 procent i export efter internationaliseringssatsningen. Idag är de etablerade på den norska, finska och holländska marknaden.

Såhär söker du internationaliseringscheckar

  • Företaget ska ha mellan 2 och 49 anställda, varav minst två personer arbetar 100 procent.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 100 miljoner kronor enligt föregående års bokslut.
  • Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser för att fullfölja satsningen.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Företaget ska ha en påbörjad internationaliseringsstrategi.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får koncernen inte sysselsätta fler än 250 personer och ha en nettoomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år i föregående års bokslut.
  • Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.
  • Stöd får inte lämnas för kostnader som avser företagets normala drift eller till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
  • Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt. Vid stort söktryck prioriteras företag som inte tidigare erhållit en affärsutvecklingscheck. Företag får endast ha en aktiv Affärsutvecklingscheck åt gången.

  Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt. Vid stort söktryck prioriteras företag som inte tidigare erhållit en affärsutvecklingscheck för digitalisering eller internationalisering.

 • Företag kan beviljas mellan 50 000 och 250 000 kronor och måste själva stå för lika mycket som beviljas i stöd. Till exempel: För att bli beviljat 100 000 kronor måste företaget själv bidra med 100 000 för en total projektbudget om 200 000 kronor.

  Pengarna ska gå till externa tjänster eller projektanställning för att förbereda en internationalisering. Efter insatsen ska företaget kunna etablera sig, sin produkt eller tjänst på en internationell marknad.

  Ditt företag ska kunna styrka utläggen med fakturakopior och/eller kvitton. Projekten får som längst pågå till 30 november 2023.

  Exempel på godkända kostnader:

  • Försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor kopplade till marknadsetablering
  • Patent- och IPR-rådgivning kopplade till internationaliseringen
  • Utredning om behov av produkt- och marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning, produktsäkerhet
  • Marknadsundersökning, partnersökningar
  • Projektanställningar med för projekten relevant kompetens
  • Hotell-, rese- och mässkostnader (får dock utgöra max 20 procent av totala kostnaderna)
  • Översättningskostnader (får dock utgöra max 10 procent av totala kostnaderna)
  • Utreda frågor kopplade till Brexit

  Pengarna får inte användas till:

  • Arbetsinsatser av företagets egen personal
  • Generell kompetensutbildning av personalen
  • Investeringar i realkapitalmaterialinköp som har ett bestående värde efter utvecklingsinsatsens sluttidpunkt, till exempel maskiner, inventarier och lokaler
  • Traktamenten, måltider och egen bilersättning
  • Patentansökningar
  • Delegationsresor och liknande studieresor i grupp
  • Enbart mässdeltagande
  • Marknadsföring genom annonsering, PR och tryckning
  • Konsulttjänster som redan är offentligt subventionerade
  • Importörer och företag med import som huvudsaklig verksamhet kan inte söka ur detta program
 • Ansökan är stängd och beräknas öppna igen våren 2024.

 • En handläggare från partnerskapet kommer att ta kontakt med dig för att gå genom din ansökan och få mer information om projektet. Om kriterierna för programmet är uppfyllda tas ditt ärende upp för beslut i partnerskapet. Dessa beslutsmöten genomförs varannan vecka.

  Vid ett positivt beslut gör företaget en formell elektronisk ansökan. Projektet kan därefter påbörjas och efter upparbetade kostnader kan beviljad summa rekvireras löpande.

  Besluten om vilka som får stöd fattas i ett partnerskap bestående av Region Skåne, Almi, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Tillväxtverket och Enterprise Europe Network. 

 • Då ditt företag beviljats en internationaliseringscheck kommer du att få information om hur du gör en formell elektronisk ansökan. Det sker via tjänsten minansokan.se. Här söker du sedan också utbetalningar av checken.

  Du kommer också att få tillgång till mallar för rapportering.Senast uppdaterad : 2023-09-01