Skåne först i Sverige att delta i global studie om barns framtidsdrömmar

Skånska elever har deltagit i den globala studien ”Drawing the Future”. Resultatet visar att skånska barn har stark framtidstro men också stereotypiska yrkesdrömmar, som skapar ett glapp mellan vad unga drömmer om och vad arbetsmarknaden efterfrågar.

–I Skåne idag pågår flera samverkansinsatser inom området skola/arbetsliv. Genom Drawing the Future har Region Skåne engagerat många barn i de lägre skolåren. Resultatet är ett viktigt kunskapsunderlag för hela Skåne. Vi tar vi med oss resultatet i vår kraftsamling för att öka kompetensen i Skåne, och särskilt inom områden som STEM, science, technology, engineering och mathematics, där vi ser en stark efterfrågan på arbetsmarknaden, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör på Region Skåne.  

Drawing the Future Skåne har genomförts december 2022 – maj 2024 i samarbete mellan Region Skåne, Education & Employers, Mälardalens Universitet och Åstorps kommun.  Region Skåne bjöd in alla elever i årskurs 1-5 i Skåne att delta i studien som internationellt redan nått  20 000 barn i 20 olika länder. Den forskningsbaserade studien bygger på en enkät där barnen uppmanas rita vad de vill jobba med när de blir stora och sedan svara på några frågor kopplat till detta. Totalt samlades 2289 svar och teckningar in från 14 skånska kommuner. 

Resultatet sammanfattas i några insikter som här summeras: 

  • Skånska barn har en stark framtidstro, ”allt är möjligt” och målen för framtiden är klara. 
  • Det finns tydliga könsskillnader med stereotypa mönster bland barnens yrkesambitioner.
  • Det finns en svag koppling mellan val av framtida yrke och efterfrågan på kompetens idag och förväntade behov i framtiden.
  • Media är en stor inspirationskälla, skolan en mindre.
  • De flesta känner någon som har det yrke som de ser sig själva ha i framtiden.
  • Skolan är viktig för många barn, men många är osäkra kring att läsa vidare efter gymnasiet. 

 Studien knyter forskning närmare samhället 

Insikterna ger argument för att börja med vägledningsinsatser tidigt i grundskolan och visar på värdet av att bjuda in vuxna förebilder/yrkesroller från arbetslivet och omvärlden till klassrummen. Detta för att stötta eleverna i att navigera och formulera framtidsdrömmar tidigt oberoende av socioekonomisk bakgrund och kön, samt för att tydliggöra skolans roll kopplat till deras framtid och yrkesval. 

– För att forskning ska kunna ge verklig nytta är samverkan med den offentliga sektorn, näringslivet och civilsamhället viktigt. Skåne leder vägen med detta initiativ och vi hoppas att "Drawing the Future" snart kan expandera till fler regioner och skolor. Barnens framtida yrkesdrömmar är av central betydelse för ekonomisk tillväxt, arbetsmarknadsutveckling, folkhälsa och global konkurrenskraft, säger Sarah Wamala Anderson, PhD Mälardalens Universitet. 

Resultat från den globala studien

Den globala studien visar att ungas kunskap om olika yrken har minskat över tid och att ungas kunskap om yrken och framtidsdrömmar inte ökar nämnvärt från det att de är 7 till 17 år gamla. Rapporten pekar även på att barn och unga främst får inspiration och kunskap om yrken från personer i sin närhet, sociala medier, TV och så vidare, något som tenderar att förstärka stereotyper och begränsa deras bild av arbetsmarknadens breda möjligheter. 

Talesperson för den globala studien, Nick Chambers, CEO, Education and Employers charity, kommenterar resultatet från Skåne så här (nedkortat och översatt från engelska): 

– Resultaten från den skånska studien är uppmuntrande på det sätt att barnen visar en stor framtidstro och förmedlar att de tror att det kan välja vilket jobb som helst. Dock, när det kommer till att uppge vilka yrken de drömmer om är svaren starkt könsstereotypiska och visar på en begränsad kunskap kring vilka yrken som finns. Vi ser ett starkt glapp mellan vad arbetsmarknaden efterfrågar idag och imorgon och vad barnen drömmer om. Till exempel, bara ett av de tio mest nämnda drömyrkena (läkare) är direkt kopplat till efterfrågad STEM-kompetens.  

Mer information om det globala arbetet. (educationandemployers.com)
   
Den skånska studien kan du ta del av på Region Skånes webbplats.  

Kontaktperson:  

Charlotta Levin, näringslivsutvecklare, Region Skåne 
charlotta.levin@skane.se