Utredning om mobilitetsstöd till folkhögskolor

Strategirådet har på uppdrag från Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Stockholm tagit fram rapporten Utredning av mobilitetsstöd till folkhögskolor.

Strategirådet har på uppdrag från Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Stockholm tagit fram rapporten Utredning av mobilitetsstöd till folkhögskolor. Utredningen ger ny och viktig kunskap om deltagares rörlighet mellan länen och folkhögskolorna och hur systemet med mobilitetsstöd fungerar.

Ambitionen med utredningen är att analysera det nationella systemet och föreslå lösningar som är acceptabla för regioner och folkhögskolor ur ett nationellt perspektiv. Styrkan med utredningen är att den presenterar såväl deltagares rörlighet, ekonomiska transfereringar mellan regioner och mellan regioner och folkhögskolor samt ingående presenterar förslag på alternativa bidragssystem. 

Bakgrunden till rapporten är att ansvar, roller och former för dialog mellan stat, regioner och folkhögskolornas huvudmän behöver ses över och utvecklas, samt att finansieringsmodellen för mobilitetsstöd behöver hitta nya former. Riksdagen gjorde även en särskild satsning på folkhögskolor med utökad finansiering för 8000 nya folkhögskoleplatser under föregående mandatperiod.

Strategirådet presenterar ett alternativt system som innebär att skolregionen står för hela det regionala bidraget för folkhögskolor inom det egna länet. Strategirådets förslag innebär att skolregionen ersätter folkhögskolorna, oavsett varifrån deltagarna kommer. 

”Styrkan med detta förslag är att regioner i större utsträckning stödjer folkhögskolorna inom det egna länet system och sätter därmed dialogen mellan regionerna och folkhögskolorna i centrum. Risken med detta förslag är dock att skolor med kurser av stor nationell betydelse riskerar att drabbas… Det är viktigt att påpeka att ersättningssystemet bör baseras på att regioner ersätter det som är viktigt ur ett regionalt perspektiv och Folkbildningsrådet utformar bidragen på sådant sätt att deras bidrag tar vara på de riksomfattande intressena.

[Strategirådets förslag] …uppfyller följande kriterier: ekonomisk förutsägbarhet, potential att vara sammanhängande system för alla regioner, mindre administrativt betungande, stärkt koppling till det nationella bidragssystemet via Folkbildningsrådet samt skapar förutsättningar för en utvecklad dialog mellan Folkbildningsrådet, regioner och folkhögskolor och det regionala kultur- och utvecklingsuppdraget.” skriver Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Stockholm.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.