EU-flagga mot blå himmel

Beslut i EU påverkar den regional utveckling i Skåne

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet i Bryssel och miljontals européer går till valurnorna för att forma den europeiska demokratins framtid.

För Region Skåne är det viktigt att både bevaka och påverka viktiga EU-frågor som påverkar den regionala utvecklingen i Skåne. 

Region Skåne har ett kontor i Bryssel vars uppdrag är att öka Skånes och Region Skånes synlighet, att öka kunskapen hos skånska aktörer om europeiska politiska processer och bistå aktörer i Skåne med information och möjligheter till projektfinansiering inom EU:s fonder och program.

Möjlighet för utveckling

Förutom att den politiska agendan i Bryssel bevakas, där valet till Europaparlamentet och hur det politiska landskapet kommer att se ut till hösten tar mycket plats just nu, är det också viktigt att nyttja de möjligheter som EU:s budget ger skånska utvecklingsaktörer.

Efter valet blir det viktigt att skapa bra relationer till de nyvalda ledamöterna i Europaparlamentet och mer specifikt till de ledamöter som sitter i de för Skåne viktiga utskott. I detta avseende handlar det om utskottet med ansvar för EU:s regionalpolitik men även de som har hand om infrastruktur-, forskning- och innovationsfrågor för att nämna några områden som är viktiga för oss i Skåne. Mycket fokus ligger naturligtvis också på att en ny EU kommission ska komma på plats och vilka politiska prioriteringar som ska gälla för EU som helhet den kommande mandatperioden, 2024–2029.

De kommande åren blir en av de stora utmaningarna på EU-nivå att komma överens om en ny långtidsbudget som kan börja gälla från 2028. Budgeten innefattar bland annat pengar till EU:s sammanhållningspolitik, inklusive regionalfonden där medlen fördelas från EU direkt till den regionala nivån. Regionalfonden är en viktig del av vårt regionala utvecklingskapital i Skåne och har under åren stöttat skånska styrkeområden inom Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt, på så sätt bidrar medlen till att främja ökad konkurrenskraft och näringslivsutveckling i Skåne. Att bevaka utformningen av nästa generations regionalfond och påtala hur betydelsefull den är för Skåne är således en viktig diskussion som förs både i Sverige och i Bryssel.

Prioriterade EU-frågor för Region Skåne

Det finns ett antal frågor som är högt prioriterade att bevaka för Region Skåne. Genom kontinuerligt engagemang och strategiskt påverkansarbete har Region Skåne som mål att säkerställa att viktiga regionala frågor får den uppmärksamhet och det stöd som behövs för att främja hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Utöver de områden som redan har nämnts är infrastruktur-, energi- och gränshindersfrågor viktiga områden som bevakas på plats i Bryssel i samarbete med kollegorna i Skåne. Konkreta exempel på frågor som bevakas är utvecklingen av den transeuropeiska transportkorridoren, ScanMed, delning av hälsodata och revidering av läkemedelslagstiftningen.

– En stor del av de beslut som fattas på EU-nivå påverkar det som sker på regional nivå, därför är det viktig för Skåne att vara på plats i Bryssel och göra vår röst hörd. På så sätt kan vi bidra till att utfallet av de diskussioner som förs i Bryssel landar i så bra lösningar för oss skåningar som möjligt, oavsett om det handlar om nya finansieringsmöjligheter eller om det handlar om ny lagstiftning. I vårt dagliga arbete handlar mycket av arbetet i Bryssel att tillsammans med kollegor i Skåne och med utgångspunkt i våra skånska prioriteringar försöka påverka det som sker i Bryssel genom att sätta Skåne på kartan gentemot EU:s institutioner och andra utvecklingsaktörer som finns på plats i Bryssel, säger Michael Johnsson som är kontorsansvarig på Region Skånes Brysselkontor.