• Barn springer i blommande ljung med havet i bakgrunden.

  Foto: Joakim Lloyd Raboff

Region Skånes Miljövårdsfond

Har du en idé som kan bidra till ett miljömässigt hållbart Skåne?

Årets utlysning är nu öppen!

Region Skånes Miljövårdsfond stödjer projekt av utvecklingskaraktär som kan bidra till skapa miljönytta i Skåne. Under våren har vi tagit fram nya riktlinjer för miljövårdsfonden. Dessa hittar du i högerspalten på denna sida, tillsammans med ansökningsformulär och budgetmall.

2024 års utlysning är öppen 16 april - 15 juni. Önskas feedback på er ansökan behöver vi få ett färdigt utkast senast 15 maj.

Ansökningsformulär

Budgetmall

I år ska sökta projekt svara mot följande av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden:

 • Grön omställning
 • Livsmedel
 • Smarta hållbara städer
 • Avancerade material och tillverkning
 • Hållbar mobilitet
 • Grönstruktur
 • Förbättra Skånes energiförsörjning
 • Förbättrad tillgång till rekreativa miljöer
 • Förbättrade verktyg för hälsofrämjande fysisk planering

Mer information om verksamhetsområdena.

Har ni frågor så är ni varmt välkomna att mejla oss:

miljovardsfond@skane.se

 • De som kan söka medel ur fonden är:

  • Lärosäten
  • Företag
  • Föreningar
  • Kommuner
  • Andra organisationer

  Enskild firma eller privatpersoner kan inte söka medel.

  • Projektets aktiviteter ska ha förutsättningar att skapa bestående miljönytta i Skåne.
  • Projektet ska vara av utvecklingskaraktär.
  • Projektet ska vara väl avgränsat i tiden.
  • Maximal projekttid är tre år.
  • Om det finns en utpekad målgrupp för projektresultatet ska representanter från denna ges möjlighet att medverka i projektet, genom exempelvis en referensgrupp.
  • I ansökan ska det finnas en tydlig plan för hur projektresultatet ska ges förutsättningar att leva vidare efter projekttiden är slut.
  • Projektresultatet ska adressera utvalda verksamhetsområden inom Regionala utvecklingsnämndens prioriteringar (se rubrik 6 Utlysning) och stödja den regionala utvecklingsstrategin ”Det Öppna Skåne 2030”,”Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen”, samt ”Klimat- och energistrategin för Skåne”.
  • I projektet ska horisontella principer beaktas gällande jämställdhet mellan kvinnor och män, tillgänglighet för personer med funktionshinder, likabehandling och icke-diskriminering.
  • Projektet är nyskapande och innovativt.
  • Projektet är tvärsektoriellt med flera medfinansierande parter.
  • Projektets resultat har god potential att spridas och skalas upp.
  • Projektidén baseras på relevant forskning
 • Region Skånes Miljövårdsfond ger bidrag med maximalt 50 procent av totalkostnaden av projektet. Högsta belopp per enskilt projekt som kan erhållas av fonden är 6 prisbasbelopp (pbb) medan det lägsta är 2 pbb. Prisbasbeloppets storlek baseras på ansökningsåret.

  Om bidrag söks eller erhållits från någon annan förvaltning inom Region Skåne summeras bidragen och utgör i normalfallet högst 50 procent av projektfinansieringen. I ansökan ska framgå vilka andra bidrag som sökts/erhållits från annat håll för samma ändamål. Det går att medfinansiera sin ansökan med ett påbörjat projekt så länge den insats som man söker stöd för inte är påbörjad, och om denna insats inte redan är fullt finansierad.

  Om ansökan till miljövårdsfonden är tänkt som medfinansiering till exempelvis ett EU-projekt kan ansökan beviljas med villkor om att det enbart gäller om även de andra sökta medlen erhålles och att projektet därmed blir fullt finansierat. Det är således möjligt att först få ett ja från miljövårdsfonden för att sedan kunna söka andra medel. Eventuellt återtag på grund av utebliven medfinansiering går tillbaka till miljövårdsfonden.

  Medfinansiering kan ske med kontanta medel eller genom nedlagd tid, i form av antingen betald arbetstid eller ideellt nedlagd tid. Medfinansiering i form av betald arbetstid ska beräknas utifrån faktisk lön och lönekostnadspåslag (sociala avgifter, pension mm). Ideellt arbete värderas enligt en schablon om 250 kr/timme.

  Indirekta kostnader (overhead) kan även räknas in i projektbudgeten. De indirekta kostnaderna ska beräknas som ett påslag enligt följande schabloner: 40 procent för universitet och högskolor samt 15 procent för övriga sökande. Observera att påslaget ska beräknas på kostnadsslagen betald arbetstid samt ideellt arbete. Externa konsulttjänster genererar inte något overhead-påslag.

  Beviljade anslag får endast användas i enlighet med ansökan samt enligt avtal mellan projektägaren och Region Skåne.

  Vidare gäller Förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag.

 • Bidraget utlyses på Region Skånes hemsida. Utlysningstiden är normalt 15 mars - 15 maj (obs, andra datum år 2024).

  Miljövårdsfondens projekt ska bidra till att nå utvalda verksamhetsområden inom Regionala utvecklingsnämndens prioriteringar. Dessa prioriteringar uppdateras varje mandatperiod och verksamhetsområdena uppdateras årligen. Aktuella verksamhetsområden och prioriteringar publiceras på Region Skånes webbsida för miljövårdsfonden.

 • Projektets mål och förväntade effekter, plan för genomförande, projektets nytta för Skåne samt kostnader ska vara klart specificerade i ansökan liksom medfinansiering. Medfinansiärer skall vara namngivna och hur mycket var och en bidrar med skall angivas. Sökanden och medfinansiärer kan komma att ombedjas vidimera uppgifter.

  I ansökan skall redovisas vilka spridningsåtgärder projektägaren planerar för projektresultatet.

  Projekttiden är maximalt 3 år.

  Ideella föreningar som ansöker om projektstöd från miljövårdsfonden ska som bilaga till sin ansökan lämna in senast upprättade versioner av följande dokument:

  • stadgar
  • årsredovisning med verksamhetsberättelse
  • revisionsberättelse
  • verksamhetsplan och budget

  Ansökan skall inlämnas i digital form till Region Skånes funktionsbrevlåda miljovardsfond@skane.se. Eventuella frågeställningar hänvisas till samma funktionsbrevlåda samt till hemsidan för Region Skånes Miljövårdsfond.

  miljovardsfond@skane.se

 • Bidrag ges inte för följande:

  • Grundforskning
  • Investering i privat egendom och inventarier
  • Projekt som faller inom ramen för kommuners egna ansvarsområden
  • Pågående projekt som redan är fullt finansierade
  • Riktat företagsstöd

  Projekt som inte startar inom ett år från överenskommen tidpunkt eller i övrigt inte genomförs enligt tidplanen kan omprövas, varvid bidraget kan komma att dras in. Återbetalning av redan utbetalda medel kan bli aktuellt om mottagaren ej fullgör sitt åtagande enligt ansökan eller i övrigt bryter mot villkor i bidragsbeslutet.

  Avrapportering skall ske senast 6 månader efter projektets avslut, då också slutreglering sker. Medel kan komma att hållas låsta eller återkallas under eventuell tvist.

 • Beslut om medel ur fonden tas av regionala utvecklingsnämnden, genom delegation enligt Delegationsordningen, punkt 1.4 (ärendenummer 2020-POL000492-020), samt aktuell beslutsordning från utvecklingsdirektören.

 • Det är väsentligt att kunskapen om genomförda projekt sprids. Information om projektet och uppnådda resultat skall därför spridas av projektägaren till lämpliga målgrupper som angetts i ansökan. Det ska framgå att projektet finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond vid all information och marknadsföring före, under och efter projektet. Region Skånes logotyp ska finnas med på all skriftlig information.

  Projektet skall avslutas genom en godkänd slutrapport där projektets alla delar dokumenterats.

  Beviljade bidrag samt rapporter presenteras på Region Skånes hemsida. Sökandes underskrift innebär godkännande av att dennes namn kan publiceras på Region Skånes hemsida om inte annat avtalats.

 • Alla verksamheter som får bidrag från Region Skåne på minst 6 prisbasbelopp/år omfattas av Region Skånes miljöbevis och ska uppfylla kriterier som speglar Region Skånes miljöarbete och miljömål.

  Mer information om Region Skånes miljöbevis.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.