Befolkning

Under 2017 var Skånes befolkningsökning fortsatt stor. Totalt ökade befolkningen med 20 124 individer, vilket är ungefär 800 personer färre än 2016 års rekordökning. Vid årsskiftet 2017/2018 hade Skåne totalt 1 344 689 invånare. I procent ökade Skåne med 1,5 procent vilket är på en historiskt hög nivå.

Den största delen av Skånes befolkningsökning beror på ett positivt utrikes flyttnetto, precis som året innan. Detta är en konsekvens av den stora mängd människor som sökte asyl i Sverige under hösten 2015. Skåne har också en naturlig folkökning och ett positivt flyttnetto mot andra län i Sverige. Förutom Simrishamn och Perstorp ökade alla kommuner i Skåne sin befolkning under 2017. Störst ökning har Malmö, Helsingborg och Lund. Den västra delen av Skåne ökar snabbare än de östra.

Ytterligare två delkomponenter av befolkningsökningen är den naturliga folkökningen och flyttnetto gentemot övriga län i Sverige. Den naturliga folkökningen består av nyfödda minus döda, och utgör ungefär 18 procent av Skånes totala folkökning under 2017, vilket är en liten minskning jämför med år 2016. Skånes inrikes flyttnetto, de personer som har flyttat till Skåne från andra delar av Sverige, ökade jämfört med år 2016 men är fortsatt en liten del av folkökningen. 

Sverige som helhet ökade med 125 089 invånare vilket är en lägre folkökning än föregående år, störst ökning bland Sveriges län hade Stockholms län med 39 083 invånare, procentuellt hade dock Uppsala län högst andel med 7598 individer och 2,1 %. Skånes befolkningsökning hamnar på en andraplats bakom Stockholms län där Västra Götaland halkat ner och nu inte alls ökar sin befolkning i samma takt.

Enligt det öppna Skåne 2030:s målsättning ska Skåne ha minst 1,5 miljoner invånare år 2030. För att nå målet måste befolkningen öka med cirka 0,84 procent årligen fram till år 2030. 

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Befolkningsutveckling

Skåne har gått från att ha en naturlig folkminskning under åren 1996-2002 till en naturlig folkökning. Den naturliga folkökningen har under de senaste åren varit mellan 3 500 till 4 000 personer om året. Omkring 15 600 barn föddes under 2017.

I slutet av 1990-talet minskade befolkningen i fler kommuner i Skåne. Nettoinflyttningen kunde i många kommuner inte kompensera den naturliga folkminskningen. Åren efter 2000 ökade åter de flesta kommunerna sin befolkning, störst var ökning i västra Skåne. Den kraftiga befolkningsökningen 2006-2009 resulterade i en stor ökning i de allra flesta skånska kommuner, i synnerhet i sydväst. Skånes inrikes nettoflyttning ökade mellan 2013-2017 och bröt därmed en trend av minskat inrikes flyttnetto.

En förklaring till att det inrikes flyttnettot är på en fortsatt ganska låg nivå kan vara att Skåne har både en låg sysselsättningsgrad (andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen i åldern 20-64 år) och en hög ungdomsarbetslöshet. Under 2014 till 2017 ökade dock inflyttningen samt utflyttningen för de inrikesflyttarna. 

Den stora mängd asylsökande som lyckades ta sig till Sverige under hösten 2015 börjar nu få uppehållstillstånd och blir därmed folkbokförda. Migrationsverkets handläggningstider mellan 15 och 24 månader och därmed kan vi förvänta oss en fortsatt stor folkökning framöver.

Befolkningsökning

Sydvästra Skåne har sedan slutet av 1980-talet haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna, särskilt gäller detta Malmö stad. Inflyttningen till regiondelen har under de senaste åren varit stor från såväl övriga Sverige som utlandet.

I förhållande till sin folkmängd ökar både sydvästra och nordvästra Skåne snabbare än den östra delen av länet. Totalt ökade sydvästra Skåne med nästan 11 800 individer och nordvästra Skåne med 5 370 vilket motsvarar 59 respektive 27 procent av Skånes befolkningsökning 2017. ADe största kommunerna står även i år för den största befolkningsökningen. Malmö ökade med 5 139 personer, Helsingborg med 2 757 personer och Lund  med 2 732 personer. 

De flesta av Skånes kommuner, utom två stycken, hade en befolkningsökning år 2017. De som minskade var Perstorp, vars befolkning minskade marginellt och Simrishamn som minskade med 109 personer, framförallt på grund av ett negativt födelseöverskott, att fler dog jämfört med hur många som föds. Även år 2017 hade flera kommuner ett negativt flyttnetto gentemot andra kommuner och län i Sverige. Hässleholm och Osby är exempel på sådana kommuner.

Befolkningsutveckling i Skånes kommuner 2006-2017
Källa: SCB, bearbetat av Region Skåne

Informationen om Skånes befolkning uppdaterades i februari 2018