Utgångspunkten för projektet är att både el och livsmedel kan produceras på samma yta. Planen är att vara med och designa en fysisk testanläggning i Skåne, för att i praktiken undersöka och demonstrera hur jordbruk och solelproduktion effektivt kan kombineras på samma mark utifrån skånska förhållanden. Var den fysiska testanläggningen ska finnas är ännu inte beslutat.

En viktig del i projektet blir att demonstrera, skapa och sprida kunskap till näringslivsfrämjande aktörer, som kommunernas näringslivskontor och organisationer vars uppgift är att stötta företagare i Skåne. I förlängningen vill Region Skåne också nå företag inom både energi- och livsmedelsbranschen med förslag på hur intressekonflikten mellan produktion av mat och solel på den skånska jordbruksmarken kan hanteras.

Mål med projektet

  • Få kunskap om vilka grödor som kan passa att odla i kombination med solcellssystem och hur dessa ska designas för att fungera i lantbrukarens vardagliga produktion.
  • Få kunskap om hur ekonomin respektive produktionen för el och grödor blir i ett solbrukssystem, jämfört med traditionell odling respektive konventionell solcellsanläggning på mark.
  • Få kunskap om hur nationella respektive internationella policys, regelverk och stödsystem för såväl solelanläggningar som jordbruk påverkar möjligheterna till tillstånd respektive lönsamma affärsmodeller.

Fakta om projektet

  • Projektet pågår 1 september 2023 till 31 december 2027.
  • Region Skåne är projektägare och projektpartners är Länsstyrelsen Skåne, Energikontor Syd, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mälardalens universitet och forskningsinstitutet RISE. Ytterligare medverkande aktörer är Lantbrukarnas Riksförbund, sockerbranschens forskningsverksamhet Nordic Beet Research samt solenergiföretagen SolarEdge och Alight.
  • Projektets totala budget är cirka 20 miljoner kronor, varav cirka 8 miljoner kronor finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF). Övriga 12 miljoner kronor finansieras av projektorganisationerna varav cirka 8,6 miljoner kronor från Region Skåne.

Projektplan

Projektplanen för Solbruk i Skåne innehåller samlad och kortfattad information om mål, tidplan, insatser, budget, deltagare samt organisation för projektet.Senast uppdaterad : 2024-07-16