• Lina Reimers. Foto:privat

Hur påverkas biblioteken av projekt?

Hur mycket påverkas biblioteksverksamheten av genomförda projekt? Vilka delar av ett projekt införlivas i ordinarie verksamhet på biblioteket? Detta är frågor som Lina Reimers har undersökt under sin praktik hos Biblioteksutveckling Region Skåne.

Praktiken är en del av masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap på Lunds universitet och materialet som samlats in kommer även att utgöra en grund i valet av ämne för kommande masteruppsats.
Lina Reimers gjorde undersökningen med hjälp av intervjuer med projektansvariga för två avslutade projekt som genomförts med hjälp av Region Skånes projektstöd för bibliotek. Här nedan kommer ett utdrag med det mest intressanta resultatet från intervjuerna. 

Lätt att söka pengar från regionen

Gemensamt för båda projekten var att man tyckte det var smidigt och enkelt att ansöka om pengarna. Man var också överens om att stödet från biblioteksutvecklarna var nyttigt att ha med sig i processen, särskilt hjälpen att avgränsa projektet, bolla tankar och idéer under projektets gång samt att få en knuff i rätt riktning när det var svårt att hålla kursen.

Framgångsfaktorer för projekten

En framgångsfaktor som identifierades av ett projekt under intervjun var att de hade flera olika kompetenser i sin projektgrupp, den bestod inte enbart av personal från biblioteket, och detta tyckte man skapade nya perspektiv som bidrog till ett lyckat projekt. Ytterligare en framgångsfaktor från samma projekt identifierades till att vara samarbetet med en extern organisation som kom in i projektet med ny kunskap och nya metoder.
Även om allt inte gick som planerat i projekten hade båda projekten med sig insikten att de inte velat eller kunnat göra något annorlunda, eftersom hela processen var en del av deras lärande. 

Projektens påverkan

Båda projekten lever vidare i sina ordinarie verksamheter. I det ena fallet har projektet lett till att man skapat en ny tjänst med specifika kompetenser. I det andra fallet har projektet lett till nya metoder för hur man jobbar med de prioriterade gruppernas delaktighet i biblioteksverksamheten. Avslutningsvis är båda projekten mycket tacksamma för möjligheterna som projektpengarna har öppnat för dem och deras verksamheter. 

Text: Lina Reimers, kulturvetare och bibliotekariestudent