• Planteringslådor med blommor, graffitti målat på en grå husvägg. I grusgången mellan planteringslådorna står en gul solstol.

    Platsen för Naturmolnet var tidigare en plats med mörk historia och kriminalitet men som tillsammans med Malmöbor utvecklats till en öppen grannskapsträdgård i Sofielund i Malmö. Foto: Simon Roos

Startstöd till hållbar platsutveckling genom kultur

Region Skåne vill uppmuntra kommuner att undersöka hur konst och kultur kan ta plats på mindre orter, i stadsdelar eller i landskapet. Hur kan kommunen ta vara på platser och rum för konst och kultur?

Vem kan söka?

Kommuner som är i första fasen av ett utvecklingsarbete som har fokus på platsutveckling och kulturens kraft i samhället kan söka stöd för att till exempel:

  • Utforska hur konst och kultur kan ta plats på småorter, i stadsdelar eller i landskapet
  • Inventera och ta vara på potentiella lokaler och rum för konst och kultur
  • Söka inspiration kring olika former av kulturell pop-up verksamhet
  • Stärka samverkan kring lokal identitet för att ta vara på kulturarvet och/eller kulturmiljöer
  • Främja konstnärlig medverkan i utformningen av fysiska miljöer

Startstödet ska stärka samspelet och dialogen med kommuner kring hållbar platsutveckling genom kultur. Stödet bygger på en dialog mellan kommunen och Region Skånes kulturförvaltning och tar avstamp i utvecklingsområdet kulturens rum och platser i Regional kulturplan för Skåne 2021 - 2024.

Vad kan en plats eller ett rum vara?

Med plats avses ett geografiskt avgränsat område i en kommun, på landsbygden eller i en tätort/stad; ett torg, en stadsdel, en naturmiljö eller liknande. Det kan också vara hela kommunen som område eller olika platser i flera kommuner. Ett rum kan vara en lokal, en byggnad eller ett digitalt rum. 

När kan jag söka?

Ansökan om stöd är öppen från den 15 februari till och med kl. 12.00 den 15 november 2024. 

För vad kan jag söka?

Du kan söka upp till 50 000 kronor för exempelvis en förstudie, idéutveckling, prototyper, experiment, nätverks- och samverkansarbete eller kompetensutveckling/studiebesök.

För vad kan jag inte söka?

Stödet kan inte användas till investeringar i material, lokaler eller teknik. Stöd beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.

Grund för stöd

Ansökan ska relatera till en plats eller ett rum där konsten och kulturen kan spela roll för invånare och besökare. Vid bedömningen ser vi gärna att sökande samverkar med ideella föreningar, lokala aktörer, andra kommuner, organisationer, externa parter eller inom den kommunala organisationen. Vi ser gärna att ansökan gynnar det (lokala) konst- och kulturlivet.

Det är viktigt att tänka in redan vid ansökan hur kunskaper och erfarenheter från projektet kan delas med andra i samverkan med Region Skånes kulturförvaltning.

Vem kan söka?

Kulturchef, kulturutvecklare eller motsvarande i en kommun.

Hur söker jag?

Ansökan görs i Region Skånes ansökningsportal. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

Region Skånes ansökningsportal

För att kunna logga in i ansökningsportalen behöver du registrera ett konto. Vi skiljer på personkonton och organisationskonton. Ett personkonto använder du för att söka stöd som går att söka som privatperson. Ett organisationskonto använder du för att söka stöd som går att söka för organisationer. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer och därför ska du välja organisationskonto.

Inloggning sker alltid med ditt personliga BankID eller Freja eID. Om du inte kan skaffa vare sig BankID eller Freja eID, kontakta Kulturförvaltningen på ansokan.kultur@skane.se. Läs mer i användarhandledningen nedan.

Användarhandledning Region Skånes ansökningsportal (pdf)

Till ansökningsportalen (ansokan.skane.se)

När får jag besked?

Du får besked om stöd inom en månad efter inkommen ansökan. Längre handläggningstid kan förekomma under sommarperioden. Sökande meddelas beslut om bifall eller avslag till den adress som finns angivet i ansökan. Beviljade ansökningar publiceras på Kulturförvaltningens hemsida

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Innan du skickar in din ansökan ser vi gärna att du har en dialog med utvecklare på Kulturförvaltningen, samt under processens gång.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill diskutera idéer!

Simon Roos, utvecklare kommunsamverkan, 040-675 37 71 eller Simon.Roos@skane.se

Annelien van der Tang-Eliasson, Utvecklare kulturens rum och platser, 040-675 37 40 eller Annelien.VanDerTang-Eliasson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.