Region Skåne kommer prioritera mellan de inkomna ansökningarna som uppfyller förutsättningarna för stöd och ger företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar för att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag. Affärutvecklingscheckar finansieras av EU-medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet ska vara nivåhöjande, gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten och ska stötta en ökad effektivitet eller tillväxt i företaget. Det är viktigt att du har en långsiktig idé om hur du vill utveckla verksamheten, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Berättelser från företag som sökt en digitaliseringscheck

Socionomera

När bemanningsföretaget Socionomera behövde utveckla sitt matchningsverktyg sökte de Region Skånes digitaliseringscheck.

Celemi

Celemi vågade digitalisera sin storsäljande produkt med hjälp av digitaliseringschecken. 

Digitaliseringscheck - case Celemi

 

Så här söker du en digitaliseringscheck

  • Aktiebolag med sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
  • Företaget ska ha mellan 2 och 100 anställda, varav minst två personer arbetar 100 procent.
  • Företaget ska ha en nettoomsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 150 miljoner kronor enligt föregående års bokslut.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser för att fullfölja satsningen.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får koncernen inte sysselsätta fler än 250 personer och ha en nettoomsättning som överstiger 50 miljoner euro och/eller balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år i föregående års bokslut.
  • Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.
  • Stöd får inte lämnas för kostnader som avser företagets normala drift eller till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
  • Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt. Vid stort söktryck prioriteras företag som inte tidigare erhållit en affärsutvecklingscheck. Företag får endast ha en aktiv Affärsutvecklingscheck åt gången.

  Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt. Observera att man endast kan beviljas check inom ett område åt gången. Vid stort söktryck prioriteras företag som inte tidigare erhållit en affärsutvecklingscheck. Ansökningar hanteras i kronologisk ordning och principen först till kvarn tillämpas. Utlysningen är öppen och beslutsmöten sker löpande under perioden under förutsättning att stödet inte tagit slut.

 • Företag kan beviljas mellan 50 000 och 250 000 kronor och måste själva stå för lika mycket som beviljas i stöd. Till exempel: För att bli beviljat 100 000 kronor måste företaget själv bidra med 100 000 för en total projektbudget om 200 000 kronor.

  Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt:

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning

  Digitaliseringscheckarna kan sökas inom följande inriktningar:

  • Ta fram en digital strategi för AI, Cybersäkerhet och Digital Grön Transformation.
  • Implementera och anpassa lösningar inom AI, Cybersäkerhet och Digital Grön Transformation
  • Identifiera, förbättra och effektivisera processer via digitalisering
  • Utveckla nya digitala tjänster från befintliga varor och tjänster och existerande datamängder
  • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

  Ovan inriktningar kan också kombineras i projektansökan.

  Checken kan inte användas till:

  • Köp av befintliga lösningar eller programvaror eller licenskostnader
  • Inköp av utrustning, material eller investeringar som har ett bestående värde inklusive produktion av text, bilder och film
  • Webbutveckling
  • Marknadsföring
  • Resor

  Listan ovanför är vägledande men inte heltäckande. Utifrån beviljad ansökan och inskickat underlag får sökande tydligare besked kring stödberättigade kostnader.

 • Utlysningen är öppen. Vänligen läs de allmänna villkoren, fyll i intresseanmälan och skicka till följande funktionsbrevlåda: digitaliseringscheckar@skane.se

  Intresseanmälan Digitalisering (.pdf)

  Allmänna villkor(.pdf)

  1. Om er projektidé uppfyller affärsutvecklingscheckarnas grundkriterier kommer en kontaktperson från partnerskapet att höra av sig till er för att boka ett möte.

  2. Tillsammans med en rådgivare från Almi belyses företagets hållbarhetsaspekter samt förutsättningar och effekt för aktuell satsning. Inför mötet signeras ett digitalt avtal mellan företaget och Almi. Genom att skicka in denna intresseanmälan godkänner ni att ett avtal tecknas med Almi för ökad kundkännedom, att en kreditupplysning (UC) tas på sökande samt att intresseanmälan och personuppgifter registreras hos Region Skåne enligt gällande dataskyddsförordning.

  3. Om kriterierna är uppfyllda får ni möjlighet att presentera projektidén i samband med att ärendet tas upp för beslut i partnerskapet.

  4. Vid positivt beslut för företaget en formell elektronisk ansökan. Projektet kan påbörjas. Projekten får pågå som längs 12 månader från beslutsdatum.

    

  Huvudansvarig är Region Skåne. Almi har en handläggande roll. Besluten om vilka som får stöd fattas i ett partnerskap bestående av Region Skåne, Tillväxt Malmö, Media Evolution, Mobile Heights och IUC Skåne. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar satsningen.

 • Då ditt företag beviljats en digitaliseringscheck kommer du att få information om hur du gör en formell elektronisk ansökan. Det sker via tjänsten minansokan.se. Här söker du sedan också utbetalningar av checken.

  Du kommer också att få tillgång till mallar för rapportering. Senast uppdaterad : 2024-02-06