Ungdom ler in i kameran.

Prao i Skåne

En likvärdig prao är ett viktigt led i arbetet att öka elevernas valkompetens och att rusta dem inför ett inträde på arbetsmarknaden.

Det är också ett bra sätt för arbetsgivare att investera i den framtida kompetensförsörjningen och marknadsföra den egna branschen och företaget.

Projektet Prao i Skåne drevs med medel från Svenska ESF-rådet åren 2020-2021. Då lades grunden för arbetet med de skånska kommunerna och arbetsgivarna för att kartlägga och öka praoarbetets kvalitet, både på lokal, delregional och regional nivå. Fokus har varit ökad samverkan i och mellan kommuner, erfarenhetsutbyte och nätverkande, att höja statusen på prao via strategisk kommunikation, framtagande av verktyg och material för arbetsgivare och huvudmän och mycket mer.

En utlysning!

När det gäller huvudmännens arbete med prao så kvarstår det utmaningar - många kopplade till kommunernas olika strukturer och förutsättningar att leverera en kvalitativ och likvärdig prao. Region Skåne vill därmed publicera en utlysning där skånska kommuner kan söka medel för att utveckla det lokala, delregionala och regionala arbetet med prao.

Utlysningens fokusområden grundar sig på de behov som identifierats inom ramarna för Prao i Skånes arbete och konkreta önskemål från kommunerna själva.

Målen med utlysningen är att:

 • Bidra till kommunernas arbete för en mer likvärdig prao.
 • Bidra till fler kvalitativa praoplatser och ökad branschbredd.
 • Öka statusen på prao i Skåne.

Utlysningen syftar också att bidra till en ökad samverkan kring prao i Skåne.

Områden för utlysningen:

1. Regional marknadsföringskampanj för prao:

Som ett led i att öka statusen på prao i Skåne så finns det möjlighet att söka medel för framtagande av en regional marknadsföringskampanj för prao. Kampanjen kan inkludera tryckt, filmat och/eller digitalt material. En ensam kommun kan söka medel men förväntas samarbeta med en eller flera kommuner i framtagningen av kampanjen.

Urvalskriterier:

 • Ansökningar ska tydligt beskriva hur man planerar att arbeta för att ta fram kampanjen tillsammans med andra kommuner och eventuella andra aktörer.
 • Den slutliga kampanjen måste ha ett regionalt fokus och representation.
 • Ansökan ska inkludera en konkret plan för spridning av kampanjen.

2. Insatser för en mer likvärdig prao

Utlysningen vill bidra till att kommunerna kan leverera en mer kvalitativ och likvärdig prao. Det finns därför möjlighet att söka medel för följande insatser:

 • Praosamordnartjänst för en eller flera skånska kommuner.
 • Framtagande av kommunikationsmaterial riktat mot arbetsgivare eller liknande.
 • Framtagande av ytterligare branschmodeller (identifierade önskemål under Prao i Skåne 2020-2022 är framför allt data/IT, gröna näringar och byggbranschen).
 • Ökad rekrytering av praoplatser:  T ex är en idé som identifierats under Prao i Skåne 2020-2022 är att anlita sig av “mötes-boknings-bolag” i syfte att rekrytera fler praoplatser.

Urvalskriterier:

 • Ansökan ska på ett tydligt sätt redovisa hur insatsen bidrar till ett mer likvärdigt praoarbete.

Meriterande är:

 • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner, och/eller med andra aktörer. T ex kan flera kommuner gå ihop och söka medel för en gemensam praosamordnare som arbetar över kommungränser.
 • Medfinansiering för praosamordnare.

3. Förvaltning och vidareutveckling av hemsidan Prao i Skåne

Det finns flera olika möjliga hemvister för Prao i Skånes hemsida vid årsskiftet 2022/23 på bordet. Region Skåne vill, i samband med utlysningen, undersöka om det finns kapacitet och intresse från de skånska kommunerna att driva arbetet med Prao i Skånes hemsida vidare. Eftersom en stor del av innehållet har utvecklats tillsammans med och av Prao i Skånes medverkande kommuner, så kan det vara både logiskt och värdefullt att en eller flera kommuner tillsammans fortsätter att förvalta och vidareutveckla hemsidan. Inom ramarna för denna utlysning finns det därför möjlighet att söka finansiering för ett sådant arbete.  

Urvalskriterier: 

 • Ansökan ska inkludera en långsiktig plan, minst tre (3) år, för hur arbetet och vidareutveckling av www.praoiskane.se kan bedrivas. 

Meriterande är: 

Att flera kommuner går ihop och hanterar hemsidan gemensamt.
Har ni idéer utöver ovan så lyssnar vi gärna på dem! Kontakta charlotta.levin@skane.se eller ingrid.weimers@hassleholm.se.

Vem kan söka?

Kommuner i Skåne.

Summa

Sökbart belopp: minst 50 000 kr och max 300 000 kr, per insats. En kommun kan skicka in fler än en ansökan om medel. Den totala mängden medel är begränsad.

När kan jag söka?

Ansökan är nu stängd.

Beviljade medel

Totalt inkom det ansökningar för 1 621 949 kr för område 1 & 2. I utlysningen fanns totalt 1 015 000 kr att fördela. Följande aktörer blev beviljade medel inom ramarna för denna utlysning. Tilldelningsbeslut skickades ut 10 november 2022.

Inom inriktning 1. Regional marknadsföringskampanj:

 • Trelleborgs kommun i samverkan med flertalet kommuner, framtagande av regional marknadsföringskampanj för prao (300 000 kr). Kontaktperson är Eva Chelbat (eva.chelbat@trelleborg.se).

Inom inriktning 2. Insatser för mer likvärdig prao:

 • Lomma kommun, praosamordnare på deltid (175 000 kr). Kontaktperson är Viktoria Drott (viktoria.drott@lomma.se).

 • Båstad kommun i samverkan med Ängelholms kommun, genomförande av fyra handledarträffar (50 000 kr). Kontaktperson är Nicole Janerheim (nicole.janerheim@bastad.se).

 • Helsingborgs stad i samverkan med flertalet kommuner, genomförande av tre regionala nätverksträffar för prao under 2023 (90 000 kr). Kontaktperson är Pia Zachrison (pia.zachrison@helsingborg.se).

 • Bjuvs kommun, praosamordnare på deltid (130 000 kr). Kontaktperson är Natalie Jansson (natalie.jansson@bjuv.se).

 • Hässleholms kommun i samverkan med flertalet kommuner, framtagande av regional handledarfilm för prao, (270 000 kr). Kontaktperson är Jenny Eskilsson (jenny.eskilsson@hassleholm.se).

Inom inriktning 3. Förvaltning och vidareutveckling av hemsidan Prao i Skåne:

 • Hässleholms kommun i samverkan med flertalet kommuner, medel för att förvalta och vidareutveckla www.praoiskane.se (100 000 kr). Kontaktperson är Jenny Eskilsson (jenny.eskilsson@hassleholm.se).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.