• Barn springer i blommande ljung med havet i bakgrunden.

  Foto: Joakim Lloyd Raboff

Region Skånes Miljövårdsfond

Har du en idé som kan bidra till ett miljömässigt hållbart Skåne?

Region Skånes Miljövårdsfond stödjer projekt av utvecklingskaraktär som kan bidra till att nå de regionala miljömålen samt visionsmålen i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”.

Årets utlysning är öppen 1 mars till 2 maj. Beslut tas i Regionala utvecklingsnämnden den 29 september.

OBS! Budgetmallen är nu uppdaterad med nya OH-schabloner: 40% (högst) för universitet och högskolor och 15% för övriga sökande. Vi har även förlängt den maximala projekttiden till tre år.

 • Lärosäten, företag, föreningar och andra organisationer har rätt att söka medel ur denna fond. Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma beviljas medel.

 • Ska-krav

  • Projektets aktiviteter ska vara till nytta för Skåne.

  • Projektresultatet ska bidra till den regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 och de regionala miljömålen.

  • Projektet bidrar till den Regionala Utvecklingsnämndens prioriteringar:
   • Bättre hälsa för fler
   • Ett konkurrenskraftigt näringsliv
   • Stärkt kompetensförsörjning
   • Ett sammanbundet Skåne
  • Projektet ska vara av pilot-, demonstrations- eller utvecklingskaraktär. Exempel på möjliga insatser:
   • kartläggning, exempelvis förstudier, inventeringar;
   • tillämpad forskning, till exempel steget efter grundforskning;
   • information, till exempel utbildningar, nätverk
  • Projektet ska vara väl avgränsat i tiden. Maximal projekttid är tre år.

  • I ansökan ska det finnas en tydlig plan för hur projektresultatet ska leva vidare efter projekttiden är slut.

  Meriterande

  • Projektet är nyskapande och innovativt.

  • Behovsägare medverkar i projektet.

  • Flera parter medfinansierar i tvärsektoriella samarbetsprojekt.

  • Projektet skapar en regional nytta genom att resultatet kan spridas och skalas upp.
 • Regionala utvecklingsnämnden välkomnar ansökningar för projekt som exempelvis:

  • Stödjer innovativa tekniklösningar med en hållbar inriktning.

  • Påverkar människans konsumtionsmönster, resvanor och företagens investeringsvilja.

  • Stödjer vård av och utveckling av natur- och kulturmiljö i Skåne.

  • Skyddar och bevarar biologisk mångfald och det skånska landskapet.

  • Projekt ska bidra till en hållbar utveckling utifrån perspektiven:
   • Ekonomisk hållbarhet; ökad produktivitet/konkurrenskraft, export-möjligheter för lösningarna och/eller innovationer för en grön omställning.
   • Social hållbarhet; förbättrad folkhälsa, ökad fysisk aktivitet, rekreationsmöjligheter nära bostaden samt påverkan på människors konsumtionsmönster och/eller resvanor.
   • Miljömässig hållbarhet; biodiversitet, resurshushållning, giftfri miljö.

Beviljade projekt 2022

Projekten som beviljades 2022 bedömdes bidra till hållbar mobilitet på landsbygden, förbättrat mikroklimat och ökad biologisk mångfald i skånska städer samt stärkt hållbarhetsarbete i de skånska kommunerna. Projekten bedömdes också bidra till lantbrukets energiomställning, ökad robusthet i det skånska lantbruket under perioder av torka, minskad näringsbelastning i skånska vattendrag samt ökad produktion av solenergi. Totalt fördelades knappt 2,5 miljoner kronor. Läs gärna mer om de olika projekten nedan.

 • Projektet ”Förstudie - Röstånga mobilitetshubb” syftar till att ta fram en mobilitetsmodell som är anpassad till landsbygdens behov. Transporter och mobilitet är stor utmaning för klimatomställning och när det gäller de lösningar som presenteras saknas ofta landsbygdens perspektiv. På landsbygden råder andra utmaningar, förutsättningar och möjligheter och därför behöver särskilda insatser formas när det gäller klimatomställning av transporter på landsbygden. Modellen för Röstånga mobilitetshubb ska innefatta miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara lösningar och ska i förlängningen kunna appliceras i fler bygder med liknande utmaningar. Projektet bedöms kunna bidra till en hållbar mobilitet på landsbygden, med minskade klimatutsläpp från transporter.

 • Syftet med projektet är att bygga upp en plattform för erfarenhetsbyte, kunskapsspridning och vägledning för en strategisk omställning av lantbrukens energisystem med minskat behov av fossil energi, ökad konkurrenskraft och ökad grad av självhushållning och robusthet.

  Lantbruken är idag stora användare av energi som till stor del är fossil och starkt beroende av externa faktorer och som de senaste åren har ökat markant i pris. HIR Skåne vill stötta skånska lantbrukare i att ställa om sina energisystem i takt med behov, egna möjligheter och att energiåtgärderna blir konkurrenskraftiga.

  Region Skåne bedömer att projektet har stor potential att bidra till det skånska lantbrukets energiomställning, och skapa miljövinster genom minskad användning av fossila bränslen. I projektet deltar 16 lantbruk mer aktivt men spridning planeras till fler lantbrukare och det finns potential till uppskalning och fortsatt kunskapsspridning efter projektavslut. Projektet bygger på beprövad metod och befintliga aktörer och nätverk.

 • Projektet ”Blågröna gator och gårdar” handlar om att arbeta med informationsspridning och dialogprocesser kring blågröna lösningar och stadsodling. Projektet är en pilot med syfte att skapa nya samverkansformer mellan privata, idéburna och kommunala aktörer. Målet är att privata fastighetsägare ska få ökad kunskap och vilja investera i lösningar som bidrar till ett förbättrat mikroklimat och ökad biologisk mångfald i staden.

  Klimatförändringarna innebär ett torrare och varmare stadsklimat och ökad risk för extremväder med översvämningar och värmeböljor som följd, vilket innebär ökade påfrestningar för både människor och natur i staden. Grönstruktur är en viktig del av stadens klimatanpassning genom trädens skuggning och lokal sänkning av höga temperaturer. Tillgång till grönska är också viktigt för människors välmående.

  Blågröna strukturer är ett sätt att minska risken för översvämning vid stora regnmängder och samtidigt skapa grönare livsmiljöer i staden där dagvatten tas tillvara. Blågröna strukturer kopplar samman tekniskt hårda omledningsvägar av vatten med naturliga lösningar som dagvattendammar, regnbäddar, våtmarker och gröna tak. Dessa fungerar som buffertzoner för att fördröja, behandla, filtrera, rena vatten samtidigt som vattnet kommer till nytta till växtligheten.

  Projektet bedöms lyfta viktiga frågor för en hållbar stadsutveckling, såsom gröna miljöers betydelse för social och ekologisk hållbarhet. En regional nytta skapas genom spridning av projektets resultat, vilket skulle kunna appliceras i alla tätorter i Skåne. En implementering av blågröna lösningar leder både till en ökad biologisk mångfald och till ett bättre mikroklimat i stadsmiljöer, vilket ger positiva effekter på folkhälsan.

 • Syftet med projektet är att utvärdera om off-grid pumplösningar kan vara miljömässigt och ekonomiskt relevanta komplement till åtgärder för passiv rening för reducering av kväve och fosfor i våtmarker. Projektet syftar även till att genom bevattning bidra till att lantbrukets utspridda gödning tas upp av grödor vid torrperioder tack vare sol- och vinddriven bevattning.

  I Höje å avrinningsområde är platsbristen ett faktum då livsmedelsproduktion på högklassig jordbruksmark konkurrerar med tätorter och vattenrening som då måste vara effektiv och uppta en så liten yta som möjligt och då skulle pumplösningar kunna komplettera våtmarker som en platseffektiv näringsämnesreduktion. Genom att bevattna grödor med vatten från en damm så sker reduktion av näringsämnen i vattnet, och samtidigt minskar risken för läckage av näringsämnen efter torra somrar som 2018.

  Region Skåne bedömer att projektet kan bidra till att skapa goda förutsättningar för näringsämnesreduktion, samt att det kan bidra till ett yteffektivt markutnyttjande, vilket är värdefullt för Skåne. Projektet visar på goda möjligheter att sprida en teknik och metod till platser med liknande förutsättningar.

  Projektet bidrar till att skapa incitament för lantbrukare att anlägga våtmarker när det uppstår flera nyttor, bland annat ökad robusthet vid torka. Perioder av torka kommer sannolikt att vara en stor utmaning i det skånska lantbruket framöver och möjligheten att använda våtmarkerna till bevattning kan ha en stor betydelse för livsmedelsproduktionen. Samtidigt gynnas näringsreduktion, biologisk mångfald och rekreativa värden av anläggningen av våtmarker. Markägare har visat intresse för detta projekt som förväntas ge effekt på näringsreduktionen i Höje å avrinningsområde inom några år.

 • Syftet med projektet är att utröna möjligheter till att utveckla en ny och hållbar lösning för att minska näringsbelastning i skånska vattendrag. Övergödning är ett stort hinder för att skånska vattenförekomster ska uppnå god ekologisk status enligt Vattendirektivets bedömningsgrunder. Dräneringsvatten från odlingsmark för med sig höga halter av kväve i form av nitrat, men även fosfor. Höjeådalens intresseförening vill motverkat detta genom att näringsämnen från dräneringsvatten fångas upp innan dessa når vattendrag utmed odlingsmark. Detta ska göras genom ett biokol-filter. Materialet har begränsad upptagningsförmåga, men kan efteråt användas som växtnäring. Filtret har tidigare testats i laboratorium i ett pilotprojekt och man vill nu testa det i fält, i dräneringsvattenflöden från två olika lantbruk.

  Region Skåne bedömer att projektet skulle kunna bidra till att Skåne kan uppnå god vattenstatus i sina åar, ett mål som hittills inte har kunnat nås. Projektet adresserar Skånes stora utmaning med näringsläckage från jordbruksmark på ett nydanande och innovativt sätt. Projektresultaten har potential att få en stor regional nytta genom att resultatet kan spridas och skalas upp hos många lantbrukare i Skåne om projektresultaten uppfattas som kostnadseffektiva.

 • Projektet bygger vidare på en förstudie om strukturell kapacitet inom offentlig sektor. Projektet syftar till att öka medvetenheten i de skånska kommunorganisationerna om vad det innebär att skapa interna förutsättningar för en hållbar utveckling. Målgruppen ska ges kunskap om hur man möjliggör tvärsektoriellt förändringsarbete i en politiskt styrd organisation. Det kan på lång sikt leda till ett mer stabilt och integrerat strategiskt hållbarhetsarbete i kommunernas förvaltningsledningar. Projektet innefattar aktiv kunskapsspridning och samverkan mellan skånska kommuner. Kommuner är nyckelaktörer i lokalt hållbarhetsarbete och Region Skåne bedömer att detta projekt kan ha en stor påverkanspotential för att förbättra det kommunala hållbarhetsarbetet.

 • Ansökan avser en utökning av ett befintligt LOVA-projekt (Lokala vattenvårdsåtgärder) som finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten och handläggs av Länsstyrelsen Skåne (D-nr: 501-37307-2019). Syftet med projektet ”Nya krafttag i Råån” är att anlägga våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder för att minska övergödning och öka den biologiska mångfalden i Rååns avrinningsområde. Åtgärderna är en led i att förbättra Rååns ekologiska status enligt EU:s vattendirektiv. Två mindre delprojekt är redan färdigprojekterade och ska anläggas i år. Utökningen av projektet innebär att ett tredje delprojektet läggs till, och det är det som denna ansökan avser. Denna utökning medfinansieras enligt särskilt beslut från Länsstyrelsen. Det tredje delprojektet omfattar tre våtmarker på sammanlagt 4,4 hektar samt en sträcka på 650 meter av ån som ska återmeandras (få tillbaka sin ursprungliga slingrande form). De tre våtmarkerna ska anläggas i anslutning till varandra så att en värdefull helhet uppstår.

  Råån är en av de viktigaste blå-gröna länkarna i landskapet kring Helsingborg och länkar samman stad och land. Den nyskapande och innovativa tillämpningen att även nyttja dammar och våtmarker för bevattning ökar robustheten i livsmedelsförsörjningen vid återkommande torka och ökar landskapets biologiska mångfald. Rååns funktion som grön länk mellan stad och land samt inom tätorten bidrar till hälsofrämjande miljöer nära där människor bor.

  Projektet bidrar till att skapa incitament för lantbrukare att anlägga våtmarker när det uppstår flera nyttor, bland annat ökad robusthet vid torka. Perioder av torka kommer sannolikt att vara en stor utmaning i det skånska lantbruket framöver och möjligheten att använda våtmarkerna till bevattning kan ha en stor betydelse för livsmedelsproduktionen. Samtidigt gynnas näringsreduktion, biologisk mångfald och rekreativa värden av anläggningen av våtmarker och återmeandring av Råån. En regional nytta skapas genom att den kunskap som genereras i projektet kan appliceras även på andra platser i Skåne.

 • ”Solen Runt - kompetens som ger mer energi!” är ett kompetensutvecklings-projekt för att främja och påskynda utbyggnaden av solkraft i Skåne. Projektet genomförs i samarbete mellan Solar Region Skåne, Ideon Science Park och Energikontoret Skåne. Projektet riktar sig till intressenter för solkraft som har olika roller och uppdrag i samhället och näringslivet.

  Projektet förväntas bidra till konkreta insatser och en kunskapsspridning som kan minska användning av fossila bränslen och öka produktionen av förnybar el. Projektet bygger på en relevant behovsanalys av vad som behövs för att utveckla området i Skåne. Flera åtgärder för kunskapsspridning sker även efter projektavslut, vilket ökar sannolikheten för ett bestående resultat. Region Skåne bedömer att projektet kan bidra både till energiomställningen, samt till att främja regionens näringsliv, attraktivitet och konkurrenskraft.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.