Metod och material

Urval och svarsfrekvens

Under januari och februari 2021 genomfördes den tredje folkhälsoenkäten för barn och unga i Skåne. Alla grundskolor med elever i årskurs 6 och 9 samt i år 2 på samtliga gymnasieskolor i Skåne erbjöds att delta. Totalt bjöds runt 900 skolor och drygt 30 000 elever in till deltagande. Av dessa anmälde 600 skolor sitt intresse för att delta i undersökningen varav 482 skolor och över 26 000 elever faktiskt deltog. Bland de skolor som valde att delta uppnåddes en svarsfrekvens på 72 %. Svarsfrekvensen per årskurs sjönk med stigande ålder och var 78 % för årskurs 6, 71 % för årskurs 9 och 66 % för år 2 på gymnasiet. Geografiskt sett var svarsfrekvensen på kommunnivå högst i Bromölla (87 %) och lägst i Perstorp (54 %).

I undersökningen har den totala populationen av skolungdomar i grundskolan årskurs 6 och 9 samt år 2 på gymnasiet bjudits in till att delta. Urvalsfel och ramtäckning är alltså inte några osäkerhetskällor i denna undersökning eftersom hela målpopulationen har tillfrågats.

Datainsamling

Datainsamlingen påbörjades den 18 januari 2021 och sista dagen att besvara enkäten var ursprungligen 7 februari men förlängdes till den 21 februari 2021. Enkäten var helt digital, men på grund av Covid-19-pandemin hade skolorna olika förutsättningar för genomförandet och anpassningar gjordes därefter. En del av skolorna bedrev sin verksamhet på distans medan andra hade undervisning på plats som vanligt. Om undervisningen bedrevs på plats under insamlingsperioden användes talonger där varje talong innehöll en länk till enkäten samt en unik kod att logga in med. Eleverna fick sedan besvara enkäten på skolan på avsatt lektionstid med en lärare närvarande. Om undervisningen skedde på distans användes istället en klasskod. Den ansvariga läraren delade då länken till undersökningen och klasskoden, som alla elever i klassen sedan använde för att logga in. Därefter fick eleverna svara på enkäten hemma. Enkäten besvarades anonymt och då inga kopplingsbara personuppgifter för eleverna samlades in finns det ingen möjlighet att koppla svaren i databasen till en specifik individ. Enkäten fanns på två språk, svenska och engelska. Den var också tillgänglighetsanpassad genom möjligheten att få texten uppläst som talsyntes.

Enkäten bestod av 85 huvudfrågor och 184 unika frågor för årskurs 9 och år 2 på gymnasiet och 64 huvudfrågor och 167 unika frågor för årskurs 6. Årskurs 6 svarade inte på några frågor som rörde spel om pengar, sex och samlevnad, narkotika samt färre frågor gällande tobak- och alkoholanvändning. Frågorna handlade bland annat om hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, trygghet, skolan, fritiden. Frågorna var till stor del motsvarande de frågor som inkluderats i Region Skånes tidigare folkhälsoenkäter riktade till målgruppen (2012 och 2016). Inför den aktuella enkäten genomfördes dock en översyn av frågorna i huvudsak för att minska antal frågor och på så vis underlätta respondentbördan och bibehålla en hög svarsfrekvens, men också för att uppdatera en del frågor utifrån hur samhället ser ut idag.

Redovisning av resultat

Rapporten inkluderar ett urval av de indikatorer som ingår i Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2021 och ger en övergripande bild av hälsoläget i den unga befolkningen. Indikatorerna presenteras uppdelade på årskurs (årskurs 6, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet) och kön (flicka/pojke) samt totalen per årskurs. För självskattad hälsa redovisas även resultat uppdelat på uppgiven könsidentitet. I de fall det är möjligt presenteras en tidsserie av resultaten från tidigare enkäter från 2012 och 2016. För frågor som genomgått revidering inför mätningen 2021 och där möjligheten att jämföra över tid kan vara påverkad synliggörs det i både text och aktuellt diagram. För resultat på kommunnivå hänvisas till statistikverktyget QlikView (länk till QlikView).  Endast signifikanta skillnader mellan kön, årskurser och år kommenteras i texten.

Rapporten är indelad i sju kapitel: Hälsa, Levnadsvanor, Sociala relationer, Trygghet och utsatthet, Skolan, Fritid och Framtidstro.  I de interaktiva diagrammen är det möjligt att välja om skattningen för flicka, pojke och totalt ska visas ihop eller enskilt genom att tända och släcka de knappar som finns under diagrammet.