Förord

Den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” ger uttryck för Skånes gemensamma vision för hur regionen ska utvecklas fram till år 2030. Tillsammans driver Skånes befolkning, kommuner, företagare, näringslivsorganisationer, Skånes kommuner, universitet, högskolor, statliga myndigheter, länsstyrelsen, idéburen sektor samt organisationer olika arbetsinsatser och investeringar som bidrar till regional utveckling i riktning mot målvisionen. För att visionen om Det öppna Skåne ska bli verklighet krävs att alla aktörer samverkar och att varje organisation nyttjar sin unika kompetens.

Året 2023 har likt året innan präglats av osäkerhet i vår omvärld. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina fortgår, och sedan i höstas har vi även en pågående konflikt i Mellanöstern. Lågkonjunkturen som har följt i spåren av denna osäkerhet har satt sina spår både i Skåne och i riket i stort, med effekter på arbetsmarknaden, bostadsbyggande och den ekonomiska utvecklingen.

Mot bakgrund av detta har Skånes utveckling under det senaste året visat både ljusglimtar och anledningar till eftertanke. Befolkningen ökar men i mindre takt än tidigare år som en följd av fallande födelsetal och en minskande inflyttning från utlandet. Skåne har en jämförelsevis hög andel i befolkningen som går vidare till högre utbildning, men stora skillnader mellan kommuner i hur många elever som är behöriga till gymnasie- och högskolestudier. Arbetslöshetsgraden har minskat något jämfört med nivåerna innan pandemin, men en allt större del av de långtidsarbetslösa har svag konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Effekterna och efterdyningarna av lågkonjunkturen kommer göra sig påminda även under 2024.

En klarsynt analys av de styrkor och de utmaningar vi möter gör att vi tillsammans kan arbeta mer effektivt mot det öppna Skåne 2030. Med ett öppet Skåne som vision strävar vi mot en attraktiv region med hög livskvalitet och tillgänglighet, en stark innovationsmiljö, och ett dynamiskt näringsliv.

   

Anna Pettersson
Regional Utvecklingsdirektör, Region Skåne
23 april 2024