Genomlysning ny stambana Hässleholm-Lund

Rapporten har beställts av Region Skåne för att besvara viktiga frågor som lyfts av berörda kommuner under Trafikverkets pågående lokaliseringsutredning gällande ny stambana i Skåne.

Förord från rapporten

Skåne är ett viktigt nav för internationella och nationella transporter av människor och gods. Södra stambanans två spår räcker inte för att klara av ett ökat regionalt och nationellt resande. Även godstrafik på järnväg förväntas att öka, inte minst efter när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029. Sträckan mellan Malmö och Lund byggs ut till fyrspår, men för att möta behoven behövs fler spår vidare mellan Hässleholm och Lund.

Detta är en fråga som engagerat både medborgare, offentliga och privata aktörer. Bakgrunden till utredningen är ett Skåneförslag inlämnat och genomröstat av skånska medborgare som ville undersöka i vilken utsträckning en ny stambana kunde byggas längs med den redan befintliga. Även flera kommuner intresserade sig för samma fråga.

För att undersöka om det var möjligt kom berörda kommuner och Region Skåne överens om att anlita järnvägsexpertis för att göra en genomlysning längs stambanestråket för att kunna värdera möjligheter och utmaningar. Uppdraget har genomförts i dialog med de berörda kommuner och Trafikverket.

Utgångspunkten vad gäller inverkan och barriäreffekter har varit att minimera intrång i orörda områden, värdefull jordbruksmark och natur. Ur transporthänseende har utgångspunkten varit dels att centrala stationslägen i Hässleholm och Lund är en förutsättning för att kunna utveckla och stärka det regionala tågresandet, dels att den nya stambanan också ska ge kortare restider och bidra till att binda samman Skåne och Sydsverige.

Denna genomlysning är inte en fullvärdig utredning av en alternativ sträckning och förespråkar inte heller ett särskilt alternativ. Genomlysningens ambition är att fungera som ett utökat kunskapsunderlag för framtida diskussioner. Genomlysningen kommer att överlämnas till Trafikverket med hopp om att de kommer analysera slutsatserna och ge sin egen bild angående förutsättningarna.

Dokument

  • Genomlysning ny stambana Hässleholm-Lund.pdf

    ( .pdf, 5,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.