Illustration av människor som jobbar.

Toppmöte samlar alla Skånes kommunledningar

Idag bjuder Region Skåne in ledande politiker och tjänstemän från samtliga 33 kommuner i Skåne. Målet är att kraftsamla och diskutera framtiden för regionen i en rad regionala utvecklingsfrågor.

Under det senaste året har omfattande dialoger skett mellan Region Skånes regionala utvecklingsnämnd och samtliga kommuners högsta ledningar. 

Region Skåne har varit på plats och besökt alla 33 kommuner och under dessa möten har ämnen som infrastruktur, kompetensförsörjning, energiförsörjning och näringslivets utveckling diskuterats. Även andra angelägna ämnen, såsom ungas psykiska hälsa, beredskapsfrågor, turism och landsbygdsutveckling, samt miljö- och klimatfrågor, har tagit plats på agendan. 

Den 15 april hittar vi gemensamma vägar framåt 

Mötet sätter punkt för ett omfattande arbete men är samtidigt starten på något nytt. Region Skånes förhoppning är att kraftsamla alla Skånes kommuner för att gemensamt agera på några av våra stora samhällsutmaningar. 

- Dialogerna med respektive kommun har varit omfattande och bidragit till en djupare förståelse för varandras förutsättningar och skapat en bättre gemensam kunskap om hur vi tillsammans kan lösa Skånes utmaningar, säger Anna Jähnke, ordförande i den regionala utvecklingsnämnden. 

Det gemensamma toppmötet är en fortsättning på dessa dialoger och kommer fokusera på flera nyckelfrågor som har identifierats. Bland dessa återfinns: 

  • Kompetensförsörjning: Hur kan vi främja geografisk rörlighet för utbildning över hela Skåne, oavsett ålder, bransch och utbildningsnivå? 
  • Näringslivsetableringar: Hur kan vi tillsammans locka fler företagsetableringar, både nationella och internationella, till Skåne? 
  • Energiförsörjning: På vilket sätt kan vi gemensamt förbättra energiförsörjningen i regionen? 
  • Fysisk aktivitet och hälsa hos unga: Vilka åtgärder kan vidtas för att främja ökad fysisk aktivitet och hälsa bland barn och unga i Skåne? 
  • Infrastruktur: Hur kan vi maximera nyttan av Skånes transportsystem genom regional samverkan? 
  • Nya samverkansformer: Vilka innovativa samarbetsformer kan skapas mellan Region Skåne och kommunerna för att främja regionens utveckling? 

Toppmötet kommer vara en viktig milstolpe i arbetet med Skånes framtida utveckling.