Kultur och turism

I det öppna Skåne 2030 ska det finnas något för alla, däribland upplevelser och kultur. Visionen är att Skåne ska vara en stark, öppen och innovativ kulturregion där alla känner sig välkomna. En långsiktigt hållbar samhällsstruktur med ett rikt kulturliv, föreningsliv och stort ideellt engagemang utgör ett kitt i samhällsutvecklingen, och bidrar till hög livskvalitet och förbättrad folkhälsa. Skåne ska också vara en stark destination för naturturism där den hållbara besöksnäringen stärks.

Idag är kulturdeltagandet ojämnt över kön, ålder och utbildningsnivå. Skånes turism har som många andras fått sig en rejäl törn av covid-19 och tappade stort i procentuell tillväxt under 2020. 

Foto: skane.com © Magnus Palmér.

Kultur

I Skåne är det främst yngre och högutbildade som anger att de deltar i kulturevenemang. Inom kultursektorn var det 2017 flest anställda inom yrkesgrupperna mode, litteratur och reklam.

Enligt Region Skånes Folkhälsoenkät var kulturdeltagandet under 2019 högst bland de av Skånes invånare som har en eftergymnasial utbildning och är åldersgruppen 18-34. Lägst var deltagandet bland de invånare med lägre utbildningsnivå och högre ålder. För samtliga utbildningsnivåer och åldersgrupper var kulturdeltagandet högre hos kvinnor är män. 

2017 var det 16 183 personer som var anställda inom kultursektorn i Skåne, en minskning med 2 procent sedan 2010. Flest anställda finns inom sektorerna mode, litteratur och reklam som tillsammans har 10 973 anställda. Störst tillväxt mellan åren 2010-2017 upplevdes inom yrkesgrupperna kulturarv, scenkonst samt litterärt och konstnärligt skapande medan de största minskningarna i antalet anställda skedde i yrkesgrupperna litteratur, reklam och mode. 

Anställda per kulturbransch i Skåne, 2010-2017
Källa: Tillväxtverket

Turism

Turismen i Skåne hade en fortsatt positiv utveckling under 2019. Tillväxtverkets statistik över gästnätter 2019 visade på en lägre procentuell ökning än 2018, men fortfarande den högsta av landets storstadsregioner. Det är gästnätterna spenderade i stugbyar eller på hotell som ökar mest, medan nätterna på vandrarhem och stugor och lägenheter minskar. Covid-19 påverkade turismen hårt och ledde till en stor minskning i gästnätter, främst utländska men också svenska.

Under 2019 hade turismen i Skåne en fortsatt positiv utveckling och tillväxtstatistiken visade på procentuella ökningar jämfört med 2018. Den procentuella ökningen av antalet gästnätter var fortsatt den högsta av landets storstadsregioner. Som en följd av covid-19 minskade föga förvånande antalet gästnätter i Skåne under 2020. Totalt minskade gästnätterna med 31,5 procent. Främst var det de utländska gästnätterna som minskade, med hela 66,2 procent. Svenska gästnätter minskade med 18,8 procent. I Västra Götaland och Stockholm minskade det totala antalet gästnätter med 41,8 respektive 54,8 procent. 2019 var Tyskland följt av Danmark och USA de största marknaderna för utländska gästnätter i Skåne. Jämfört med 2019 hade gästnätterna från Tyskland minskat med 76,7 procent, från Danmark med 54,3 procent och amerikanska gästnätter minskat med 52,3 procent.

Vad gäller de kommersiella boendeformerna så var det gästnätter i stugby som procentuellt ökade mest, med en ökning på 8,4 procent jämfört med 2018. I antal var det hotellnätter som ökade mest, den procentuella ökningen var 4,9 procent. Det skedde en minskning av gästnätter på vandrarhem och i förmedlade stugor och lägenheter (SoL) med -0,8 respektive -7,4 procent jämfört med 2018. Under 2020 minskade gästnätterna på samtliga boendeformer. Det totala kapacitetsutnyttjandet av övernattningar i Skåne låg under 2019 på 44 procent, med störst utnyttjandegrad av hotellrum och hotellbäddar och lägst utnyttjandegrad stugor och stugbäddar i stugbyar. Totalt gick utnyttjandegraden ner med 1 procent jämfört med 2018. 

År 2019 genererade turismen i Skåne 32686 miljoner kronor, varav 19616 miljoner av dessa var konsumtion av inhemska turister. Jämfört med 2018 är detta totalt en procentuell ökning på 3,8 procent. 

Gästnätter i Skåne, 2019-2020
Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetad av Tourism in Skåne
Turismgenererad konsumtion i Skåne
I miljoner SEK
Källa: Tourism Economics