Region Skåne kommer prioritera mellan de inkomna ansökningarna som uppfyller förutsättningarna för stöd och ger företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar för att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag.

Projektet ska vara nivåhöjande, gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten och ska stötta en ökad effektivitet eller tillväxt i företaget. Det är viktigt att du har en långsiktig idé om hur du vill utveckla verksamheten, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Berättelser från företag som sökt en digitaliseringscheck

Socionomera

När bemanningsföretaget Socionomera behövde utveckla sitt matchningsverktyg sökte de Region Skånes digitaliseringscheck.

Celemi

Celemi vågade digitalisera sin storsäljande produkt med hjälp av digitaliseringschecken. 

Digitaliseringscheck - case Celemi

Ten Points

Ten Points sökte Region Skånes digitaliseringscheck för att utveckla ett nytt digitalt affärssystem.

Maria Yavuzyasar, VD på skotillverkaren Ten Points i Ängelholm, sökte Region Skånes digitaliseringscheck för att utveckla ett nytt digitalt affärssystem.ten points.jpg

Projektet är i full gång och med det nya systemet kommer företaget att kunna möta de krav som både kunder och återförsäljare ställer i en bransch som är i ständig förändring.

Läs mer om Ten Points digitaliseringsresa

 

Så här söker du en digitaliseringscheck

  • Företaget ska ha mellan 2 och 49 anställda, varav minst två personer arbetar 100 procent.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 100 miljoner kronor enligt föregående års bokslut.
  •  Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser för att fullfölja satsningen.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får koncernen inte sysselsätta fler än 250 personer och ha en nettoomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år i föregående års bokslut.
  • Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.
  • Stöd får inte lämnas för kostnader som avser företagets normala drift eller till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
  • Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt. Vid stort söktryck prioriteras företag som inte tidigare erhållit en affärsutvecklingscheck. Företag får endast ha en aktiv Affärsutvecklingscheck åt gången.

  Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt. Vid stort söktryck prioriteras företag som inte tidigare erhållit en affärsutvecklingscheck. Ansökningar hanteras i kronologisk ordning och principen först till kvarn tillämpas. Det är därför fördelaktigt att skicka in sin ansökan tidigt under respektive ansökningsperiod.

 • Företag kan beviljas mellan 50 000 och 250 000 kronor och måste själva stå för lika mycket som beviljas i stöd. Till exempel: För att bli beviljat 100 000 kronor måste företaget själv bidra med 100 000 för en total projektbudget om 200 000 kronor.

  Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt:

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning

  Exempel på projekt som checken kan användas till:

  • Ta fram en digital strategi
  • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
  • Förbättra och effektivisera digitala processer och system
  •  Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
  • Utveckling av kundrelationer
  • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter
  • Utveckla nya digitala tjänster (kopplat till befintliga produkter, varor och/eller tjänster)

  Checken kan inte användas till:

  • Löpande affärsutveckling
  • Enbart byte av affärssystem
  • Materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
  • Enbart köp av befintliga lösningar
  • Löpande applikation- och webbutveckling
  • Licenskostnader
  • Produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
  • Utbildningar
  • Resor
  • Marknadsföring mot kund
  • Utveckla nya digitala produkter om företagets affärsidé är att ta fram digitala produkter

  Ditt företag ska kunna styrka utläggen med fakturakopior och/eller kvitton. Alla insatser ska vara genomförda och slutredovisade senast ett år efter projektstart.

 • Ansökan är stängd och beräknas öppna igen våren 2024.

  1. Intresseanmälan granskas för att se om det sökande företaget uppfyller grundkriterierna.
  2. Företaget erbjuds en utvecklingsdialog och genomgång av projektet med Almis erfarna rådgivare. Utvecklingsdialogen ger en kort summering av nuläget och fungerar som underlag för att kunna göra prioriteringar framåt.
  3. Om kriterierna är uppfyllda får ni möjlighet att presentera er projektidé i samband med att ditt ärende tas upp för beslut i partnerskapet.
  4. Vid ett positivt beslut gör företaget en formell elektronisk ansökan. Projektet kan påbörjas. Projekten får som längst pågå till 30 september 2024. Efter upparbetade kostnader kan beviljad summa rekvireras.

  Huvudansvarig är Region Skåne. Almi har en handläggande roll. Besluten om vilka som får stöd fattas i ett partnerskap bestående av Region Skåne, Tillväxtverket, Tillväxt Malmö, Media Evolution, Mobile Heights och IUC Skåne.

 • Då ditt företag beviljats en digitaliseringscheck kommer du att få information om hur du gör en formell elektronisk ansökan. Det sker via tjänsten minansokan.se. Här söker du sedan också utbetalningar av checken.

  Du kommer också att få tillgång till mallar för rapportering. Senast uppdaterad : 2023-09-01