Utbildning

Utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne ligger på tredjeplats i landet avseende andelen invånare i åldern 25-64 år med eftergymnasial utbildning. Endast Stockholm och Uppsala län ligger högre.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Utbildningsnivå

Det finns betydande skillnader inom Skåne med avseende på utbildningsnivå. Kvinnor har i alla åldersgrupper högre utbildningsnivå än män. Andelen kvinnor i åldersgruppen 25-34 år som har en högskoleutbildning ligger till exempel på 56 procent medan motsvarande andel för män ligger på 42 procent. Under några år före krisen hösten 2008 minskade antalet deltagare i högre utbildning, men i samband med den vikande arbetsmarknaden till följd av finanskrisen har antalet sökande till högskolan ökat kraftigt igen, vilket sannolikt innebär att utbildningsnivån kommer att fortsätta att stiga.  

Lund, Lomma, Vellinge och Malmö är de kommuner i Skåne som har högst andel invånare med eftergymnasial utbildning. Efter det följer Staffanstorp och Kävlinge samt flera av kranskommunerna runt Malmö/Lund. Lägst andel invånare med eftergymnasial utbildning återfinns i kommuner i nordvästra Skåne. Störst ökning under perioden 2000-201 har Malmö, Lomma och Kävlinge haft av befolkning 25-64 år som har en eftergymnasial utbildning. Klippan, Örkelljunga och Perstorp har haft minst ökning sedan år 2000.    

(Inom ramen för EU2020 ska andelen 30-34-åringar som har avslutad högre utbildning öka från 36,9 procent till minst 40 procent år 2020. Nationellt ska andelen 30-34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning uppgå till 40-45 procent år 2020. År 2010 låg andelen i Sverige på 48,3 procent. Källa Eurostat.)        

Gymnasiebehörighet

Skånes snitt för andelen av befolkningen som är behöriga till gymnasieskolan låg 2018/2019 på 82 procent, vilket betyder att det är något lägre än rikssnittet, 84,3. Lomma är den kommun som har högst andel. Andra skånska kommuner med hög andel behöriga till gymnasieskolan är Kävlinge, Staffanstorp och Vellinge. Tomelilla och Örkelljunga har lägst andel. 

Kraven för gymnasiebehörighet ändrades 2011 och avser nu behörighet till yrkesprogram. Målet för Region Skåne fram till 2030 är att alla elever ska ha gymnasiebehörighet när de lämnar grundskolan.    

Personer som 2018 var 20 år och har en fullföljd gymnasieutbildning uppgår till 81 procent, vilket är en ökning med en procent sedan 2017. Detta skiljer sig dock något åt beroende på bakgrund. För de som är inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar är procentsatsen 88 procent och de som är inrikesfödda med en inrikesfödd förälder 84 procent. Av de personer som är födda i Sverige och har två utrikesfödda föräldrar har 81 procent fullföljt sin gymnasieutbildning, bland de utrikesfödda är det dock bara 53 procent. Denna siffra bör dock tolkas med viss försiktighet då många nyinvandrade inte fått sin examen översatt och registrerad i Sverige. Dock är nivåerna förvånansvärt låga även för personer med födelseland i de övriga Nordiska länderna. 

 

Andel behöriga till gymnasium åk 9 i Skånes kommuner, 2018/2019

Behörighet till yrkesprogram Källa: Skolverket
Rikssnitt: 84,3
Skånes snitt: 82
 
90 - 99
83 - 90
77 - 83
63 - 77
57 - 63

20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning, 2018

(%) Källa: SCB
Skånes snitt: 80
 
89 - 93
83 - 89
80 - 82
76 - 79
70 - 75

Övergång till högskola

Skåne har den tredje högsta övergångsfrekvensen bland Sveriges län. År 2019 var övergångsfrekvensen från gymnasiet till högskolan i Skåne 44 procent, vilket är en ökning på en procent sedan föregående år. Inom Skåne varierar dock övergångsfrekvenserna kraftigt. I Lund och Lomma går mer än hälften av alla ungdomar vidare till högskolestudier inom tre år efter avslutad utbildning, medan sex Skånska kommuner har ett värde på mindre än en tredjedel. 2019 låg 17 av Skånes 33 kommuner under genomsnittet för riket som låg på 41 procent. 

Andel elever som övergår till högskola inom tre år 2019

Källa: Skolverket
Rikssnitt: 41
Skånes snitt: 44
 
51 - 65
43 - 50
37 - 42
31 - 36
23 - 30

Kapitlet om utbildning uppdaterades januari 2020