Människor går över ett övergångsställe

Lägsta befolkningsökningen i Skåne på över 20 år

Skånes befolkning fortsätter att växa, men i en långsammare takt. Under 2023 ökade befolkning med 7 457 personer till den totala folkmängden 1 421 781 invånare. Det motsvarar en ökning på en halv procent, den lägsta ökningstakten på över 20 år.

Trots den ovanligt låga befolkningstillväxten står Skåne för närmare 25 procent av den totala befolkningsökningen i landet. Sverige som helhet växte med 30 200 personer, vilket är mindre än hälften så många som förra året.

Stor utvandring efter Skatteverkets kontroller

Den största anledningen till Skånes låga befolkningsökning är en väsentlig ökning av utvandringen. En viktig förklaring är att Skatteverket under 2023 påbörjade ett omfattande arbete med att avregistrera personer som inte längre uppehåller sig i Sverige. Skatteverkets kontroller är baserade på information från Migrationsverket inom ramen för ett regeringsuppdrag och kontrollerna kommer att fortsätta under 2024. Under 2023 avregistrerades 1 900 personer som haft Skåne som hemort.

– Skatteverkets regeringsuppdrag har definitivt fått genomslag. Under 2023 påbörjades ett stort arbete med att städa upp i folkbokföringen. Det gör att många som har utvandrat, både under året men även under tidigare år, syns först nu i statistiken, säger Sara Mikkelsen, statistiker på Region Skåne.

Fortsatt låga födelsetal

En bidragande orsak till den blygsamma befolkningsökningen är att det föds färre barn. Under 2010-talet föddes det nästan 16 000 barn per år i Skåne. År 2022 skedde en tämligen drastisk minskning till cirka 14 400 födda barn. Den nedåtgående trenden har fortsatt, under 2023 föddes det 13 841 barn i Skåne, vilket är den lägsta nivån sedan 2005.

Västra Skåne och Malmö växer mest

Det är fortsatt de västra delarna av Skåne som står för befolkningsökningen. Sydvästra Skåne ökade med 7 400 personer och nordvästra Skåne med 1 100. Malmö stod för merparten med närmare 4 800 nya invånare. En stor kontrast från nordöstra och sydöstra Skåne som istället minskade sin befolkning med sammanlagt 1000 personer.

Under 2023 minskade folkmängden i 17 av Skånes 33 kommuner. Det är betydligt mer än 2022 då motsvarande antal var sju kommuner. De krympande kommunerna återfinns främst i östra Skåne men även en del kranskommuner till Malmö, så som Lomma och Burlöv, minskade i antal invånare under 2023. För andra året i rad minskade Östra Göinges befolkning mest i Skåne.

– Lägre inflyttning och långa perioder av lågt barnafödande kommer att påverka ålderssammansättningen i Skåne. När vi blir fler äldre samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar ökar försörjningsbördan, säger Anna Råman, analyschef på Region Skåne.