Förord

Att utveckla en region är en ständigt pågående process som sker i samspel mellan många aktörer. Samspelet sker dessutom på och mellan olika nivåer; lokal, regional, nationell och internationell. Den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” ger uttryck för Skånes gemensamma vision för hur regionen ska utvecklas fram till år 2030. Tillsammans driver Skånes befolkning, kommuner, företagare, näringslivsorganisationer, Skånes kommuner, universitet, högskolor, statliga myndigheter, länsstyrelsen, idéburen sektor samt organisationer olika arbetsinsatser och investeringar som bidrar till regional utveckling i riktning mot målvisionen. För att visionen om Det öppna Skåne ska bli verklighet krävs att alla aktörer samverkar och att varje organisation nyttjar sin unika kompetens.

2022 har mer än något annat präglats av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. För Skåne har konsekvenserna i stort varit de samma som för övriga Europa – rekordhöga elpriser, inflation och en inbromsning av ekonomin. På flera områden har återhämtningen från coronapandemin varit tydlig. Arbetslösheten har fallit tillbaka till lägre siffror än innan pandemin och sysselsättningen är tillbaka på förpandemiska nivåer. Enligt Region Skånes senaste Folkhälsoenkät är det en högre andel av den vuxna befolkningen som skattar sin hälsa som god efter pandemin än innan och en lägre andel som uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande. Skånes utveckling är i många aspekterpositiv och det är attraktivt att bo i, verka i och besöka regionen, men det finns också stora utmaningar och områden där insatser krävs. Även om långtidsarbetslösheten har sjunkit fortsätter den att vara hög, många branscher inom näringslivet uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens och det råder stora skillnader i utbildning och inkomst mellan Skånes kommuner.

Genom att identifiera både utmaningar och styrkor i vår region kan vi tillsammans arbeta mer effektivt mot det öppna Skåne 2030. Med ett öppet Skåne som vision formar vi framtidens attraktiva region där livskvaliteten bland invånare är hög och tillgängligheten för boende, företagare och besökare är god.

   Richards underskrift beskuren.png

Richard Gullstrand
Tf Utvecklingsdirektör, Region Skåne
14 mars 2023