Förord

Skånes regionala utvecklingsstrategi – det öppna Skåne 2030 är en gemensam målbild och framtidsvision om hur regionen ska utvecklas fram till 2030. Idag bidrar Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer med olika arbetsinsatser och investeringar för att utveckla Skåne mot målet. Region Skåne ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala utvecklingsstrategins målsättningar. ”Hur har det gått i Skåne?” sammanställs årligen för att följa upp hur Skåne utvecklats utifrån ett antal utvalda indikatorer och rapporten uppdateras kontinuerligt under året.

Analyserna visar att det är attraktivt att både bo, besöka och verka i Skåne. Befolkningsökningen 2016 var historiskt hög och Skåne fick över 20 000 nya invånare. Samtidigt var befolkningsökningen spridd över hela länet och befolkningen i alla Skånes kommuner ökade. Både inflyttning och barnafödande bidrog till befolkningsökningen som förväntas vara fortsatt hög de kommande åren. Positivt är att 90 procent av Skåningarna ser Skåne som en bra plats att bo på och en övervägande andel anser att de är nöjda med sitt arbete.

Besöksnäringen fortsatte att växa kraftigt under 2015 och totalt turistade 5,5 miljoner människor i Skåne 2015. Nyföretagandet i länet var det tredje högsta i landet under 2015. Tillväxten av nya arbetstillfällen är väldigt hög i Skåne. Detta gäller både för inrikes och särskilt utrikesfödda. Under 2015 skapades över 10 000 nya jobb i Skåne. Dock har Skåne fortsatt en låg sysselsättningsnivå jämfört med andra län i Sverige

Tillgängligheten till arbetsplatser i Skåne är särskilt god i stora delar av västra Skåne. Skåne har även god tillgänglighet till arbetsmarknaden i och omkring Köpenhamn. Dock gör de tillfälliga gränskontrollerna att restiden blir längre och tillgängligheten sämre. De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i antalet resor med kollektivtrafik i Skåne. Under tio år har antalet resor ökat med 57 procent. Antalet resor med Skånetrafiken var år 2015 knappt 159 miljoner.

Utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne ligger på tredjeplats i landet avseende andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Trots detta kommer idag alltför få in på gymnasiet i Skåne och antalet som fullföljer gymnasieutbildningen ligger under rikssnittet. Även skillnaden mellan Skånes kommuner är stor både vad gäller gymnasiebehörighet och utbildningsnivå. Några ligger i toppen av Sveriges kommuner och några i botten. Även om de flesta skolelever i Skåne mår i allmänhet bra så har den självskattade hälsan försämrats bland pojkar och flickor i samtliga årskurser med störst försämring bland flickor i årskurs nio och gymnasiets årskurs två.

Skånes utveckling går i många aspekter framåt men det finns fortfarande utmaningar och områden där insatser krävs för att närma sig den gemensamma målbilden.

Genom att identifiera både utmaningarna och styrkor kan vi tillsammans bana väg för det öppna Skåne 2030. Med ett öppet Skåne som framtidsbild formar vi framtidens attraktiva region där livskvalitén är hög och tillgängligheten är god för boende, företagare och besökare. 

signatur Mikael Stamming

Mikael Stamming
Direktör regional utveckling, Region Skåne