Skånes effektkommission

En röst från Skåne

Syftet med Skånes effektkommission är att forma en gemensam röst från Skåne med lösningsorienterade förslag till nationell nivå. Dessutom ska Skånes effektkommission agera i de frågor som aktörerna själva direkt kan påverka.

Skånes effektkommission startade sitt arbete i februari 2021 och består av:

Syftet med  Skånes effektkommission är att förbättra elförsörjningen vad gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö. Genom en effektkommission kan skånska aktörer samla sig och agera gemensamt. Egna analyser samt frekvent utbyte med myndigheter, skånska energiaktörer och skånskt näringsliv har gett Region Skåne ett antal uppslag på vad vi skulle kunna göra tillsammans för att tillgodose samhällets allt större effektbehov.

Kapacitetsbrist i elnäten har varit utgångspunkt för diskussionen om elbrist. Det är viktigt att alla samhällets aktörer aktivt arbetar för att undvika kapacitetsbrist i stamnät, regionnät och lokalnät, bland annat genom att stödja nätägare i att ta fram så kallade nätutvecklingsplaner.

Marginalerna i södra Sveriges elsystem blir allt mindre, vilket har visat sig ett antal gånger med hotad stabilitet som följd. Mer elproduktion i Skåne skulle ge lägre elpriser. Mer planerbar elproduktion skulle stärka leveranssäkerheten. Genom att exempelvis förbättra förutsättningarna för fjärrvärme värnar vi den lokala kraftvärmeproduktionen. Därtill finns behov av att lyfta frågor om elberedskap lokalt såväl som nationellt.

Avslutningsvis ser vi att energisystemet blir allt mer integrerat med tydligare kopplingar mellan el, värme, transport och industri. Detta ställer ännu högre krav på en samhällsplanering med helhetssyn. Kanske särskilt när det kommer till transportsektorns elektrifiering som fortsätter sin utveckling framåt.

God el, mycket el och el i rättan tid

Kapacitetsutmaningarna i det svenska elnätet är väl kända vid det här laget och kanske allra mest i Skåne. Nya förutsättningar krävs och vi tar därför ett unikt initiativ för att komma tillrätta med elförsörjningsfrågan, skriver företrädare för Skånes effektkommission.

Det finns ett stort behov av att förbättra Skånes elförsörjning. El är ren, tyst och miljövänlig och en elektrifiering av samhället är nödvändig för att nå klimatmålen. Men då måste det finnas tillräckligt med elektrisk effekt att tillgå, på rätt plats och i rätt tid.

Därför har Region Skåne tillsammans med Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Ystad, Skånes kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt Öresundskraft, E.ON, Kraftringen, Ystad Energi, C4 Energi, Uniper och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren startat Skånes effektkommission.

Skånes effektkommissions syfte är att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering vi vill Sverige ska leda.

Trygg försörjning av el på kort och lång sikt är utgångspunkt för Skånes effektkommissions arbete. Det är avgörande att alla aktörer aktivt samarbetar för att bana väg för ett mer flexibelt och utvecklingsinriktat energisystem. Ett exempel på detta är att tillvarata möjligheterna att samplanera el, värme och gas för förbättrad resurseffektivitet, där rätt energislag används för rätt ändamål och vid rätt tidpunkt.

Samordnad regional och kommunal planering är ett annat. Gemensamma prognoser för nätutvecklingsplaner och att bidra med lösningsorienterade inspel till våra myndigheter vid utveckling av regelverk är andra exempel.

Marginalerna i södra Sveriges elsystem blir allt mindre, vilket bland annat visade sig sommaren 2020 då stabiliteten var hotad. Det räcker inte att det finns el i Norrland om den inte når Skåne. Mer hållbar lokal elproduktion krävs för att trygga försörjningen och att rusta oss för både köldknäppar och den nödvändiga elektrifieringen.

Genom att ta ett helhetsgrepp och skapa förståelse för att energisystemet innehåller tydliga kopplingar mellan el, värme, transport och industri, ökar också möjligheterna för ett mer resurseffektivt energisystem. Det är ett måste, inte minst med tanke på den snabba elektrifieringen av transportsektorn.

Genom denna effektkommission som ett forum för nära dialog mellan kommunerna, energiaktörer, näringsliv, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne kan vi verka för de åtgärder som måste till för att tillgodose samhällets allt större effektbehov.

Expansiva och framåtblickande städer måste underbyggas med gemensamma prognoser för nätutvecklingsplaner och annat som måste ske i samverkan mellan olika aktörer. Den skånska effektkommissionen pekar nu ut en riktning för hur utmaningarna kring försörjningstrygghet och kapacitet kan mötas.

En är att förbättra förutsättningarna för planerbar elproduktion – det måste gå att driva industri till rimliga villkor även när det är minusgrader och vindstilla. Skåne kommer ha ett högt elbehov framöver och då måste eltillgången vara pålitlig i alla väder.

Vi står bakom en elektrifiering av Skåne och vi tänker göra vad vi kan för att bidra till att tillgången till el blir god, riklig och i rättan tid.Senast uppdaterad : 2021-06-04