Kultur och turism

I det öppna Skåne 2030 ska det finnas något för alla, däribland upplevelser och kultur. Visionen är att Skåne ska vara en stark, öppen och innovativ kulturregion där alla känner sig välkomna. En långsiktigt hållbar samhällsstruktur med ett rikt kulturliv, föreningsliv och stort ideellt engagemang utgör ett kitt i samhällsutvecklingen, och bidrar till hög livskvalitet och förbättrad folkhälsa. Skåne ska också vara en stark destination för naturturism där den hållbara besöksnäringen stärks.

Idag är kulturdeltagandet ojämnt över kön, ålder och utbildningsnivå. Skånes turism fick som många andras sig en rejäl törn under coronapandemin men har sedan dess återhämtat sig.  

Kultur

I Skåne är det främst yngre och högutbildade som anger att de deltar i kulturevenemang. Bland de kulturella och kreativa näringarna var det 2021 flest anställda i mediasektorn, men branschen som har växt mest sedan år 2010 är spelutveckling.

Enligt Region Skånes Folkhälsoenkät var kulturdeltagandet under 2022 högst bland de av Skånes invånare som har en eftergymnasial utbildning och är åldersgruppen 18-34. Lägst var deltagandet bland de invånare med lägre utbildningsnivå och högre ålder. Kulturdeltagandet är oavsett utbildningsnivå och ålder högre bland kvinnor än män med ett undantag, nämligen män med förgymnasial utbildning.

2021 var 17 859 personer anställda i kulturella och kreativa näringar i Skåne, vilket utgör en minskning med 4 procent sedan år 2010. Störst tillväxt mellan åren 2010 och 2021 upplevdes för spelutveckling medan de största minskningarna syntes för media, där antalet anställda minskat med nästan en tredjedel. Trots detta är media fortsatt största av kulturnäringarna med 34 procent av de anställda. Spelutveckling är näst minst med 6 procent, före endast litterärt och konstnärligt skapande på 5 procent.

Anställda per kulturbransch i Skåne och riket, 2010-2021
Källa: SCB

Turism

Under 2021 tycks turismen i Skåne ha återhämtat sig något efter den värsta smällen till följd av coronapandemin. Tillväxtverkets statistik över gästnätter 2021 visade dock på en lägre procentuell ökning i Skåne jämfört med de övriga storstadslänen och riket i stort. Det är gästnätterna spenderade på hotell som ökar mest, men också de andra inkvarteringsalternativen ökade 2021 jämfört med 2020. Covid-19 påverkade turismen hårt och ledde till en stor minskning i gästnätter, främst utländska men också svenska. När turismen började återhämta sig 2020 sågs den största procentuella ökningen bland utländska övernattningar.

Under 2019 hade turismen i Skåne en fortsatt positiv utveckling och tillväxtstatistiken visade på procentuella ökningar jämfört med 2018. Den procentuella ökningen av antalet gästnätter var fortsatt den högsta av landets storstadsregioner. Som en följd av covid-19 minskade föga förvånande antalet gästnätter i Skåne under 2020. Totalt minskade gästnätterna med 32 procent. Främst var det de utländska gästnätterna som minskade med hela 67 procent. Svenska gästnätter minskade med 20 procent. Under 2021 återhämtade turismen i Skåne sig något. Jämfört med 2020 ökade gästnätterna totalt med 22 procent, främst var det utländska gästnätter som ökade med 48 procent. I Västra Götaland och Stockholm ökade det totala antalet gästnätter med 33 respektive 34 procent. 2021 var Tyskland följt av Danmark och USA de största marknaderna för utländska gästnätter i Skåne. Jämfört med 2020 hade gästnätterna från Tyskland ökat med 123 procent, från Danmark med 13 procent och amerikanska gästnätter ökat med 49 procent.

Vad gäller de kommersiella boendeformerna så var det gästnätter på hotell som procentuellt ökade mest, med en ökning på 24 procent jämfört med 2020. Också de andra inkvarteringsalternativen ökade jämfört med 2020, men av samtliga boendeformerna var det enbart campingnätterna som nådde samma nivåer som under 2019. Det totala kapacitetsutnyttjandet av övernattningar i Skåne låg under 2021 på 43 procent, med störst utnyttjandegrad av hotellrum och hotellbäddar och lägst utnyttjandegrad av vandrarhem. Totalt gick utnyttjandegraden upp med 16 procent jämfört med 2020. 

År 2019 genererade turismen i Skåne 32,7 miljarder kronor, varav knappt 20 miljarder utgjordes av konsumtion av inhemska turister. Jämfört med 2018 är detta totalt en procentuell ökning på 3,8 procent.

Gästnätter i Skåne, 2019-2023
Tusental
Källa: Tillväxtverket
Turismgenererad konsumtion i Skåne
I miljoner SEK
Källa: Tourism Economics