• logga med texten Malmö in the making

Läsa plats och rum - om stadsbyggnadsfrågor för barn i Malmö

Vi ställde några frågor till Rebecka Eriksson, arrangemangskoordinator på Biblioteken i Malmö, för att få veta mer om hur barn och unga involverats i stadsbyggnadsfrågor under satsningen Malmö in the Making.

Bakgrund till projektet/hur kom ni på idén?

Malmö stad satsar under 2023 stort på Malmö in the Making, för att lyfta stadsbyggnadsfrågor med stor bredd. Under introduktionsmötet till satsningen var arrangemangskoordinator Rebecka Eriksson representant för Biblioteken i Malmö. På samma möte var Duha Al-Taay en av talarna, som berättade om projektet från Urban Academy, en satsning från Stadsbyggnadskontoret (SBK) i Malmö för att bidra till att stadsbyggnadsbranschen ska spegla Malmös befolkning och därigenom möta målet att Malmös stadsutveckling ska motverka segregation och bygga staden hel. I detta projekt har det blivit tydligt att Malmös barn oftast inte känner till arkitektyrkena, eller vet vad dessa professioner gör, och därför inte heller väljer de utbildningar som kan leda till stadsbyggnadsjobb i framtiden – varken på gymnasie- eller universitetsnivå. Detta leder till en brist på fackkompetenta personer att rekrytera, som speglar Malmös mångfald.

Biblioteken i Malmö är en av de institutioner i staden som möter en bredd av Malmös befolkning, som finns i stadens olika områden, och som i hög grad möter barn och unga.

Möten med Duha Al-Taay, SBK:s representanter Hanna Irvenå och Kajsa Lawaczeck Körner, och Urban Academys projektledare Vlora Makolli resulterade i att de tre organisationerna landade i projektet Läsa plats och rum, med pilotinsatsen Möt en arkitekt!           

Vad genomförde ni i projektet?

Under september 2023 genomfördes ett brett, öppet program till offentligheten inom ramen för Malmö in the Making. Under denna programperiod genomfördes fem arrangemang riktade till 9-13-åringar på Biblioteken i Malmö med inbokade arkitekter som vid en gemensam promenad i närområdet till respektive bibliotek berättade om hur stadsdelen där biblioteket ligger har arbetats fram. Arkitekten tog även upp betydelsen av tidsaspekten – att utformningen av biblioteken och deras närmiljö påverkats av synsätt som var aktuella under den period de planerades och byggdes. Gruppen diskuterade sedan vilka upplevelser och värden det ger för den boende eller besökaren.

Arkitekten berättade också om vilka metoder en arkitekt arbetar med för att gestalta en byggd miljö samt guidade gruppen i att upptäcka sina egna förmågor att med sina sinnen läsa plats och rum.

Läsa plats och rum har varit ett samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret, Biblioteken i Malmö och Tillsammans i förening. De bokade arkitekterna var Samuel Martin, Haydar Alward och Sabina Jallow, det vill säga Malmöbor representativa för Malmös demografi, och målgruppen för Urban Academy.

Vad hoppas ni lära er/att projektet ska leda till?

Programpunkten "Läsa plats och rum" syftade till att stärka barns och ungas kompetens i att läsa rum och rummets kvaliteter. På det sättet får barnen verktyg för att engagera sig i arkitektur. Syftet är också att medvetandegöra barn och unga om vilka demokratiska möjligheter som finns för att påverka stadens utveckling, samt väcka barns och ungas intresse för att utbilda sig till och arbeta med arkitektur. Just att likna den fysiska, medvetna interaktionen vid en plats med läsning gjordes för att ta avstamp i bibliotekens väletablerade begreppsvärld. Detta var ett sätt för att nå barnen och för att bidra till kunskaper hos dem om att läsning och avläsning är begrepp som inte bara är tillämpbart på böcker och bilder, utan också på platser och rum – som en insats för att individen ska tro på och lära känna sina egna förmågor.