Lägenhetshus på en åker framför havet.

Minskad efterfrågan på nybyggda bostäder i Skåne

Efterfrågan på nybyggda hyres- och bostadsrätter fortsätter att minska i Skåne. Det visar Region Skånes modell för bostadsefterfrågan som preciserar antalet bostäder som kan nyproduceras per år givet hushållens betalningsförmåga.

Resultatet från Region Skånes modell för bostadsefterfrågan visar att cirka 4 000 nyproducerade bostäder efterfrågades under 2023. Det är en minskning med 26 procent från 2022 års nivå och hela 52 procent lägre än toppnoteringen år 2021. Minskningen beror på ett fortsatt svårt konjunkturläge som leder till högre boendekostnader i form av räntor och inflation. Det i sin tur gör att färre hushåll har råd med nyproducerade bostäder. Samtidigt har bostadsutvecklare fortsatt höga byggkostnader och lönsamhetskrav.  

Låg efterfrågan främst på hyresrätter 

Det är framför allt efterfrågan på hyresrätter som minskar. I hela 31 av Skånes 33 kommuner visar Region Skånes modell en avsaknad av köpkraft för en nyproducerad hyresrätt. Det är endast i Malmö och Lund som det bedöms kommersiellt gångbart att bygga hyresrätter. 
-Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande går att bygga hyresrätter, även om det just nu finns en avsaknad av köpkraft i de flesta kommunerna. Men det krävs ett förbättrat konjunkturläge och ökad köpkraft över tid för att invånare ska ha råd med en nybyggd hyresrätt till marknadsmässiga villkor, säger Linus Siöland, samhällsanalytiker på Region Skåne. 

Skåne fortsätter att växa, men långsammare 

Hur många bostäder som behövs beror på hur många människor som bor i Skåne. Befolkningen väntas öka något långsammare framöver men det behövs fortfarande cirka 6 900 bostäder om året för att varje nytt hushåll ska ha en bostad. Det finns således ett stort glapp mellan köpkraftig efterfrågan och behovet av nya bostäder. Den svaga marknadsmässiga efterfrågan av nyproducerade bostäder kommer i längden leda till en försämrad boendesituation i Skåne med exempelvis ökad trångboddhet som följd. 

Kontakt 

Linus.Sioland@skane.se 
Samhällsanalytiker, Region Skåne

Mer information 

Ta del av rapporten i sin helhet:
Modell för bostadsefterfrågan i Skåne

Ta del av video som beskriver modellen och dess resultat för 2023.

Rapporten presenteras på ett fysiskt seminarium om bostadsförsörjning den 4 september, organiserat tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, inom ramen för Skånskt bostadsnätverk.  

Planering för bostadsförsörjning (lansstyrelsen.se)