Hållbarhetscheckar kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer. 

Region Skåne kommer prioritera mellan de inkomna ansökningarna som uppfyller förutsättningarna för stöd och ger företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar för att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag. Affärutvecklingscheckar finansieras av EU-medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Berättelser från företag som sökt en Hållbarhetscheck

Red Glead Discovery sökte Hållbarhetschecken för att ta reda på hur stort klimatavtryck företaget gör och för att minska sitt utsläpp av växthusgaser.

Företaget Bruns har sökt en Hållbarhetscheck för att vidareutveckla en hårprodukt som tidigare orsakat allergi och miljöskada. Hör deras berättelse.

Företaget Bruns har fått en Hållbarhetscheck

Såhär söker du en hållbarhetscheck

  • Aktiebolag med sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
  • Företaget ska ha mellan 2 och 100 anställda, varav minst två personer arbetar 100 procent.
  • Företaget ska ha en nettoomsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 150 miljoner kronor enligt föregående års bokslut.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser för att fullfölja satsningen.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får koncernen inte sysselsätta fler än 250 personer och ha en nettoomsättning som överstiger 50 miljoner euro och/eller balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år i föregående års bokslut.
  • Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.
  • Stöd får inte lämnas för kostnader som avser företagets normala drift eller till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

  Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt. Observera att man endast kan beviljas check inom ett område åt gången. Vid stort söktryck prioriteras företag som inte tidigare erhållit en affärsutvecklingscheck. Ansökningar hanteras i kronologisk ordning och principen först till kvarn tillämpas. Utlysningen är öppen och beslutsmöten sker löpande under perioden under förutsättning att stödet inte tagit slut.

 • Företag kan beviljas mellan 50 000 och 250 000 kronor och måste själva stå för lika mycket som beviljas i stöd. Till exempel: För att bli beviljat 100 000 kronor måste företaget själv bidra med 100 000 för en total projektbudget om 200 000 kronor.

  Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt:

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning

  Exempel på inriktning för Hållbarhetscheckar:

  Hållbarhetsrapportering

  - Kartläggning av nuläge och plan för att uppfylla lagstiftning eller andra krav
  - System för uppföljning och rapportering

  Cirkulära affärsmodeller

  - Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden
  - Ta fram en strategi för cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden
  - Utveckla en produkt eller tjänst inom cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden
  - Kartlägga behov av och plan för intern kompetensförsörjning som möjliggör snabbare cirkulär omställning i företaget. Både smartare kompetensutveckling av befintlig personal och rekrytering avses
  - Utsläppsminskning genom energiomställning och energieffektivisering
  - Identifiera möjligheter till energieffektivisering inom affärsverksamhet och produktionssystem
  - Utveckling av hållbara och resurseffektiva produkter och tekniklösningar
  - Utveckling och främjande av användning av förnybar energi
  - Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning inom energiområdet i företaget

  Utsläppsminskning genom koldioxidsnålare transporter och smart mobilitet

  - Identifiering av möjligheter till samt planering av ett genomförande av koldioxidsnålare val av transporter, transportplanering och utveckling
  - Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning inom omställning till koldioxidsnålare transport och smartare mobilitet i företaget

  Bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

  - Kartläggning/utveckling av innovativa lösningar för bevarande av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatanpassning som bidrar till ett resilient samhälle. Det kan till exempel vara grön infrastruktur, vattenförvaltning eller hållbar stadsplanering.
  - Kartläggning av ett företags, en produkts eller tjänsts påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt möjligheter till återställande/restaurering/kompensation.
  - Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning relaterat till biologisk mångfald och ekosystemtjänster i företaget.

  Bidra till miljövänligt livsmedelssystem

  - Kartlägga/utveckling av potentialen för och/eller utveckla innovativa lösningar, produkter eller tjänster som bidrar till ett miljövänligt hållbart livsmedelssystem (gäller enbart förädlingskedjan, ej primärproduktion).
  - Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning relaterat till miljövänligt hållbart livsmedelssystem i företaget.

  Förstudie inför Klimatklivet

  Identifiering av möjligheter till minskade utsläpp av växthusgaser genom utredningar, förstudier, kartläggningar eller liknande, som kan leda till större ansökningar inom Klimatklivet. Åtgärderna ska vara sådana där det inte finns standardlösningar och där det därför finns behov av förstudier inför en större fysisk investering. Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida.

 • Utlysningen är öppen. Vänligen läs de allmänna villkoren, fyll i intresseanmälan och skicka till följande funktionsbrevlåda: hallbarhetscheckar@skane.se

  Intresseanmälan Hållbarhetscheck  (.pdf)

  Allmänna villkor(.pdf)

  1. Om er projektidé uppfyller affärsutvecklingscheckarnas grundkriterier kommer en kontaktperson från partnerskapet att höra av sig till er för att boka ett möte.
  2. Tillsammans med en rådgivare från Almi belyses företagets hållbarhetsaspekter samt förutsättningar och effekt för aktuell satsning. Inför mötet signeras ett digitalt avtal mellan företaget och Almi. Genom att skicka in denna intresseanmälan godkänner ni att ett avtal tecknas med Almi för ökad kundkännedom, att en kreditupplysning (UC) tas på sökande samt att intresseanmälan och personuppgifter registreras hos Region Skåne enligt gällande dataskyddsförordning.
  3. Om kriterierna är uppfyllda får ni möjlighet att presentera projektidén i samband med att ärendet tas upp för beslut i partnerskapet.
  4. Vid positivt beslut för företaget en formell elektronisk ansökan. Projektet kan påbörjas. Projekten får pågå som längs 12 månader från beslutsdatum.

  Huvudansvarig är Region Skåne. Almi har en handläggande roll. Beslut om vilka som får stöd fattas i ett partnerskap bestående Region Skåne, Livsmedelsakademin, Industriellt utvecklingskluster Syd, Sustainable Business Hub och Hållbar utveckling Skåne. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar satsningen.

 • Då ditt företag beviljats en hållbarhetscheck kommer du att få information om hur du gör en formell elektronisk ansökan. Det sker via tjänsten Min ansökan. Här söker du sedan också utbetalningar av checken.

  Du kommer också att få tillgång till mallar för rapportering.Senast uppdaterad : 2024-02-06