Narkotika

Inledning

Det finns ett flertal olika narkotiska preparat- amfetamin, kokain, ecstasy, LSD, heroin, men också narkotikaklassade läkemedel är några exempel (1). Dock är cannabis, vilket främst utgörs av hasch och marijuana den vanligaste illegala drogen både i Sverige och globalt (2). Tidig debut och bruk av cannabis i ung ålder är särskilt problematiskt då hjärnan är mer sårbar. Cannabisbruk medför risk att störa hjärnans utveckling, leda till beroende samt nedsatta kognitiva funktioner. Forskning har också visat på samband mellan cannabisbruk och social problematik såsom högre skolfrånvaro och arbetslöshet, liksom lägre utbildningsnivå och inkomst. Ytterligare forskning behövs dock kring sambandens riktningar (3).

Nationell statistik visar att andelen som någon gång provat narkotika är 6-9 % bland skolungdomar i 15-årsåldern (4, 5). Vidare visar nationella analyser att narkotikabruket delvis skiljer sig åt mellan olika socioekonomiska grupper, då det är en högre andel elever från hög jämfört med låg socioekonomisk situation som anger att de provat narkotika någon gång. Dock försvinner denna skillnad när det gäller upprepat narkotikabruk (fler än 20 gånger). Även geografiska skillnader tycks förekomma, då nationell data visat att skolungdomar i stor- och medelstora städer i högre utsträckning provat narkotika någon gång jämfört med de i mindre städer och på landsbygden (6).

Narkotika

I Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2021, fick eleverna i årskurs 9 och gymnasiet år 2 svara på flertalet frågor om narkotika. På frågan om de någon gång använt narkotika, svarade 5,5 % av eleverna i årskurs 9 och 11 % av eleverna i gymnasiet att de hade gjort det. Andelarna var högre bland pojkar än flickor i respektive årskurs. Pojkar i gymnasiet år 2 hade således högst andel som någon gång använt narkotika (13 %). Dock var andelen lägre i denna grupp år 2021 jämfört med mätningen år 2016 som då låg på 17 %. Lägst andel återfanns bland flickor i årskurs 9 (4,9 %).

Narkotiska substanser

Som beskrevs i inledningen av kapitlet finns det ett flertal olika sorters narkotika och i Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2021 efterfrågades vilken typ av narkotika eleverna hade använt. Frågan vände sig enbart till eleverna i årskurs 9 och gymnasiet år 2. Den i särklass vanligast förekommande drogen i båda årskurserna var cannabis (hasch och/eller marijuana). Cirka 1 av 10 (11 %) i gymnasiet och knappt 5 % av eleverna i årskurs 9 hade använt cannabis.

Cannabis

Cannabis (hasch och/eller marijuana) var den sorts narkotika som brukats av högst andel elever och allra högst andelar återfanns för pojkar i gymnasiet år 2 (12 %). Sett över tid har det dock skett en successiv minskning i denna grupp sedan tidigare mätningar med den största  förändringen mellan 2012 och 2016. För gymnasieflickorna som 2021 låg på drygt 9 % skedde också en nedgång mellan 2012 och 2016, men som stannat upp 2021. Andelen elever som använt cannabis i årskurs 9 var hälften så stor jämfört med gymnasiet år 2, 5,3 % för pojkarna och 4,2 % för flickorna. Även i denna årskurs syns en minskning mellan de första två mättillfällen som sedan bromsat in 2021.  

Referenser

  1. Alkohol och andra droger. [Internet]. https://www.drugsmart.com/fakta/ Hämtad 2021-08-25
  2. World Health Organization (WHO) (2016) The health and social effects of nonmedical cannabis use. Geneva: https://apps.who.int/iris/handle/10665/251056 Hämtad 2021-08-25
  3. Folkhälsomyndigheten (2017) Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk. Artikelnummer: 00062-2017. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsomassiga-och-sociala-effekter-av-cannabisbruk/ Hämtad 2021-08-25
  4. Guttormsson U. (red). (2020) Skolelevers drogvanor 2020. Rapport 197. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. https://www.can.se/publikationer/skolelevers-drogvanor-2020/ Hämtad 2021-08-25
  5. Folkhälsomyndigheten (2018) Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18. Grundrapport. Artikelnummer: 18065. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53d5282892014e0fbfb3144d25b49728/skolbarns-halsovanor-2017-18-18065.pdf Hämtad 2021-08-25
  6. Folkhälsomyndigheten (2020) Skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak bland elever i årskurs 9. Artikelnummer: 20160. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4d81f7bb5fed47c48a62b3873fd3957a/skillnader-anvandning-alkohol-narkotika-tobak-elever-arskurs-9.pdf Hämtad 2021-08-25