Förord

Foto: Frits Meyst.

Den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” ger uttryck för Skånes gemensamma vision för hur regionen ska utvecklas fram till år 2030. Tillsammans driver Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer olika arbetsinsatser och investeringar som bidrar till regional utveckling i riktning mot målvisionen. Region Skåne ansvarar för den regionala utvecklingsstrategins visionsmål samt uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. Genom rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” och dess utvalda indikatorer följs utvecklingen i Skåne upp årligen och uppdateras kontinuerligt under årets lopp.

2021 färgades, precis som året innan, starkt av coronapandemin - men med en starkare betoning på återhämtning. Arbetslöshetssiffrorna har fallit tillbaka på förkrisnivåer, sysselsättningen påverkades mindre i Skåne än i Riket, Skånes företagare ser ljust på framtiden och antalet gästnätter ökade kraftigt. Skånes utveckling går i många aspekter framåt men det finns, också bortsett från covid-19, stora utmaningar och områden där insatser krävs. Region Skåne har mött pandemins utmaningar, såväl inom hälso- och sjukvården som genom att samla Skånes utvecklingsaktörer för att planera akuta och långsiktiga insatser. Både de strukturella utmaningar vi sett under en längre tid och de utmaningar vi ser i kölvattnet av pandemin kräver fortsatt stark samordning av länets utvecklingsaktörer. Genom att identifiera både utmaningar och styrkor i vår region kan vi tillsammans arbeta mer effektivt mot det öppna Skåne 2030. Med ett öppet Skåne som vision formar vi framtidens attraktiva region där livskvaliteten bland invånare är hög och tillgängligheten för boende, företagare och besökare är god.

   

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör, Region Skåne
24 februari 2022