• Ett regnrör ligger på ett bord.

    Skapande verkstad med tillverkning av regnrör med LSS. Fotograf Tiina Nilsson.

  • Färgglatt pyssel ligger på ett bord.

    Exempel på material som skapats i projektet Bibblan sjunger med syfte att låta eller ge sensorisk stimulans. Foto Tiina Nilsson.

  • Konstutställningen ”The Fire, the Drum, the Rhythm.

    Bild från Klara Berges utställning The Fire, the Drum, the Rhythm i Sjöbo konsthall. Foto Kristina Buhrgard.

Nu sjunger bibblan i Sjöbo

Regnrör, sångvandringar och ljudeffekter till böckerna! Det sjunger och låter på biblioteket i Sjöbo, som fokuserar på målgruppen barn med funktionsnedsättning i projektet Bibblan sjunger.

Projektet Bibblan sjunger pågår för fullt just nu på Sjöbo bibliotek, med stöd från Region Skånes medel för biblioteksutveckling.

Projektet har som syfte att utveckla och fördjupa bibliotekets verksamhet för barn och unga, med särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. 

Vi ställde några frågor till Hanna Andersson, barnbibliotekarie på Sjöbo bibliotek, om projektet.

Hur har det gått hittills? Sjunger bibblan?

Ja, Bibblan sjunger på flera olika sätt. Projektet handlar ju om att finna och bruka sin egen röst. Projektets första halvår har fokuserat mycket på att hitta olika uttryckssätt. Det stod tidigt klart att begreppet röst behövde breddas eftersom alla inte har tillgång till den fysiska rösten eller till det talade språket. Vi har utforskat hur rörelser, ljud och skapande kan fungera som röster och uttryck.

Ge några exempel på vad ni har gjort med barn och unga hittills i projektet?

Under våren har arbetet utgått från tre parallella spår:

1)      att tillgängliggöra befintliga evenemang för barn, unga och vuxna med särskilda behov

2)      utveckla nya evenemang specifikt för målgruppen

3)      informera om arbetet med tillgänglighet och göra riktade inbjudningar till barn, unga och vuxna med särskilda behov

Kreativa Klubben är ett exempel på första spåret (anpassa befintliga evenemang). Det är en skaparverkstad för barn och unga som steg för steg, allteftersom vi lär oss mer, anpassas och görs mer tillgänglig. Målet är att ha igång den här verksamheten året runt, samma dag och samma tid för att skapa kontinuitet. Anpassningarna innebär t ex att försöka minska mängden intryck, använda bildstöd, tillgång till tysta rum, taktila leksaker, tillgång till hörselkåpor. I förberedelser utgår vi från att deltagarna har olika motoriska förutsättningar.

Under våren knöts en bildpedagog till projektet och grupper inom LSS bjöds in till skapande verkstad. Tack vare det här uppstod en länk mellan sången och skapandet. Fokus var att tillverka något som kunde användas av deltagarna, något som kunde ge sinnesförnimmelser genom ljud eller känsel eller synintryck. Vi gjorde bland annat regnrör och maracas som kunde spelas med under aktiviteter och då fungera som en fysisk röst.

Sångvandringar är exempel på en helt ny typ av aktivitet, enligt projektets andra spår, som utvecklades speciellt för målgruppen. Här deltog olika grupper: LSS, anpassad skola samt elever på kulturskolan. Utifrån ett tema användes rörelser, musik, ljud, sång och text där alla kunde bli medskapare genom sina rörelser och ljud. Vi försökte även väva in olika typer av sinnesupplevelser med förhoppningen att nå fram till varje individ och skapa kontakt och upplevelse. Målet var också att öka möjligheterna för var och en att bli medskapare i aktiviteten genom sinnesupplevelserna, rörelserna och ljuden.

Vi har också testat att göra ljud till en bok och där kunde barnen bli delaktiga i den gemensamma läsningen av berättelsen. Det blev roligt och engagerande och dessutom förstärkte ljudeffekterna upplevelsen av berättelsen. Under sommarlovet ordnades möjligheten att prova på sång på biblioteket. Tyvärr var det inga barn som nappade på det men kanske blir det möjlighet att pröva konceptet igen.

Det tredje spåret i projektet, att förmedla i våra kanaler om våra anpassade evenemang, har t ex handlat om att etablera en äppelmärkning av anpassade evenemang. Äppelmärket signalerar att vi har tänkt till angående tillgänglighet på olika sätt och att vi har en beredskap. I bibliotekets kommunikationskanaler förmedlas att vi arbetar med tillgänglighet, här finns också kontaktuppgifter för de som har frågor.

Berätta om något som ni har lärt er!

Den stora insikten är hur viktigt det är med regelbundenhet, relationer och igenkänning. En annan kunskap är att försöka tänka in alla sinnen och ha flera alternativ i en aktivitet. Vi har också erfarit vilken superkraft musik har: den skapar kontakt och gemenskap mellan människor, framkallar känslor och stimulerar rörelse.
Det här projektet fokuserar på evenemangen men även våra texter, lokaler, hemsida, skyltning med mera behöver ses över ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det arbetet kommer ske enligt en plan i ordinarie verksamhet, vid sidan av projektet. 

Ett mål med projektet var att skapa kontakt med målgrupperna och att involvera dem mer i utformandet av bibliotekets verksamhet – hur har det gått?

En särskild facebooksida för familjer med särskilda behov startade nyligen och det har skapat nya möjligheter för delaktighet, kommunikation och relationsskapande.
Vi arbetar med delaktighet och inflytande på olika sätt men vill ytterligare utveckla och stärka barnens möjligheter till att påverka, delta och utöva inflytande. Målet är att ha en verktygslåda med metoder för olika tillfällen och olika målgrupper samt en struktur med tätare uppföljningar och återkopplingar.

Vad är ni mest nöjda och glada över i arbetet med projektet?

Vi är mest glada över alla nya besökare och kontakter vi har fått genom projektet: de barn och vuxna som deltar i och kring projektets aktiviteter och som ger oss så mycket ny och värdefull kunskap.
Överlag har projektet satt ljuset på tillgänglighetsfrågan, som är så viktig. Våra kollegor och chefer har stort engagemang, vilket underlättar och gör det lättare att bryta ny mark.

Och så minns vi med glädje dessa ögonblicksbilder från våra skapandeverkstäder och från sångvandringar, ögonblick då det kändes som att det hände något extra: ett barn som log när hen kände ett mjukt tyg fladdra mot kinden under en sångvandring, eller ett barn som lyfts ur sin rullstol och dansade i famnen på en pedagog till musik mitt i Klara Berges konstutställning ”The Fire, the Drum, the Rhythm” eller när ett helt gäng från LSS gick iväg med nyskapade blomsterkransar i håret från vår skaparverkstad eller när vi och besökare från LSS dansade och sjöng ”All you need is love” till levande musik i konsthallen.

Vad blir nästa steg?

I höst fokuserar vi på sång och ljud i biblioteksrummet tillsammans med barn i anpassad skola. Vi ska också se över hur vi redan nu arbetar med delaktighet och hur vi kan utveckla arbetet med fler metoder.