Levnadsvanor

Många av våra levnadsvanor grundläggs under barn- och ungdomstiden. Hälsorelaterade riskbeteenden när det gäller levnadsvanor kan handla om ohälsosamma matvanor, låg fysisk aktivitet, bruk av alkohol och tobak samt oskyddat sex. Dessa beteenden följer ofta med in i vuxenlivet och spelar en viktig roll även för den framtida hälsan (1, 2). En del av de ohälsosamma levnadsvanorna kan till exempel på lång sikt öka risken att drabbas av någon av våra stora folksjukdomar (3). Levnadsvanor skiljer sig inte sällan åt mellan olika grupper, till exempel mellan flickor och pojkar eller mellan barn och ungdomar i olika åldrar. Dessutom finns en social ojämlikhet avseende levnadsvanor bland unga, där de med familjer i en högre socioekonomisk situation oftare har mer hälsosamma levnadsvanor avseende till exempel matvanor, fysisk aktivitet och tandhälsa (4).

I det här kapitlet presenteras resultat kring matvanor, fysisk aktivitet, rökning och snusning, narkotikabruk, alkoholvanor, spel om pengar, skärmtid, sexuell hälsa och tandhygien.

Referenser

  1. Patton, G. C., Sawyer, S. M., Santelli, J. S., Ross, D. A., Afifi, R., Allen, N. B., Arora, M., Azzopardi, P., Baldwin, W., Bonell, C., Kakuma, R., Kennedy, E., Mahon, J., McGovern, T., Mokdad, A. H., Patel, V., Petroni, S., Reavley, N., Taiwo, K., Waldfogel, J., … Viner, R. M. (2016). Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. Lancet (London, England), 387(10036), 2423–2478. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00579-1
  2. Lancet Series on Adolescent Health. Fact Sheet 1. ADOLESCENCE: A FOUNDATION FOR FUTURE HEALTH, 2014. https://www.prb.org/wp-content/uploads/2014/07/lancet-youth-factsheet-1.pdf Hämtad 2021-09-03.
  3. Socialstyrelsen (2018). Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Stöd för styrning och ledning. Artikelnummer: 2018-6-24. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf Hämtad 2021-09-03.
  4. Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A. et al., editors. Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report. Volume 1. Key findings. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.