• Projektgruppen för LA-tillsammans. Från vänster: Paulina Stanley, Emeli Zeilon och Jacob Lindblad. Bild av Christa Grönlund Larsen.

Att öka delaktigheten i demokratin: En inblick i arbetet med LA-tillsammans

I snart ett år har stadsbiblioteket i Landskrona arbetat med demokratiprojektet LA-tillsammans. Projektet har bidragit till ökat inflytande från besökarna kring biblioteksrummet och ett samarbete om en utställning om ungas framtidstro.

Att skapa rum genom delaktighet

LA-tillsammans är ett demokratiprojekt som Region Skåne stöttar genom medel från Projektspåret. Projektgruppen, bestående av Paulina Stanley, projektledare, Jacob Lindblad, bibliotekarie och Emeli Zeilon, kulturutvecklare, har under hösten 2023 drivit ett antal olika processer som gått parallellt, dels inne på biblioteket, dels ute i staden. 

Bibliotekspersonalen har bland annat arbetat med att omforma ett rum på biblioteket tillsammans med besökare. Inledningsvis tömdes rummet och gjordes om till idéverkstad som fylldes med modellmaterial. Först genomfördes en modellworkshop där all personal fick visualisera sina idéer, för att få in deras värdefulla kunskap kring biblioteksrummet. Rummet stod sedan öppet en dag i veckan, och besökare uppmuntrades att lämna förslag i en brevlåda. Specifika grupper bjöds in till modellworkshops. Att låta besökare och inbjudna grupper bygga prototyper av sina idéer var en lyckad metod där både vuxna och barn byggde fina modeller av sina förslag.

- Under workshoparna pratade vi både om rummet som sådant, men också om biblioteksrummet i stort, berättar Paulina Stanley. Många kreativa idéer kom in under insamlingsperioden. Det var tydligt att många ville se ett extra rum för studier, bytesrum av olika slag, podcastrum och mycket annat. Förslagen går i linje med funktioner som utvecklats på bibliotek, både nationellt och internationellt, under de senaste åren, vilket är spännande.

Nästa steg i delaktighetsprocessen är att landskronaborna kommer att få rösta fram sitt favoritförslag bland tre av de inkomna förslagen. Detta kommer att ske både genom ett onlineformulär och på plats i biblioteket. Det vinnande förslaget kommer biblioteket sedan att testa i rummet under 2024.

Workshop för nordiska bibliotekskollegor

I oktober medverkade personalen på konferensen Nordic Libraries Together, som denna gång hölls i Reykjavik. Paulina Stanley berättar:

- Vi pratade om våra metoder, vårt demokratiarbete och genomförde en prototypworkshop. Bibliotekspersonal från alla Nordens länder fick tillsammans diskutera och ta fram modeller för hur ett rum för demokrati skulle kunna ta fysisk form på ett bibliotek. Vi vill verkligen varmt rekommendera denna metod i delaktighetsarbete på bibliotek! 

Under utveckling 

Som en del av delaktighetsarbetet har konceptet ‘’under utveckling’’ tagits fram av projektgruppen. Tanken är att grupper och föreningar i Landskrona ges möjlighet att genomföra en aktivitet på biblioteket i samarbete med personalen. I november genomförde ungdomsgruppen The Hive en aktivitet i hörsalen på stadsbiblioteket. Under temat Ung i Landskrona skapades en tavla som illustrerar hur unga i Landskrona ser på sin stad. Tavlan finns nu att skåda på bibliotekets ungdomsavdelning och de ser fram emot att under våren utveckla samarbetet med The Hive. 

Utställningen Ungas Framtidstro – samverkan med andra förvaltningar och Stena Fastigheter 

Stena Fastigheter har tillsammans med fotografen Johan Bävman skapat utställningen Ungas Framtidstro. Utställningen består av både fotografier och rörligt material som porträtterar tio ungdomars framtidstro. Denna ville projektgruppen gärna visa i Landskrona. I samarbete med Individ- och familjeförvaltningen placerades den inte på biblioteket, utan i deras lokal i Karlslund. Detta är ett område i Landskrona med en socioekonomisk utmaning, som inte har ett folkbibliotek, men däremot ett skolbibliotek i anslutning till utställningen. Att utveckla och testa samarbeten med andra aktörer, både inom staden och med föreningar, har varit en viktig del av planeringsprocessen, som letts av Emeli Zeilon i projektgruppen. Detta har bidragit till att kunna nå ut med verksamhet i ett område som inte har ett folkbibliotek och där det inte ofta arrangeras utställningar eller andra kulturella evenemang. Utställningen, som pågick i oktober och november, var öppen för allmänheten samtidigt som den också fungerade som en plattform för samtal. Både politiker, andra förvaltningar och föreningar erbjöds att boka in sig för att se utställningen, att samtala kring den eller att hålla ett möte i lokalen. Detta var ett fint sätt för biblioteket att samverka med andra förvaltningar och aktörer i Landskrona.  

Vägen framåt 

Flera har under hösten kontaktat LA-tillsammans från olika håll och vill samarbeta kring demokrati och delaktighet.

- Vi märker att vi blivit en slags kanal ut mot staden i delaktighetsfrågor, berättar bibliotekarien Jacob Lindblad. Under våren planerar vi för att testa den nya framröstade funktionen av rummet. Härnäst kommer vi även genomföra en samtalsserie tillsammans med den lokala föreningen Hej Öster. Vi vill etablera en plattform för att tillsammans med andra prata om delaktighet i Landskrona utifrån olika perspektiv. Denna samtalsserie görs i samarbete med The Europe Challenge, en internationell biblioteksorganisation. Vi får genom detta möjlighet att tillsammans med andra bibliotek i Europa arbeta med gemensamma utmaningar och möjligheter för demokratiarbete. Sedan kommer vi självklart att belysa EU-valet och informera våra besökare om vad det innebär. 

Nyfiken på mer?

Kontakta gärna LA-tillsammans om ni vill veta mer om deras arbete eller vill bolla idéer kring delaktighets- och demokratiarbete på bibliotek. Välkommen att skriva till paulina.stanley@landskrona.se