• Småbarnsträff i Oxie, från vänster: Viktoria, Gianna och Florida. Foto: Sofia Junes

Språkrevitaliserande metoder

Oxiebiblioteket i Malmö påbörjade 2023 ett experimentspårsprojekt, Språkrevitaliserande metoder för nationella minoritetsspråket romani. Vi har ställt några frågor till Florida Pavlovska och Sofia Junes som tillsammans driver projektet.

Florida och Sofia, hur fick ni idén till ert projekt?
Vårt bibliotek, Oxiebiblioteket, är sedan några år tillbaka Romsk läsambassad, vilket innebär att vi särskilt ska lyfta språket romani och romsk kultur.

Vi arbetar redan med tvåspråkiga familje-sagostunder på den romska varieteten lovari och svenska. Vi har också en aktivitetet som vi kallar Ordklubben, där barn och unga träffas och pratar om olika ord på olika språk. Våra familjesagostunder och Ordklubben är mycket populära och vi märkte att det finns ett behov av att läsa böcker på romani och tala språket på Oxiebiblioteket.

Vi ville utveckla vårt arbete med aktiviteter på romani, men arbeta mot särskilda målgrupper. Vi ville testa att rikta in oss mot dels de allra minsta barnen, redan från noll år och dels mot en ung målgrupp, från cirka tolv år och uppåt. Vårt projekt har alltså två olika spår i ett. Det kändes som ett roligt sätt att utforska hur vi jobbar med språk, genom att dels vända oss till de minsta barnen och till de större.

Språkrevitalisering, vad betyder det?
Det innebär att man ska hitta olika metoder för att främja ett språk så att det kan fortsätta att leva in i framtiden. En metod kan vara att stärka överföringen av språk mellan olika generationer, till exempel att en förälder talar språket med sina barn och på så sätt säkrar språkets fortlevnad.

Många som talar ett nationellt minoritetsspråk talar också ett annat språk, det kan vara ett majoritetsspråk i samhället som talas av många. Då kan en språkbytesprocess ske, att man istället för att tala minoritetsspråket stegvis börjar prata det andra språket mer, i olika sammanhang.

Vi tror att biblioteken är bra platser för att skapa möjligheter för olika språk att stärkas in i framtiden. Här kan man träffas och utifrån roliga aktiviteter och dela språkerfarenheter med varandra, lära sig själv och av varandra.

Vilka metoder arbetar ni med?
Genom Experimentspåret har vi gått en kurs för att bli läsledare i Shared Reading. Vi har lästräffar med de unga som deltar i gruppen. Vi har hittills arbetat med en antologi som heter “Jag önskar dig lycka” där Florida medverkar med en text om sin mormor. Florida pratar både romska varieteten lovari och svenska med de unga under samtalet. Antologitexten finns tillgänglig att läsa både på lovari och svenska i boken.

Shared Reading som metod har fungerat väldigt bra i sammanhanget, eftersom den ger tid för de unga att reflektera, ställa frågor och prata med varandra.

Under träffarna med de minsta barnen, som är mellan sex och tolv månader, har vi arbetat mycket med språkstimulerande aktiviteter som sång, ramsor och interaktiv högläsning. Vi vill skapa en lustfylld miljö redan från början och att barnen ska känna att det är en självklarhet att romani som språk finns levande på deras bibliotek, både i form av böcker och aktiviteter.

Vi arbetar mycket med delaktighet och medskapande under våra aktiviteter, det är en central metod att få kunna skapa aktiviteterna tillsammans med de deltagare som är med.

Vad hoppas ni på för resultat?
Att fånga barnen och ungas intressen i läsning och språk, och att stärka deras självkänsla i läsning på både romani och svenska, och språk i allmänhet.

Vi vill gärna också dela med oss av det som vi har lärt oss under Experimentspåret till andra bibliotek eller verksamheter som arbetar med barn, unga och språk. Vi hoppas också att det här projektet kan fortsätta in i ordinarie verksamhet på ett liknande sätt som vi har arbetat med.

Har ni några tips till dem som vill arbeta med språkrevitalisering på sina bibliotek?
Ja, att inte vara rädd att starta upp aktiviteter för nationella minoritetsspråk (eller andra språk). Det är så viktigt för dem som pratar ett annat språk att få komma till ett bibliotek och se deras språk representeras där. Man måste inte kunna allt från början, utan man kan ta hjälp från föreningar, organisationer eller personer som man träffar i sina verksamheter. Genom samarbete och delaktighet kan man komma långt!