Utbildning

För att uppnå visionsmålen för det öppna Skåne är utbildning en hörnsten som möjliggör att flera av målen kan uppnås. Genom att erbjuda en god utbildning för alla, oavsett livsvillkor, stärks individens frihet och möjlighet att påverka sin livssituation.

Utbildningsnivån i Skåne är hög och regionen placerar sig på en tredjeplats i landet avseende andelen invånare i åldern 25-64 år med eftergymnasial utbildning. Men skillnaderna i utbildningsnivå inom Skåne är stora, där kvinnor genomgående har en högre utbildningsnivå än män. Andelen av befolkningen med gymnasiebehörighet i Skåne är något lägre än rikssnittet och andelen personer med fullföljd gymnasieutbildning skiljer sig beroende på bakgrund. Lägst andel med fullföljd gymnasieutbildning har utrikesfödda. Övergångsfrekvensen från gymnasiet till högskola är hög, men varierar mellan kommunerna.

Foto: Scandinav/Viktor Holm.

Utbildningsnivå

Skillnaderna i utbildningsnivå inom Skåne är stora och kvinnor har genomgående en högre utbildning än män. Ansökningarna till högskola och universitet fortsätter att öka, vilket lär leda till en fortsatt uppgång i andelen med eftergymnasial utbildning.

Det finns betydande skillnader inom Skåne med avseende på utbildningsnivå. Kvinnor har i alla åldersgrupper högre utbildningsnivå än män. Andelen kvinnor i åldersgruppen 25-34 år som har en högskoleutbildning ligger till exempel på 56 procent medan motsvarande andel för män ligger på 42 procent. Under några år före finanskrisen 2008 minskade antalet deltagare i eftergymnasial utbildning. Men i samband med den vikande arbetsmarknaden som följd av krisen, har antalet sökande till högskola och universitet ökat kraftigt igen. Detta kommer sannolikt innebära att utbildningsnivån kommer att fortsätta stiga. 

Lund, Lomma, Vellinge och Malmö är de kommuner i Skåne som har högst andel invånare med eftergymnasial utbildning. Efter det följer Staffanstorp och Kävlinge samt flera av kranskommunerna runt Malmö/Lund. Lägst andel invånare med eftergymnasial utbildning återfinns i kommuner i nordvästra Skåne. Malmö, Lomma och Kävlinge är de kommuner som under perioden 2000-2019 haft en störst ökning av befolkningsgruppen 25-64 år med en eftergymnasial utbildning. Klippan, Åstorp och Perstorp har haft minst ökning sedan år 2000.       

Gymnasiebehörighet

Skånes snitt för andelen av befolkning med behörighet till gymnasieskolan är något lägre än rikssnittet. Andelen personer med fullföljd gymnasieutbildning skiljer sig åt för inrikes och utrikes födda.

Skånes snitt för andelen av befolkningen med gymnasiebehörighet låg 2018/2019 på 82 procent, vilket är något lägre än rikssnittet på 84,3 procent. Lomma är den kommun som har högst andel. Andra skånska kommuner med hög andel behöriga till gymnasieskolan är Kävlinge, Staffanstorp och Vellinge. Tomelilla och Örkelljunga har lägst andel. 

Skånes snitt för andelen 20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning uppgick 2019 till 80 procent, vilket är en minskning med en procent jämfört med 2018.  Andelen med fullföljd gymnasieutbildning skiljer sig drastiskt åt mellan kommuner men också beroende på individers bakgrund. För inrikes födda med två inrikes födda föräldrar är andelen 89 procent och för de som är inrikes födda med en inrikes född föräldrar är andelen 82 procent. Av de personer som är födda i Sverige och har två utrikesfödda föräldrar har 83 procent fullföljt sin gymnasieutbildning. Bland de utrikesfödda är det dock bara 52 procent, en siffra som bör tolkas med försiktighet då många nyinvandrade inte fått sin examen översatt och registrerad i Sverige. Dock är nivåerna förvånansvärt låga även för personer med födelseland i de övriga nordiska länderna.

Andel behöriga till gymnasium åk 9 i Skånes kommuner, 2018/2019

Behörighet till yrkesprogram. Källa: Skolverket
Rikssnitt: 84,3
Skånes snitt: 82
 
91 - 96
86-90
81-85
76-80
69-75

20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning, 2019

% Källa: SCB
Skånes snitt: 80
 
91-93
86-90
81-85
76-80
66 - 75

Övergång till högskola

Skånes övergångsfrekvens från gymnasiet till högskola är hög, men varierar kraftigt mellan kommunerna.

Skånes övergångsfrekvens från gymnasiet till högskola är den tredje högsta bland Sveriges län. År 2019 var övergångsfrekvensen i Skåne 44 procent, vilket är en ökning med en procent sedan föregående år. Inom regionen varierar dock övergångsfrekvenserna kraftigt. I Lund och Lomma går mer än hälften av alla ungdomar vidare till högskolestudier inom tre år efter avslutad utbildning, medan det är färre än en tredjedel som gör det samma i sex av Skånes kommuner. 2019 låg 17 av Skånes 33 kommuner under genomsnittet för riket, som låg på 41 procent.

Andel elever som övergår till högskola inom tre år, 2019

Källa: Skolverket
Rikssnitt: 41
Skånes snitt: 44
 
51 - 63
43 - 50
37 - 42
31 - 36
23 - 30