Förord

Skånes regionala utvecklingsstrategi – det öppna Skåne 2030 är en gemensam målbild och framtidsvision om hur regionen ska utvecklas fram till 2030. Idag bidrar Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer med olika arbetsinsatser och investeringar för att utveckla Skåne mot målet. Region Skåne ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala utvecklingsstrategins målsättningar. ”Hur har det gått i Skåne?” sammanställs årligen för att följa upp hur Skåne utvecklats utifrån ett antal utvalda indikatorer och rapporten uppdateras kontinuerligt under året. 

Analyserna visar att det är attraktivt att både bo, besöka och verka i Skåne. Befolkningsökningen 2016-2018 var historiskt hög och 2019 fortsatte befolkningen att öka om än med något färre invånare än åren innan. 2019 fick Skåne över 15 663 nya invånare. Befolkningsökningen under 2019 var koncentrerad kring västra delen Skåne men befolkningen i alla Skånes kommuner utom fem ökade. Både inflyttning och barnafödande bidrog till befolkningsökningen som förväntas vara fortsatt hög de kommande åren. Prognosen visar att vi förväntas vara omkring en och en halv miljon invånare i Skåne år 2028. Framförallt förväntas andelen yngre och äldre öka det kommande tioårsperioden, vilket förväntas påverka försörjningsbördan i Skåne den närmsta tioårsperioden. 

Tillväxten av nya arbetstillfällen har varit väldigt hög i Skåne de senaste åren. Detta gäller både för inrikes och utrikesfödda. Dock har Skåne fortsatt den lägsta sysselsättningsgraden i landet. Även om sysselsättningstillväxten varit hög de senaste åren så har arbetslösheten i Skåne legat på en ganska hög nivå relativt riket. Det går också att utröna en trend där andelen långtidsarbetslösa har ökat de senaste åren. 

Tillgängligheten till arbetsplatser i Skåne är särskilt god i stora delar av västra Skåne. Skåne har även god tillgänglighet till arbetsmarknaden i och omkring Köpenhamn. De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i antalet resor med kollektivtrafik i Skåne, och kollektivtrafiken tar allt mer marknadsandelar från övriga motoriserade resor.  Marknadsandelen för det kollektiva resandet i Skåne 2019 slutade på 32% av det motoriserade resandet. Kollektivtrafikresorna har mellan 2018 och 2019 ökat med 2,2 procent. Samtidigt blev den allmänna kollektivtrafiken fossilbränslefri under 2018. Tack vare driften med förnybara bränslen minskar trafikens klimatutsläpp i snitt med över 90 procent jämfört om vi hade kört bil. 

Utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne ligger på tredjeplats i landet avseende andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Trots detta kommer idag alltför få in på gymnasiet i Skåne. Även skillnaden mellan Skånes kommuner är stor både vad gäller gymnasiebehörighet och utbildningsnivå. Några ligger i toppen av Sveriges kommuner och några i botten. Det finns även tydliga könsskillnader i utbildningsnivån i Skåne. Kvinnor har i alla åldersgrupper högre utbildningsnivå än män. Andelen kvinnor i åldersgruppen 25-34 år som har en eftergymnasialutbildning ligger till exempel på 56 procent medan motsvarande andel för män ligger på 41 procent. 

Skånes utveckling går i många aspekter framåt men det finns fortfarande utmaningar och områden där insatser krävs för att närma sig den gemensamma målbilden. Genom att identifiera både utmaningarna och styrkor kan vi tillsammans bana väg för det öppna Skåne 2030. Med ett öppet Skåne som framtidsbild formar vi framtidens attraktiva region där livskvalitén är hög och tillgängligheten är god för boende, företagare och besökare. 

 

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör, Region Skåne