Förord

Skånes regionala utvecklingsstrategi – det öppna Skåne 2030 är en gemensam målbild och framtidsvision om hur regionen ska utvecklas fram till 2030. Idag bidrar Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer med olika arbetsinsatser och investeringar för att utveckla Skåne mot målet. Region Skåne ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala utvecklingsstrategins målsättningar. ”Hur har det gått i Skåne?” sammanställs årligen för att följa upp hur Skåne utvecklats utifrån ett antal utvalda indikatorer och rapporten uppdateras kontinuerligt under året. 

Analyserna visar att det är attraktivt att både bo, besöka och verka i Skåne. Befolkningsökningen 2016 och 2017 var historiskt hög och 2018 fortsatte befolkningen att öka om än med något färre invånare än året innan. 2018 fick Skåne över 17 475 nya invånare, vilket är en högre befolkningsökning än samtliga län i Sverige med undantag för Stockholm. Samtidigt var befolkningsökningen spridd över hela länet och befolkningen i alla Skånes kommuner utom en ökade. Både inflyttning och barnafödande bidrog till befolkningsökningen som förväntas vara fortsatt hög de kommande åren. Prognosen visar att vi förväntas vara omkring en och en halv miljon invånare i Skåne år 2028. 

Besöksnäringen fortsatte att växa kraftigt under 2018 och besöknäringen har växt snabbare i Skåne än de andra storstadslänen. Tillväxten av nya arbetstillfällen är väldigt hög i Skåne. Detta gäller både för inrikes och utrikesfödda. Under 2017 skapades över 8640 nya jobb i Skåne. Dock har Skåne fortsatt en låg sysselsättningsnivå jämfört med andra län i Sverige

Tillgängligheten till arbetsplatser i Skåne är särskilt god i stora delar av västra Skåne. Skåne har även god tillgänglighet till arbetsmarknaden i och omkring Köpenhamn. De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i antalet resor med kollektivtrafik i Skåne.  Marknadsandelen för det kollektiva resandet i Skåne 2018 slutade på 30% av det motoriserade resandet. Kollektivtrafikresorna har mellan 2017 och 2018 ökat med 0,5 procent. Samtidigt har den allmänna kollektivtrafiken blivit fossilbärnslefri under 2018. Tack vare driften med förnybara bränslen minskar trafikens klimatutsläpp i snitt med över 90 procent jämfört om vi hade kört bil. 

Utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne ligger på fjärdeplats i landet avseende andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Trots detta kommer idag alltför få in på gymnasiet i Skåne. Även skillnaden mellan Skånes kommuner är stor både vad gäller gymnasiebehörighet och utbildningsnivå. Några ligger i toppen av Sveriges kommuner och några i botten. Även om de flesta skolelever i Skåne mår i allmänhet bra så har den självskattade hälsan försämrats bland pojkar och flickor i samtliga årskurser med störst försämring bland flickor i årskurs nio och gymnasiets årskurs två.

Skånes utveckling går i många aspekter framåt men det finns fortfarande utmaningar och områden där insatser krävs för att närma sig den gemensamma målbilden. Genom att identifiera både utmaningarna och styrkor kan vi tillsammans bana väg för det öppna Skåne 2030. Med ett öppet Skåne som framtidsbild formar vi framtidens attraktiva region där livskvalitén är hög och tillgängligheten är god för boende, företagare och besökare. 

 

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör, Region Skåne