Händer som håller i potatisar, i bakgrunden plantor i jorden.

Skånsk livsmedelskompetens

Region Skåne genomförde under perioden 2020-23 projektet Skånsk livsmedelskompetens. Det syftade bland annat till att undersöka hur vi bättre kan utbilda och vidare­utbilda människor för att möta livsmedelsindustrins framtida behov. Det handlade om att förbereda oss för en omställning till ett nytt ekonomiskt, socialt och miljömässigt livsmedelssystem.

Läs analysen Morgondagens kompetensbehov i livsmedelsproduktionen, som utgjorde grund för projektet. 

Grund­idén var att skapa maximal handlingskraft genom att stimulera alla de starka krafter som redan finns hos livsmedels­företag, intresseorganisationer och skolor. Inom ramen för projektet kunde företagsstödjande organisationer, myndigheter och utbildningsanordnare söka medel för att genomföra konkreta insatser.

Ta del av de projekt som finansierades genom Region Skånes utlysningar inom projektet Skånsk livsmedelskompetens: 

Region Skånes utlysningar av medel för ”Skånsk livsmedelskompetens”

Syfte

Utlysningarna syftade till att öka kunskap och engagemang om livsmedelssektorn samt i förlängningen bygga effektivare strukturer för sektorns kompetensförsörjning. 

Mål 

Målet var att skånska företag skulle kunna hitta rätt kompetens för en snabbare omställning av produktionen inom livsmedel och gröna näringar. I förlängningen ska detta bidra till att den svenska livsmedelskedjan blir mindre sårbar.

Vem kunde söka

Företagsstödjande organisationer, myndigheter och utbildningsanordnare.

Summa

Man kunde söka upp till 250 000 kronor per utlysning under år 2021 och 2022. 

Utlysningar av medel för Skånsk livsmedelskompetens

 • Utlysningen riktade sig mot aktörer i Skåne som initierar egna insatser som syftade till att öka kunskap och engagemang om livsmedelsbranschen samt i förlängningen byggde effektivare strukturer för branschens kompetensförsörjning. Den primära målgruppen var företagsstödjande organisationer, företagsföreningar, intresseföreningar, myndigheter och utbildningsanordnare.

  De projektförslag som välkomnade i denna utlysning skulle bidra till att:

  • Stärka företagens kompetens kopplat till affärsutveckling och strategisk kompetensförsörjning  

  Urval av ansökningarna skedde utifrån följande kriterier: 

  • Insatserna bemötte livsmedelssektorns aktuella behov i Skåne 
  • Projektet hade medfinansiering 
  • Metodutveckling med potential att skalas upp 
  • Projektet eftersträvade regional samverkan 
 • I denna utlysning prioriterades kompetensförsörjning inom livsmedelsproduktionen. Med utgångspunkt från inventering och validering av befintlig kompetens samt företagens långsiktiga affärsutvecklingsplaner skulle denna utlysning bidra till att skapa möjligheter att kompetensutveckla aktuell personal. 

  Grundidén var att skapa maximal handlingskraft genom att stimulera alla de starka krafter som redan finns hos t ex livsmedelsföretag, intresseorganisationer och skolor. Därför uppmanades företagsstödjande organisationer, företagsföreningar, intresseföreningar, myndigheter och utbildningsanordnare att söka projektutvecklingsmedel för konkreta insatser. Observera att privata företag inte ingår i målgruppen och kan därför inte söka medel i denna utlysning. 

  Urval av ansökningarna skedde utifrån följande kriterier: 

  • Insatserna bemötte livsmedelssektorns aktuella behov i Skåne 
  • Projektet hade medfinansiering 
  • Metodutveckling med potential att skalas upp 
  • Projektet eftersträvade regional samverkan 
 • Inom ramen för projektet Skånsk livsmedelskompetens beviljade Region Skåne utvecklingsmedel för projekt inom områden som strävade efter att: 

  • Öka intresset för utbildning och arbete inom livsmedel/gröna näringar genom stärkt samverkan mellan utbildningsanordnare och branschföreträdare 
  • Stärka företagens kompetens kopplat till affärsutveckling och strategisk kompetensförsörjning 
  • Skapa fler attraktiva, branschanpassade utbildningar i samverkan med branschföreträdare
  • Satsa på kompetensutveckling för yrkesverksamma 

  Vi behöver göra mer för att stärka skånsk livsmedelskompetens! Region Skåne ville därför bidra till ökad kompetens och att fler väljer att arbeta inom livsmedelssektorn. Inriktningen på utlysning 3 inom ramen för Region Skånes projekt Skånsk livsmedelskompetens var att: 

  Få fler potentiella arbetstagare att bli intresserade av befintliga utbildningar och de jobb som idag finns inom livsmedelssektorn. Målet var att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för att framgångsrikt driva sin verksamhet och bidra till en snabbare omställning av produktion inom livsmedel och gröna näringar. 

  Urval av ansökningarna kommer att ske utifrån följande kriterier: 

  • Insatserna bemötte livsmedelssektorns aktuella behov i Skåne 
  • Projektet hade medfinansiering 
  • Metodutveckling med potential att skalas upp 
  • Projektet eftersträvar regional samverkan 

Projekt som beviljats medel av Skånsk Livsmedelskompetens

 • Stärka lokal livsmedelsproduktion och kunskapsutbyte.  

  Syfte 

  Organisationen Botildenborg är en hållbar gård och mötesplats lokaliserad i Malmö vid randen till Rosengård och har under tio års tid arbetat med mat, odling och integration som verktyg för att få människor och samhällen att växa. 

  Sedan 2014 har Botildenborg utvecklat Stadsbruk; en metod för att skapa förutsättningar som bygger broar för en ny bransch, där småskaliga livsmedelsproducenter bidrar till att en prunkade grön näring med grönsaksmarknader, nya samarbeten och nya gröna arbetsmöjligheter.   

  Syftet med metoden är att öka den lokala matproduktionen i och runt omkring städer, genom att göra det möjligt för entreprenörer som vill starta sitt odlingsföretag att lyckas med deras verksamhet. Detta gör vi genom business coachning, kunskapsutbyte och nätverkande för att skapa gröna städer med ökad biologisk mångfald och en stärkt lokal livsmedelsproduktion. Projektet har bidragit till att Stadsbruk idag, utgör Nordens största stadsodlingshub och bidrar till att Malmö är en innovativ, hållbar och kreativ stad. 

  Mål 

  För att lyckas med att utveckla den gröna näringen i och runt omkring städer, har målet med projektet varit att stärka kunskapen av företagsamhet och odlingsmetoder för morgondagens entreprenörer inom livsmedelsindustrin. 

  Genom ett digitalt inkubatorprogram får odlingsentreprenörer kunskap i affärsutveckling och entreprenörskap. Programmet bygger på att stärka målgruppens chanser för att lyckas i deras företagsresa. Projektet har gjort det möjligt för tre inkubatordeltagare att parallellt med det digitala programmet, testa sin verksamhetsidé i verkligheten genom att odla på testbäddar på Botildenborgs gård. 

  För att nå målet om att sprida kunskap om odlingsmetoder, är det nödvändigt att synliggöra alternativa och nya jordbruksmetoder. Genom projektet tog vi fram tre utbildningsfilmer som lyfter upp mindre kända odlingsmetoder och verktyg. 

  Projektet har medfört att en ny bransch entreprenörer som jobbar med odling, mat och hållbarhet vuxit fram i Malmö. Flera av företagen finns idag samlade i Vintrie där Fastighetskontoret hyr ut mark. Insatsen har skapat kunskapsutbyten och nya möjligheter för en bransch som länge funnits enbart utanför stadens utrymmen. 

  Målgrupp 

  Odlingskunniga med entreprenörsanda. 

  Samverkanspartner 

  • Stiftelsen Botildenborg 
  • Region Skåne 
  • Malmö Stad 

  Kontakt 

  Lena Friblick, VD Botildenborg 
  Lena.friblick@botildenborg.se 

 • Projektet är ett utvecklingsprojekt med strategisk kompetensförsörjning som område och riktar in sig på att kompetensutveckla befintliga medarbetare i SMF-företag inom livsmedelsindustrin. 

  Under projekttiden kommer projektgruppen att kartlägga det enskilda företagets specifika behov av kompetensutveckling. Utbildningar som matchar det specifika behovet hos företaget sätts in med befintliga medarbetare som mottagare.                                  

  Målet är att med kompetenskartläggningen och utbildningsinsatserna fylla eventuella kompetensgap och ge företagen rätt verktyg för en god tillväxt och fortsatt utveckling. 

  Kompetensinsatserna vänder sig till företag i storleken av 5-99 anställda som har sin verksamhet i Skåne och har ambitionen att fortsätta växa. 

  Samverkanspartners 

  IUC Syd och Livsmedelsakademin äger, driver och leder projektet med finansiering från Region Skåne och Tillväxtverket. 

  En styrgrupp kommer att samlas bestående av Region Skåne, IUC Syd, Livsmedelsakademin och Tillväxtverket 

  Kontakt:

  Max Grym, Kommunikatör  IUC Syd
  max.grym@iucsyd.se

   

 • Projekt LRF Skåne 

  En av utmaningarna idag för de gröna näringarnas primärnäring är att få kompetent arbetskraft. Lärosäten och olika kommuner gör ett bra arbete för att erbjuda olika relevanta utbildningsmöjligheter. En av svårigheterna är att få ut information om vad som erbjuds på ett sätt som synliggör det för alla. Nyanlända, yrkesbytare eller ungdomar som har svårt att hitta sin plats i dagens skolsystem, alla bör få hjälp att hitta möjligheterna inom gröna näringarna. Vi vill synliggöra de gröna näringarna för alla de som jobbar med kompetensförsörjning och arbetsmöjligheter. Hitta vägar för att hjälpa unga vuxna (16–20 år) att hitta sin utbildningsväg inom de gröna näringarna. 

  Syfte: 

  Att arbeta för att få kompetent arbetskraft till de gröna näringarna i Skåne genom: 

  • att undersöka hur vi kan möjliggöra för att fler ska hitta informationen om vilka möjligheter till arbete som finns inom gröna näringarnas primärnäring, framför allt att möjliggöra för nyanlända att hitta dessa möjligheter. 
  • att skapa lär träffar/workshops för de som jobbar med arbetslösa. Så att de blir enkelt att hitta informationen om kompetensutvecklingsmöjligheterna för de som är potentiella nya arbetstagare/ elever i utbildningarna 
  • att bidra till att underlätta för de kommuner som vill starta nya lärlingsutbildningar inom de gröna näringarna 
  • att utreda vad vi behöver för att hjälpa unga som är mellan 16–20 år, som har svårt att passa in i dagens skolsystem att hitta en utbildning som möjliggör ett arbetsliv inom gröna näringarna. 

  Samverkanspartners och referensgrupp: 

  Kompetensråd Skåne, bestående av 

  • LRF 
  • Hushållningssällskapet 
  • Arbetsförmedlingen 
  • Region Skåne 
  • Naturbruksgymnasierna 
  • SLU 
  • Grön Arbetsgivare
  • Kommunförbundet Skåne 

  Kontakt: 

  Birgitta Olsson - B.O.SalesCo AB på uppdrag för LRF Skåne 
  b@bosalesco.se 

 • De gröna näringarna med lantbruk och trädgårdsföretag är en viktig del i den skånska livsmedelskedjan och i Skånes näringsliv generellt. Här finns företag som till vardags är mycket innovativa, sanna problemlösare, samtidigt som branschen är relativt avgränsad från annat  näringsliv. Få har tid, nätverk och initiativkraft att se utanför den egna verksamheten, nyfikenheten finns, men också barriärerna. Det innebär att innovationskraften inte når sin fulla potential. 

  Syfte och mål med arbetet är att öka innovationsförmåga och genomförandekraft med fokus på grön omställning och branschöverskridande samverkan och genom detta stärka livsmedelskedjan i Skåne samt bidra till ökad självförsörjningsgrad. 

  Växande möten riktar sig till redan yrkesverksamma inom lantbruk och trädgårdsnäring. 

  Satsningen omfattar kompetensutveckling och nätverksbyggande. Växande möten är ett nytt arbetskoncept som skapas av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne och SLU Alnarp, finansierat av Region Skåne. Under 2022 genomförs fyra olika tematiska möten/workshops. I Växande möten tillför vi kunskap, sprider goda exempel, skapar nätverk, bygger sammanhang, skapar motivation till förändring och ökar förutsättningar att tillämpa. Teman utgår från tidigare dialoger med branschen i kombination med omvärldsspaning. Efter varje temamöte bildas en innovationsgrupp där deltagarna kan fortsätta inspirera, stimulera och stötta varandra. 

  I detta arbete, liksom i Innovationscenter för landsbygdens ordinarie arbete, ser vi brett på begreppet innovation. Det kan vara något helt nytt, något nytt i vår geografi eller att tillämpa andras innovationer i den egna verksamheten. 

  Samverkanspartners: 

  • Innovationscenter för landsbygden, projektledare 
  • LRF Skåne 
  • Partnerskap Alnarp/SLU Alnarp 

  I referensgruppen ingår: 

  • Krinova 
  • Agro Sörmland 
  • Landsbygdsnätverkets Innovationscoach 

  Kontakt: 

  Helena Kurki, verksamhetsansvarig Innovationscenter för landsbygden 
  Helena.kurki@sjobo.se

 • Vi ska skapa ett utbildningsprogram för morgondagens livsmedelsföretag som stödjer regionens ambitioner för livsmedelssektorn. Programmets huvudfokus är, affärs- och kompetensutveckling genom innovation med ett genomgående på hållbarhet. Programmet ska bidra till att företagen leder och bygger en innovativ verksamhet. 

  Programmet kommer att innehålla fem till sex träffar med övergripande teman med hållbarhet som röd tråd. Under programmets gång arbetar deltagarna med en utmaning från verksamheten. Den berör antingen organisationens innovation- och affärsutveckling eller organisationens framtida kompetensförsörjning. Programmet ska utgöras av en utmanande och inspirerande miljö där deltagarna direkt kan använda de nyvunna insikterna och kunskaperna i sin egen vardag 

  Syftet och målet med programmet är att skånska livsmedelsföretag ska stärka sin organisation genom att identifiera och utveckla personal med innovativa färdigheter som svarar mot en snabb omställningstakt. Affärs- och kompetensutveckling genom innovation ger möjlighet att utveckla företagens befintliga personalresurser i hållbar riktning och bidrar till en att göra branschen mer attraktiv för arbetsmarknaders talanger. 

  Utvecklingsprogrammet riktar sig till de som arbetar med strategiska frågor i en ledningsgrupp, som ansvarar för affärsutveckling eller för utvecklingen av ett produkt- eller affärsområde. Det kan även vara företagsledare i mindre och medelstora verksamheter samt medarbetare som aktivt arbetar med att bidra till att driva och utveckla strategiska och innovativa projekt inom organisationen. En stor fördel är om deltagarna kommer från olika delar av branschen och ambitionen är då att få en stor spridning gällande mångfald., men också med hjälp av de intressenter och aktörer som deltar i projektet.   

  Samarbetspartners 

  • Högskolan Kristianstad : Programansvar - huvudprojekt, genomförande. Programkoordinering, samverkan och kommunikation. 
  • Krinova Incubator and Science park: Handledning, innovation affärsutveckling 
  • Balsgård Foodtech och SLU Open Lab, Alnarp: Testbädd - produktutveckling, innovation, analys 
  • Skåne Nordost, SLU Alnarp, Jönköpings University: Referensgrupp 

  Referensgrupp 

  • Amanda Andersson,Kompetenscentrum Företagsledning, SLU Alnarp 
  • Lina Bjerke,Universitetslektor nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan, Jönköping University 
  • Per Hansson, Projektledare Institutionen för människa och samhälle, SLU Alnarp 
  • Marie Hemming (Ida Abrahamsson)  Utvecklingsledare, Skåne Nordost 
  • Jens Hultman, professor i företagsekonomi, Högskolan Kristianstad 
  • Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap, Högskolan Kristianstad

  Kontakt 

  Per Siljeklint, Högskolan Kristianstad. 
  per.siljeklint@hkr.se 

 • Syfte 

  Att undersöka förutsättningarna och funktionen för en intermediär i kompetensförsörjningen för gröna näringen. Intermediär i betydelsen lots/mellanled/coach/strategisk kompetensförsörjning 

  Mål 

  Målet är att besvara en rad frågeställningar: 

  • Hur skulle en sådan intermediär se ut? 
  • Vilka är de primära uppdragen? Arbetsförmedlande/coachande, utbildningsaktör? 
  • Hur kan en tänkt intermediär på sikt ingå som fristående aktör inom det arbetsmarknadspolitiska uppdraget? 
  • Vilket intresse möter vi från de kommunala arbetsmarknadsenheterna? 
   Vilka insatser har gjorts i andra länder för att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning? 
  • Hur ser verktygslådan ut idag, och på vilket sätt kan den förändras? 
  • Kan vi initiera ett mer utbyggt lärlingsvux-system för Gröna näringen 
  • Kan vi hitta någon form av lantbrukstrainee? 
  • Hur skulle systemet för ev. korttidsutbildningar se ut? 
  • Hur skulle implementeringen i branschen se ut för en intermediär? 
  • Hur arbetar vi bäst med gruppen nyanlända i systemet? 

  Samverkansparter 

  Kompetensråd Skåne, bestående av: 

  • LRF 
  • Hushållningssällskapet 
  • Arbetsförmedlingen 
  • Region Skåne 
  • Naturbruksgymnasierna 
  • SLU 
  • Grön Arbetsgivare 
  • Kommunförbundet Skåne. 

  Huvudaktiviteter 

  Dialog med aktörer och workshops. 

  Kontakt 

  Christer Yrjas, Hushållningssällskapet
  christer.yrjas@hushallningssallskapet.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.