Hållbarhetscheckar kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Region Skåne kommer prioritera mellan de inkomna ansökningarna som uppfyller förutsättningarna för stöd och ger företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar för att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag.

Berättelser från företag som sökt en Hållbarhetscheck

Red Glead Discovery sökte Hållbarhetschecken för att ta reda på hur stort klimatavtryck företaget gör och för att minska sitt utsläpp av växthusgaser.

Företaget Bruns har sökt en Hållbarhetscheck för att vidareutveckla en hårprodukt som tidigare orsakat allergi och miljöskada. Hör deras berättelse.

Företaget Bruns har fått en Hållbarhetscheck

Såhär söker du en hållbarhetscheck

  • Företaget ska ha mellan 2 och 49 anställda, varav minst två personer arbetar 100 procent.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 100 miljoner kronor enligt föregående års bokslut.
  • Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser för att fullfölja satsningen.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.
  • Stöd får inte lämnas för kostnader som avser företagets normala drift eller till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
  • Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt. Vid stort söktryck prioriteras företag som inte tidigare erhållit en affärsutvecklingscheck. Företag får endast ha en aktiv Affärsutvecklingscheck åt gången.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får koncernen inte sysselsätta fler än 250 personer och ha en nettoomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år i föregående års bokslut.
 • Företag kan beviljas mellan 50 000 och 250 000 kronor och måste själva stå för lika mycket som beviljas i stöd. Till exempel: För att bli beviljat 100 000 kronor måste företaget själv bidra med 100 000 för en total projektbudget om 200 000 kronor.

  Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt:

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning

  Exempel på inriktning för Hållbarhetscheckar:

  Cirkulära affärsmodeller

  - Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden
  - Ta fram en strategi för cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden
  - Utveckla en produkt eller tjänst inom cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden
  - Kartlägga behov av och plan för intern kompetensförsörjning som möjliggör snabbare cirkulär omställning i företaget. Både smartare kompetensutveckling av befintlig personal och rekrytering avses.

  Utsläppsminskning genom energiomställning och energieffektivisering

  - Identifiera möjligheter till energieffektivisering inom affärsverksamhet och produktionssystem
  - Utveckling av hållbara och resurseffektiva produkter och tekniklösningar
  - Utveckling och främjande av användning av förnybar energi
  - Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning inom energiområdet i företaget.

  Utsläppsminskning genom koldioxidsnålare transporter och smart mobilitet

  - Identifiering av möjligheter till samt planering av ett genomförande av koldioxidsnålare val av transporter, transportplanering och utveckling
  - Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning inom omställning till koldioxidsnålare transport och smartare mobilitet i företaget.

  Bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

  - Kartläggning/utveckling av innovativa lösningar för bevarande av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatanpassning som bidrar till ett resilient samhälle. Det kan till exempel vara grön infrastruktur, vattenförvaltning eller hållbar stadsplanering.
  - Kartläggning av ett företags, en produkts eller tjänsts påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt möjligheter till återställande/restaurering/kompensation.
  - Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning relaterat till biologisk mångfald och ekosystemtjänster i företaget.

  Bidra till miljövänligt livsmedelssystem

  - Kartlägga/utveckling av potentialen för och/eller utveckla innovativa lösningar, produkter eller tjänster som bidrar till ett miljövänligt hållbart livsmedelssystem (gäller enbart förädlingskedjan, ej primärproduktion).
  - Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning relaterat till miljövänligt hållbart livsmedelssystem i företaget.

  Förstudie inför Klimatklivet

  Identifiering av möjligheter till minskade utsläpp av växthusgaser genom utredningar, förstudier, kartläggningar eller liknande, som kan leda till större ansökningar inom Klimatklivet. Åtgärderna ska vara sådana där det inte finns standardlösningar och där det därför finns behov av förstudier inför en större fysisk investering. Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida.

 • Ansökan är stängd och beräknas öppna igen våren 2024.

  1. Intresseanmälan granskas för att se om det sökande företaget uppfyller grundkriterierna.
  2. Företaget erbjuds en utvecklingsdialog och genomgång av projektet med Almis erfarna rådgivare. Utvecklingsdialogen ger en kort summering av nuläget och fungerar som underlag för att kunna göra prioriteringar framåt.
  3. Om kriterierna är uppfyllda får ni möjlighet att presentera er projektidé i samband med att ditt ärende tas upp för beslut i partnerskapet.
  4. Vid ett positivt beslut gör företaget en formell elektronisk ansökan. Projektet kan påbörjas. Projekten får som längst pågå till 30 november 2023. Efter upparbetade kostnader kan beviljad summa rekvireras.
 • Då ditt företag beviljats en hållbarhetscheck kommer du att få information om hur du gör en formell elektronisk ansökan. Det sker via tjänsten Min ansökan. Här söker du sedan också utbetalningar av checken.

  Du kommer också att få tillgång till mallar för rapportering.Senast uppdaterad : 2023-09-01