Solnedgång över en åker.

Så utvecklades Skåne 2023 – ny rapport från Regional utveckling

Skåne fortsätter återhämtningen från pandemins påverkan men utmaningar som hög arbetslöshet och minskande bostadsbyggande kvarstår. Det visar Region Skånes årliga rapport ”Hur har det gått i Skåne?” som kartlägger utvecklingen under föregående år.

Utvecklingen under 2023 har två tydliga spår. Fortsatt återhämtning från pandemin och nya utmaningar i och med pågående lågkonjunktur. 
–  Det finns tecken på att utvecklingen som helhet går åt rätt håll, även om det kvarstår utmaningar. Lågkonjunkturen påverkar både bostadsbyggandet och den höga arbetslösheten negativt. Men Skåne är samtidigt en av få svenska regioner där befolkningen fortsätter att växa och antalet personer med fullföljda gymnasieutbildningar ökar. Vi är även fortsatt en innovativ region som är högt rankad i jämförelse med andra delar av Europa, säger Anna Pettersson, Region Skånes utvecklingsdirektör. 

Fortsatt befolkningstillväxt 

Under 2023 ökade Skånes befolkningen med 7 500 invånare jämfört med året innan, men denna ökning på 0,5 procent är den lägsta under 2000-talet. En minskning av barnafödandet tillsammans med lägre tillflyttning från utlandet, bidrar till denna trend. I princip hela ökningen sker i västra Skåne. 

Färdigställda bostäder minskar kraftigt 

Antalet färdigställda bostäder har minskat med över 20 procent vilket handlar om nästan 2000 bostäder på ett år. Dessutom visar den preliminära statistiken att antalet påbörjade nya bostäder har dykt ytterligare som en följd av den pågående lågkonjunkturen. Detta förväntas få en klart dämpande effekt på antalet färdigställda bostäder över de kommande åren. 

Lägst sysselsättning i landet 

Sysselsättningen i Skåne har minskat under 2023, vilket följer den nationella trenden. Trots vissa förbättringar har Skåne lägst sysselsättning i hela landet. Den pågående lågkonjunkturen förväntas även få arbetslösheten att utvecklas till det sämre under 2024. Högst sysselsättningsgrad finns i kranskommunerna kring Malmö och Lund. 

Utbildningsnivå över snittet 

Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning i Skåne är högre än riksgenomsnittet och andelen 20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning i Skåne ligger på 85 procent, upp 2 procent jämfört med föregående år. Andelen av niondeklassare som hade behörighet till gymnasiet är i nivå med Sverige i stort. 

Nedgång i elpriser 

Efter 2022-års rekordnivåer i elpris har vi sett en tydlig nedgång. Det genomsnittliga elpriset har under 2023 varit i nivå med de priser som ansågs normala under åren 2013-2021. 

Näringslivet påverkas trots stark innovations-ranking 

Skåne fortsätter att vara en innovativ region, rankad som den 14:e mest innovativa i EU enligt Europakommissionens Regional Innovation Scoreboard. Efter några år med en uppåtgående trend av nyföretagande har trenden brutits: Nu startas 11,5 nya företag per 1000 invånare, att jämföra med 14,6 året innan. Detta är dock liknande nivåerna år 2020 som följdes av en rejäl uppgång i nyföretagande år 2021, efter covid 19-pandemin. 

Stora skillnader i hälsa mellan olika grupper  

Bland vuxna skåningar ligger den självskattade hälsan över tid på en stabil nivå och de flesta skolelever mår i allmänhet bra. Men det finns stora skillnader i hälsa när man tittar på faktorer som ålder, kön, socioekonomi och utbildningsnivå. Den psykiska ohälsan förbättrades mellan 2019 och 2022 bland vuxna, men försämrades bland barn och unga. Framför allt ökar den psykiska ohälsan hos flickor och unga kvinnor.

Turismen återhämtar sig starkt 

Antalet gästnätter i Skåne har återhämtat sig efter covid 19-pandemin. Nivåerna är 2023 till och med högre än innan pandemins start år 2019.

Läs rapporten i sin helhet 

Hela rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” finns här. 

För frågor kontakta Anna Råman, chef för samhällsanalys på Region Skåne.