Tandhygien

Inledning

Tandhälsa (oral hälsa) är en viktig del av den generella hälsan och definieras enligt WHO som ”Ett tillstånd fritt från kronisk mun- och ansiktsvärk, oral- och halscancer, periodontal (tandkötts-) sjukdom, tandförfall, tandlossning, och andra sjukdomar och störningar som begränsar individens bett-, tugg-, leende- och talförmåga samt psykosociala välmående” (översatt av Folkhälsomyndigheten) (1). Hälsoproblem som hål i tänderna (karies) är vanligt förekommande. Utöver karies är tandlossning (parodontit) och frätskador på tandytan (dental erosion) de vanligast förekommande tandsjukdomarna. Erosionsskador uppstår bland annat till följd av förtäring av sura drycker som juice, läsk och energidrycker och är ett ökande problem bland barn och unga (2, 3).

Resultat från Folkhälsomyndighetens nationella enkät Skolbarns hälsovanor 2017/18, visade att majoriteten av skolungdomarna i Sverige borstar sina tänder minst två gånger om dagen, flickor i något högre utsträckning än pojkar (86-88 respektive 77-81 % beroende på ålder) (4). Flera nationella rapporter belyser att barn till föräldrar som själva har dålig tandhälsa, ekonomiskt bistånd, kort utbildning eller har invandrat från länder utanför Norden eller Västeuropa har sämre tandhälsa och benägenhet att besöka tandvården (1, 2).

Tandborstning

I Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2021 ställdes frågan: ”Hur ofta borstar du tänderna?” Nedan redovisas resultat för de som angett att de borstar tänderna minst två gånger per dag, vilket mellan 69 och 86 % (beroende på årskurs och kön) gjorde med högre andelar ju yngre elev. I samtliga årskurser var det en högre andel flickor än pojkar som borstade tänderna minst två gånger om dagen. Skillnaderna mellan flickor och pojkar var störst i de högre åldersgrupperna, med en skillnad på cirka 10 % (83 % respektive 74 % i årskurs 9 och 80 % respektive 69 % i gymnasiet år 2).

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten (2019) Jämlik tandhälsa- En analys av självskattad tandhälsa i Sveriges befolkning. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/j/jamlik-tandhalsa/ Hämtad 2021-08-24
  2. Socialstyrelsen (2013) Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2013-5-34.pdf Hämtad 2021-08-24
  3. Frätskador på tänderna [Internet] https://www.1177.se/olyckor--skador/skador-pa-tander/fratskador-pa-tanderna/ Hämtat 21-08-24
  4. Folkhälsomyndigheten (2018) Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18. Grundrapport. 2018. Artikelnummer: 18065. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53d5282892014e0fbfb3144d25b49728/skolbarns-halsovanor-2017-18-18065.pdf Hämtad 2021-08-24