Utbildning

Utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne ligger på tredjeplats i landet avseende andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Endast Stockholm och Uppsala ligger högre. 

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Utbildningsnivå

Det finns betydande skillnader inom Skåne med avseende på utbildningsnivå. Kvinnor har i alla åldersgrupper högre utbildningsnivå än män. Andelen kvinnor i åldersgruppen 25-34 år som har en högskoleutbildning ligger till exempel på 54 procent medan motsvarande andel för män ligger på 40 procent. Under några år före krisen hösten 2008 minskade antalet deltagare i högre utbildning, men i samband med den vikande arbetsmarknaden till följd av finanskrisen har antalet sökande till högskolan ökat kraftigt igen, vilket sannolikt innebär att utbildningsnivån kommer att fortsätta att stiga.

Lund, Lomma och Malmö är de kommuner i Skåne som har högst andel invånare med eftergymnasial utbildning. Efter det följer Helsingborg och Kristianstad samt flera av kranskommunerna runt Malmö/Lund. Lägst andel invånare med eftergymnasial utbildning återfinns i kommuner i sydöstra och nordvästra Skåne. Störst ökning under perioden 2000-2016 har Lomma, Malmö och Höör haft av befolkning 25-34 år som har avslutat högskoleutbildning. Lund, Hörby och Perstorp har haft minst ökning sedan år 2000.

(Inom ramen för EU2020 ska andelen 30-34-åringar som har avslutad högre utbildning öka från 36,9 procent till minst 40 procent år 2020. Nationellt ska andelen 30-34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning uppgå till 40-45 procent år 2020. År 2010 låg andelen i Sverige på 48,3 procent. Källa Eurostat.) 

Gymnasiebehörighet

Skånes snitt för andelen av befolkningen som är behöriga till gymnasieskolan låg 2016/2017 på 82,3 procent, vilket betyder att det är något lägre än rikssnittet, 82,5. Vellinge är den kommun i Sverige som har högst andel. Andra skånska kommuner med hög andel behöriga till gymnasieskolan är Lomma och Lund. perstorp och Örkelljunga har lägst andel.

Kraven för gymnasiebehörighet ändrades 2011 och avser nu behörighet till yrkesprogram. Målet för Region Skåne fram till 2030 är att alla elever ska ha gymnasiebehörighet när de lämnar grundskolan.

Personer som 2016 var 20 år och har en fullföljd gymnasieutbildning uppgår till 81 procent. Detta skiljer sig dock något åt beroende på bakgrund. För de som är inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar är procentsatsen 90 procent och de som är inrikesfödda med en inrikesfödd förälder 84 procent. Av de personer som är födda i Sverige och har två utrikesfödda föräldrar har 82 procent fullföljt sin gymnasieutbildning, bland de utrikesfödda är det dock bara 52 procent. Denna siffra bör dock tolkas med viss försiktighet då många nyinvandrade inte fått sin examen översatt och registrerad i Sverige. Dock är nivåerna förvånansvärt låga även för personer med födelseland i de övriga Nordiska länderna. 

Andel behöriga till gymnasium åk 9 i Skånes kommuner, 2016/2017

Behörighet till yrkesprogram Källa: Skolverket
Rikssnitt: 82,5
Skånes snitt: 82,3
 
90 - 99
83 - 90
77 - 83
63 - 77
57 - 63

20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning, 2016

(%) Källa: SCB
Skånes snitt: 81
 
89 - 93
83 - 89
80 - 82
76 - 79
70 - 75

Övergång till högskola

Skåne har den tredje högsta övergångsfrekvensen bland Sveriges län. År 2017 var övergångsfrekvensen från gymnasiet till högskolan i Skåne från 43 procent. Inom Skåne varierar dock övergångsfrekvenserna kraftigt. I Lund, Lomma och Höganäs går mer än hälften av alla ungdomar vidare till högskolestudier inom tre år efter avslutad utbildning, medan nio Skånska kommuner har ett värde på mindre än en tredjedel. 2017 låg 20 av Skånes 33 kommuner under genomsnittet för riket som låg på 40 procent. 

Andel elever som övergår till högskola inom tre år 2017

Källa: Skolverket
Rikssnitt: 40
Skånes snitt: 43
 
50 - 65
40 - 46
36 - 39
32 - 34
23 - 30

Kapitlet om utbildning uppdaterades september 2017