Kultur och turism

I det öppna Skåne 2030 ska det finnas något för alla, däribland upplevelser och kultur. Visionen är att Skåne ska vara en stark, öppen och innovativ kulturregion där alla känner sig välkomna. En långsiktigt hållbar samhällsstruktur med ett rikt kulturliv, föreningsliv och stort ideellt engagemang utgör ett kitt i samhällsutvecklingen, och bidrar till hög livskvalitet och förbättrad folkhälsa. Skåne ska också vara en stark destination för naturturism där den hållbara besöksnäringen stärks.

Idag är kulturdeltagandet ojämnt över kön, ålder och utbildningsnivå. Skånes turism fick som många andras sig en rejäl törn av covid-19, men började återhämta sig under 2021. 

Foto: skane.com © Magnus Palmér.

Kultur

I Skåne är det främst yngre och högutbildade som anger att de deltar i kulturevenemang. Inom kultursektorn var det 2017 flest anställda inom yrkesgrupperna mode, litteratur och reklam.

Enligt Region Skånes Folkhälsoenkät var kulturdeltagandet under 2019 högst bland de av Skånes invånare som har en eftergymnasial utbildning och är åldersgruppen 18-34. Lägst var deltagandet bland de invånare med lägre utbildningsnivå och högre ålder. För samtliga utbildningsnivåer och åldersgrupper var kulturdeltagandet högre hos kvinnor är män. 

2017 var det 16 183 personer som var anställda inom kultursektorn i Skåne, en minskning med 2 procent sedan 2010. Flest anställda finns inom sektorerna mode, litteratur och reklam som tillsammans har 10 973 anställda. Störst tillväxt mellan åren 2010-2017 upplevdes inom yrkesgrupperna kulturarv, scenkonst samt litterärt och konstnärligt skapande medan de största minskningarna i antalet anställda skedde i yrkesgrupperna litteratur, reklam och mode. 

Anställda per kulturbransch i Skåne, 2010-2017
Källa: Tillväxtverket

Turism

Under 2021 tycks turismen i Skåne ha återhämtat sig något efter den värsta smällen till följd av coronapandemin. Tillväxtverkets statistik över gästnätter 2021 visade dock på en lägre procentuell ökning i Skåne jämfört med de övriga storstadslänen och riket i stort. Det är gästnätterna spenderade i förmedlade stugor och lägenheter eller på hotell som ökar mest, men också de andra inkvarteringsalternativen ökade 2021 jämfört med 2020. Covid-19 påverkade turismen hårt och ledde till en stor minskning i gästnätter, främst utländska men också svenska. När turismen började återhämta sig 2020 sågs den största procentuella ökningen bland utländska övernattningar.

Under 2019 hade turismen i Skåne en fortsatt positiv utveckling och tillväxtstatistiken visade på procentuella ökningar jämfört med 2018. Den procentuella ökningen av antalet gästnätter var fortsatt den högsta av landets storstadsregioner. Som en följd av covid-19 minskade föga förvånande antalet gästnätter i Skåne under 2020. Totalt minskade gästnätterna med 32 procent. Främst var det de utländska gästnätterna som minskade med hela 66 procent. Svenska gästnätter minskade med 19 procent. Under 2021 återhämtade turismen i Skåne sig något. Jämfört med 2020 ökade gästnätterna totalt med 22 procent, främst var det utländska gästnätter som ökade med 48 procent. I Västra Götaland och Stockholm ökade det totala antalet gästnätter med 34 procent. 2021 var Tyskland följt av Danmark och USA de största marknaderna för utländska gästnätter i Skåne. Jämfört med 2020 hade gästnätterna från Tyskland ökat med 51 procent, från Danmark med 14 procent och amerikanska gästnätter ökat med 35 procent.

Vad gäller de kommersiella boendeformerna så var det gästnätter i förmedlade stugor eller lägenheter som procentuellt ökade mest, med en ökning på 48 procent jämfört med 2020. Också hotellnätterna ökade kraftigt med 25 procent. Också de andra inkvarteringsalternativen ökade jämfört med 2020, men av samtliga boendeformerna var det enbart campingnätterna som nådde samma nivåer som under 2019. Det totala kapacitetsutnyttjandet av övernattningar i Skåne låg under 2021 på 43 procent, med störst utnyttjandegrad av hotellrum och hotellbäddar och lägst utnyttjandegrad stugor och stugbäddar i stugbyar. Totalt gick utnyttjandegraden upp med 17 procent jämfört med 2020. 

År 2019 genererade turismen i Skåne 32,7 miljarder kronor, varav knappt 20 miljarder utgjordes av konsumtion av inhemska turister. Jämfört med 2018 är detta totalt en procentuell ökning på 3,8 procent.

Gästnätter i Skåne, 2019-2021
Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetad av Tourism in Skåne
Turismgenererad konsumtion i Skåne
I miljoner SEK
Källa: Tourism Economics