Förord

Foto: Anders Tukler.

Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” är en gemensam målbild och framtidsvision för hur regionen ska utvecklas fram till år 2030. Tillsammans driver Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer olika arbetsinsatser och investeringar som bidrar till regional utveckling i riktning mot målvisionen. Region Skåne ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala utvecklingsstrategins visionsmål. Genom rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” och dess utvalda indikatorer följs utvecklingen i Skåne upp årligen och uppdateras kontinuerligt under årets lopp.

Analyserna visar att det är attraktivt att både bo, besöka och verka i Skåne. Skånes befolkningsökning som sedan 2016 har varit rekordhög har under 2020 återgått till mer måttliga nivåer och ökade med 11 509 personer. Till största del beror den minskade befolkningsökningen i förhållande till föregående år på en lägre invandring till följd av coronapandemin. Jämfört med tidigare år ökade antalet flyttningar till Skåne från andra delar av Sverige. Precis som föregående år var befolkningsökningen under 2020 koncentrerad kring Skånes västra delar, men ökade i alla kommuner utom sex stycken. Skåne får allt fler äldre och yngre men har ändå en fördelaktig åldersstruktur som i stor utsträckning beror på att utrikes födda skåningar har en skild åldersstruktur än svenskfödda. Enligt Region Skånes befolkningsprognos förväntas antalet skåningar vara omkring 1,5 miljoner år 2029.

Tillväxten av nya arbetstillfällen har varit väldigt hög i Skåne de senaste åren. Andelen sysselsatta har sedan 2013 ökat, men 2019 minskade andelen sysselsatta något. Skåne har dock fortsatt den lägsta sysselsättningsgraden i landet och relativt riket har regionen en hög arbetslöshet. Korttidsarbetslösheten sköt i höjden i samband med corona-pandemins första utbrott våren 2020, men vände nedåt vid slutet på året.  Det går också att utröna en trend där andelen långtidsarbetslösa i Skåne har ökat de senaste åren.

Utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne ligger på tredjeplats i landet med avseende på andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Trots detta kommer för få in på gymnasiet i regionen. Även skillnaden mellan Skånes kommuner är stor, både vad gäller gymnasiebehörighet och utbildningsnivå. Några ligger i toppen av Sveriges kommuner och några i botten. Det finns även tydliga könsskillnader i utbildningsnivån i Skåne där kvinnor i alla åldersgrupper har högre utbildningsnivå än män.

2020 har på grund av covid-19 varit ett exceptionellt år där få invånare eller företag har undgått pandemins framfart. Skåne har upplevt en lägre invandring, en högre andel arbetslösa och en lägre turism till följd av pandemin. Men Skånes utveckling går ur många aspekter framåt även om utvecklingen hämmats av pandemin. Det finns dock, också bortsett från covid-19, stora utmaningar och områden där insatser krävs. Region Skåne har mött pandemins utmaningar, såväl inom hälso- och sjukvården som genom att samla Skånes utvecklingsaktörer för att planera akuta och långsiktiga insatser. De utmaningar vi ser i kölvattnet av pandemin samt de strukturella utmaningar vi sett under en längre tid kräver fortsatt stark samordning av länets utvecklingsaktörer. Genom att identifiera både utmaningar och styrkor i vår region kan vi tillsammans arbeta mer effektivt mot det öppna Skåne 2030. Med ett öppet Skåne som vision formar vi framtidens attraktiva region där livskvaliteten bland invånare är hög och tillgängligheten för boende, företagare och besökare är god.

 

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör, Region Skåne
12 mars 2021