Översiktbild över villakvarter och vägar.

Närmare 50 miljoner till långsiktig hållbar utveckling i Skåne och Blekinge

Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges sammanträde den 12 april i Kristianstad för att fördela medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Nya utvecklingsprojekt i Skåne och Blekinge  

Projekten och förstudien som tilldelades medel fokuserar bland annat på innovationsfrämjande, utveckling av små- och medelstora företag och stärkt kompetens.  

Under Strukturfondspartnerskapets sammanträde tilldelades totalt tre projekt och förstudier medel.  

Inom Europeiska regionala utvecklingsfonden fördelas cirka 47,5 miljoner kronor till två projekt och en förstudie vilka alla bidrar väl till regional utveckling. Projekten ska bland annat främja lokal och regional konkurrenskraft, stärka näringslivets produktivitet och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande hållbara företag. Riktade satsningar görs för att stärka områden såsom digitalisering, bland annat inom AI, internationalisering, produktutveckling och grön omställning.  

 De prioriterade projekten är:  

  • Affärsutvecklingscheckar (Region Skåne), 39 999 999 kr 
  • AI Lab Blekinge (Blue Science Park), 6 763 099 kr 

Den prioriterade förstudien är:  

  • Medtech Testbädd syd (Innovation Skåne AB), 744 000 kr 

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge  

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom Regionalfonden och Socialfonden+ så har det i Sverige bildats så kallade strukturfondspartnerskap (SFP). Skåne och Blekinge bildar tillsammans ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige.  

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges uppgift är att tillsammans med förvaltande myndigheter, Tillväxtverket och ESF-rådet, besluta om vilka projekt som ska få finansiering inom de två regionala Skåne-Blekinge programmen för Europeiska Socialfonden+ (ESF+) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden). Programmen finansierar insatser som bidrar till tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge. 

Mer information och kommande utlysningar 

 Strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge består av 23 ledamöter som representerar kommun och landsting/region, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar och företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.

Mer information om strukturfondspartnerskapet  

 Socialfonden+ Sydsverige har en kommande utlysning öppen 2 maj till 2 september.

Mer information på Svenska ESF-rådets hemsida (esf.se)

Regionalfonden Skåne-Blekinge har en kommande utlysning öppen 12 augusti till 13 september.

Mer information Tillväxtverkets hemsida (tillvaxtverket.se)

Kontaktuppgifter 

För mer information om Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge kontakta huvudsekreterare Johanna Haward på Region Skåne. 

johanna.haward@skane.se