Förord

För att kartlägga livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland barn och unga i Skåne har Region Skåne för tredje gången genomfört en folkhälsoenkät riktad till skolelever i årskurs 6, 9 och gymnasiet år 2 i samtliga 33 skånska kommuner. Enkäten genomfördes i början av 2021 och närmare 26 200 elever svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 %. Enkäten har tidigare genomförts åren 2012 och 2016.

Syftet med Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2021 är att följa upp tidigare resultat och ta fram aktuell kunskap om barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. Materialet ska bidra till arbetet med att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” samt bidra till det strategiska folkhälsoarbetet och planeringen av framtida åtgärder och insatser inom Region Skåne men också för de skånska kommunerna och andra aktörer.  

Majoriteten av eleverna i årskurs 6, 9 och gymnasiet år 2 i Skåne rapporterade att de har en god hälsa, att de är nöjda med sig själva, att de trivs med livet och har en ljus framtidstro. Det fanns dock stora skillnader mellan pojkar och flickor till flickornas nackdel. Trenden för den psykiska hälsan är att den är sjunkande för både flickor och pojkar i samtliga årskurser jämfört med tidigare undersökningar åren 2012 och 2016. Den största försämringen av den psykiska hälsan jämfört med år 2016 ses för flickor i årskurs 6. Att känna sig stressad av sitt skolarbete har också ökat mest hos flickor i årskurs 6, men även hos pojkarna. I de två äldre årskurserna ligger skolstressen på en oförändrad nivå jämfört med år 2016. Några ytterligare resultat är att rökning och alkoholkonsumtion fortsätter att minska i de äldre årskurserna. Samtidigt har bruk av snus ökat i alla årskurser bland både flickor och pojkar jämfört med 2016.

Vi vill passa på att rikta att stort och varmt tack till alla som har bidragit i arbetet med Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2021. Här ingår samtliga skånska kommuner, skolpersonal och en grupp skolelever, men också referenspersoner inom organisationen Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och ett flertal forskare från universiteten i Lund och Malmö samt högskolan i Kristianstad. Självklart vill vi också tacka våra huvudpersoner – alla skolelever som svarat på enkäten- utan er hade vi inte haft detta viktiga material framför oss!

                                 
Fredrik Sjögren                                                     Ulrika Geeraedts
Folkhälsoberedningens ordförande                 Utvecklingsdirektör
Region Skåne                                                        Region Skåne

Vi som arbetat med Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2021

Enheten för samhällsanalys inom Region Skånes avdelning för regional utveckling har haft i uppdrag att projektleda och genomföra Folkhälsoenkät barn och unga 2021. Projektet har i huvudsak letts av folkhälsostrateg Maria Arévalo Lazo (från mars 2020) men inledningsvis av samhällsanalytiker Emma Carlstedt (okt 2019 - mars 2020). Arbetet har utförts tillsammans med projektgruppen: Sara Lindeberg (specialistläkare i socialmedicin), Daniel Nilsson (GIS-utvecklare/analytiker) och Tobias Fagerberg (samhällsanalytiker/statistiker). Corey Nicholas Ragosnig har översatt enkäten till engelska. Statistikerna Clara Holmberg och Sofie Andersson har genomfört databearbetning och analyser av materialet samt bidragit i rapportskrivningen som har författats av Emma Carlstedt, Sara Lindeberg och Maria Arévalo Lazo.