• Anna Lundqvist Nilson och Rebecca Padar håller i årets träffar om barnrätt och delaktighet. Foto: Kulturförvaltningen

Fem bibliotek – fem träffar: Barnrätt och delaktighet på biblioteken i Skåne

Under året träffas personal från skånska bibliotek för att utforska hur man kan arbeta med barnrätt och delaktighet i biblioteksverksamheten. Rebecca Padar, utvecklare barnrätt, och Anna Lundqvist Nilson, utvecklare bibliotek, berättar om träffarna.

Vad är Fem bibliotek – fem träffar?

Fem bibliotek – fem träffar är en form av regionala träffar för gemensamt lärande, kunskapsdelning, nätverkande och omvärldsbevakning för folkbibliotek. Varje gång är ett av biblioteken värdar för träffen, så det handlar också om att få lära känna varandras olika verksamheter och knyta nya kontakter med kollegor från olika bibliotek.

Årets träffar har tema barnrätt och delaktighet och deltagarna får dela med sig av goda exempel och utmaningar för att tillsammans hitta nya kunskaper och inspiration. Innehållet skapar vi tillsammans!

Det var många bibliotek som ville delta i årets träffar så det blir två grupper som träffas parallellt under året.

Varför är det viktigt att lyfta frågor om barnrätt och delaktighet på bibliotek?

I Sverige har Barnkonventionen varit lag sedan år 2020. Konventionen har stark förankring i folkbiblioteken och vi kan se att den utgör en värdegrund för utvecklingen av bibliotekens arbete gentemot barn och unga. För att barn ska kunna nyttja sina rättigheter är delaktighet ett centralt begrepp. Dessutom är barn och unga en prioriterad målgrupp för biblioteken.

De utmaningar som vi fått till oss är att medvetenheten om barns rättigheter, där barnets rätt till delaktighet och inflytande är central, behöver få utrymme i alla delar bibliotekets verksamhet och styrning, säger Rebecca.

Vad ser ni mest fram emot med träffarna?

Jag ser verkligen fram emot att träffa alla medverkande bibliotek, de samtal och utbyte som vi kommer att ha om goda exempel och utmaningar för barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande på biblioteken. Både i det strategiska och dagliga arbetet, berättar Rebecca.

Jag instämmer i det Rebecca säger. Det är ett oerhört viktigt ämne, och jag tror att vi tillsammans kan hitta nya vägar för att nå delaktighet för barnen på biblioteken runt om i Skåne. Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska gå till väga rent konkret, så min förhoppning är att deltagarna kan hjälpa varandra att hitta nya metoder för det. En annan förhoppning är att de olika biblioteken hittar nya samarbetsytor dem emellan som kan leda till gemensamma och kommunöverskridande satsningar i framtiden.
Och så är det väldigt roligt att få göra det här tillsammans med Rebecca som ju har en väldigt stor kunskap inom barnrätt, fortsätter Anna.