Bilden visar symboler för Sveriges fem nationella minoriteter: samer (som också är ett urfolk), romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar.

Nationella minoriteters kulturverksamhet

Region Skåne vill främja och stärka de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk.

Detta genom att utlysa sökbara projektmedel som endast de nationella minoriteternas organisationer och föreningar kan söka. Barns och ungas möjligheter att bevara och utveckla sin kultur, gärna via överföring av språk och kultur mellan generationerna, är prioriterat.

När kan jag söka?

Ansökan om stöd är öppen från den 16 januari 2024 till och med klockan 12.00 den 15 november 2024.

Ansökningstiden är löpande under året så länge det finns projektmedel kvar att söka. Sökande ska kontakta ansvarig utvecklare för att diskutera projektet innan ansökan görs. Utlysningen är kopplad till kulturnämndens årliga verksamhetsplan och budget och inkomna ansökningar kan därför inte flyttas över från ett kalenderår till nästa. Projektet ska påbörjas under samma kalenderår som ansökan görs.

Projekttiden kan däremot löpa över olika kalenderår.

Om en ansökan bifalles så beviljas vanligen hela det sökta beloppet.

Vem kan söka?

Nationella minoriteters organisationer och föreningar. Kulturnämnden beviljar inte bidrag till enskilda kulturutövare (fysisk person). Stöd kan sökas av aktörer som är verksamma i Skåne och till projekt som äger rum i Skåne.

Professionella kulturaktörer hänvisas till att söka utvecklings- eller produktionsstöd.

För vad kan jag söka?

Stöd kan sökas för tidsbegränsade kulturprojekt. Genom stödet ska nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, sitt kulturarv och sitt språk främjas och stärkas. Barns och ungas möjligheter att bevara och utveckla sin kultur, gärna via överföring av språk och kultur mellan generationerna, är prioriterat. 

Grund för stöd

  • Kulturprojekt som främjar barn och ungas möjligheter att bevara och utveckla sin kultur, sitt kulturarv eller språk prioriteras
  • Projekt som möter en publik prioriteras
  • Det är positivt om det finns medfinansiering från annan part men det är inget krav

För vad kan jag inte söka?

Stödet kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. Stöd beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet, pågående projekt eller aktiviteter som endast är öppna för den egna föreningens/organisationens medlemmar.

Hur söker jag?

Ansökan görs i Region Skånes ansökningsportal. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning och detaljerad budget ska bifogas ansökan. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

Region Skånes ansökningsportal

För att kunna logga in i ansökningsportalen behöver du registrera ett konto. Vi skiljer på personkonton och organisationskonton. Ett personkonto använder du för att söka stöd som går att söka som privatperson. Ett organisationskonto använder du för att söka stöd som går att söka för organisationer. För de flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer och därför ska du välja organisationskonto.

Inloggning sker alltid med ditt personliga BankID eller Freja eID. Om du inte kan skaffa vare sig BankID eller Freja eID, kontakta Kulturförvaltningen på ansokan.kultur@skane.se. Läs mer i användarhandledningen nedan.

Region Skåne får inte ge bidrag till någon som har skulder till staten för skatt eller avgift. Region Skåne får heller inte ge bidrag till företag och organisationer som är i likvidation. Ideell förening som söker ska bifoga kopia av aktuella stadgar, verksamhetsberättelse, justerat årsmötesprotokoll med vald styrelse och utsedd firmatecknare, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning/bokslut. Söker du som enskild firma ska du bifoga F-skattsedel. Är organisationsformen aktiebolag ska årsredovisning bifogas.

Vem kan jag kontakta om jag har tekniska frågor om ansökningsportalen?

Skicka eventuella frågor om ansökningsportalen till ansokan.kultur@skane.se

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Kontakta ansvarig utvecklare Caisa Lindfors om du har frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren. 

När får jag besked om stöd?

Vi eftersträvar en snabb handläggning. Längre handläggningstid kan förekomma under sommarperioden. Projektägaren meddelas beslut om bifall eller avslag till den e-postadress som finns angivet i ansökan. Beviljade ansökningar publiceras på Kulturförvaltningens hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.