Befolkning

Skånes befolkning består av allt fler äldre och yngre. Regionens stora etniska mångfald bidrar till en fördelaktig åldersstruktur, då utriksfödda skåningar har en skild åldersstruktur från de som är födda i Sverige. Regionens befolkning är ojämnt fördelat över länet med störst andel bosatta i den sydvästra delen av Skåne, som är hem för hälften av regionens invånare. Sydvästra Skåne är också den del av regionen som har det största flyttnettot.

Visionen för det öppna Skåne 2030 är att det ska finnas en mångfald av goda livsmiljöer som gör det möjligt att bo och verka i hela Skåne.

Foto: Scandinav/Leif Johansson.

Befolkningsutveckling

I slutet av 1990-talet minskade befolkningen i flera skånska kommuner, men trenden vände i början på 2000-talet och håller sedan dess i sig. Från 2016 och framåt har befolkningsökningen i Skåne legat på historiskt höga nivåer, något som under 2020 mattats av i kölvattnet av coronapandemin. Sydvästra Skåne har sedan slutet av 1980-talet haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna, särskilt gäller detta Malmö stad.

Vid årsskiftet 2019/2020 var Skånes invånare strax under 1,4 miljoner, vilket är en ökning med 11 509 personer jämfört med föregående år. Det är cirka 4200 personer färre än ökningen för 2019 och 9500 personer färre än rekordåret 2016. Detta betyder att Skåne efter ett antal år av rekordhöga befolkningsökningar har upplevt en mer måttlig ökning, som framför allt drivs av en lägre invandring från andra länder vilket är en följd av coronapandemin. Inflyttning från andra länder är dock fortfarande den främsta drivkraften bakom folkökningen. År 2020 stod den för 43 procent av folkökningen, att jämföra med föregående års 60 procent. Skånes inrikes flyttnetto ökade under 2020 jämfört med 2019 från cirka 2200 personer till 3500, vilket är den högsta siffran sedan 1994. Födelsenettot, som definieras av antalet födda minus antalet döda, har minskat rejält jämfört med de senaste åren och är det lägsta sedan 2007. Det är däremot en bra bit ifrån de negativa födelsenetton som upplevdes på slutet av 90-talet.

Enligt Skånes befolkningsprognos förväntas Skånes befolkning öka till 1 498 931 invånare år 2029. Den snabbaste tillväxten förväntas bland äldre och yngre, medan befolkningen i de mest yrkesaktiva åldrarna 25-64 år sannolikt kommer att växa i en långsammare takt. Åldersfördelningen fortsätter att utvecklas olika i länet, andelen äldre förväntas fortsatt att vara störst i sydöstra Skåne medan det också 2029 förväntas vara en ökad koncentration av unga till de stora städerna. De västra delarna av Skåne har störst befolkningsökning i länet. Befolkningen i sydvästra Skåne, som sedan 80-talets slut haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna, ökade med 7 440 personer och nordvästra Skåne ökade befolkningen med 2 956 personer. Av Skånes totala folkökning motsvarar det 53 respektive 26 procent. De största kommunerna står för den största befolkningsökningen. Malmö ökade med 3 783 personer, Helsingborg med 1 546 personer och Lund med 1 006 personer.

De flesta av Skånes kommuner, utom sex, hade en befolkningsökning år 2020. Den som minskade mest var Hässleholm, där befolkningen krympte med 135 personer, framförallt på grund av ett negativt inrikes flyttnetto – d.v.s. att fler flyttade ifrån kommunen än till kommunen.

Befolkningsutveckling i Skånes kommuner, 2011-2015
Källa: SCB

Flyttmönster

Sett ur ett längre tidsperspektiv ökar flyttströmmarna både till och från Skåne, men har under 2020 påverkats starkt av covid-19-pandemin med en stor minskning i inflyttningar från utlandet. Skånes inrikes flyttnetto var 2020 däremot det högsta sedan 1994. Det största totala flyttnettot har sydvästra Skåne där hälften av regionens invånare bor.

År 2020 flyttade cirka 38 400 personer till Skåne och drygt 30 250 personer från regionen. Inflyttningen är orsaken till en stor del av Skånes befolkningsökning. Flyttnetto är skillnaden mellan inflyttade och utflyttade och var för Skåne 2020 cirka 8 160 personer.
Under 2020 hade Skåne ett positivt inrikes flyttnetto på 3 500 personer, en ökning från 2 200 personer år 2019. Detta är det högsta inrikes flyttnettot sedan 1994. Hälften av regionens befolkning bor i sydvästra Skåne. Samma regiondel har också det största flyttnettot. Under åren 2006-2009 samt 2014-2019 var nivåerna särskilt höga, medan flyttnettot för perioden däremellan var betydligt lägre. Under 2020 sjönk flyttnettot för sydvästra Skåne med cirka 2 400 personer. I nordvästra Skåne bor en fjärdedel av regionens befolkning. Denna regiondel hade det näst största flyttnettot i Skåne under 2020. Nord- och sydöstra Skåne har båda låga flyttnetton. Inom Skåne flyttar många till de större städerna och dess omgivande kommuner.
Skånes flyttutbyte med andra län i Sverige var 1997 dryga 17 000 inflyttade och 14 600 utflyttade. År 2019 hade det ökat till cirka 24 700 inflyttade och 21 200 utflyttade. Flyttutbytet med andra delar av världen har ökat ännu snabbare. Exempelvis var år 1997 inflyttningen från utlandet 6000 personer och utflyttningen till utlandet 5 600. År 2020 är motsvarande tal cirka 13 700 och 9 070. Inflyttningen från andra länder till Skåne har dock minskat år 2020 med cirka 4 500 personer jämfört med föregående år, vilket kan förklaras av att det under pandemin har blivit svårt att ta sig från andra länder till Sverige.

Skillnaden mellan könen är liten. För alla åldersgrupper förutom 20–24-åringar flyttar män något oftare än kvinnor. Inflyttningen från utlandet har under de senaste åren ökat och det är männen som står för den största delen av ökningen. Mellan 2018 och 2019 minskade dock inflyttningarna från utlandet till Skåne, vilket förstärkts ytterligare under 2020. Detta beror till största del på en minskad invandring från utlandet. Även här är ålderskategorin 20–24-åringarna ett undantag med högre migration för kvinnor.

Demografisk struktur

Skåne är en region med stor etnisk mångfald. Regionen har en fördelaktig åldersstruktur som i stor utsträckning beror på att utrikesfödda skåningar har en skild åldersstruktur än de som är födda i Sverige. Andelen äldre invånare har dock ökat över tid och det är stor skillnad mot siffrorna från sent 60-tal.

Skåne är en region med stor etnisk mångfald. Regionen har en något yngre befolkning än övriga riket, vilket i stor utsträckning beror på att utrikesfödda skåningar överlag är yngre än de som är födda i Sverige. Andelen äldre invånare har dock ökat betydligt under de senaste 50-60 åren  

År 2019 var 22 procent av Skånes 1,3 miljoner invånare födda utomlands. De största utlandsfödda grupperna är från Norden, forna Jugoslavien och Mellanöstern. 36 procent av Skånes utrikes födda befolkning har bott i Sverige i över 20 år och 28 procent har bott i Sverige kortare än fem år. Personer födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar uppgår till cirka 85 440 personer, vilket är 6 procent av Skånes befolkning.

Sett som andel av befolkningen är det främst grupperna äldre och yngre som ökar över tid. De senaste 50-60 åren har andelen av befolkningen som är över 70 år ökat markant. Regionen har ändå en, i ett ekonomiskt perspektiv, fördelaktig åldersstruktur, som i stor utsträckning beror på att utrikes födda skåningar har en skild åldersstruktur än de skåningar som är födda i Sverige. Bland de utrikes födda skåningarna är andelen i arbetsför ålder större och andelen äldre mindre än bland de inrikes födda skåningarna.  Bland de utrikes födda är cirka 67 procent i åldrarna 20-64 år, jämfört med 46 procent för de inrikes födda. En befolkningsstruktur med en relativt stor andel av befolkningen i arbetsför ålder ger bättre ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god välfärd. Men då Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av Sveriges län är utmaningarna ändå stora. Mellan män och kvinnor är skillnaderna i åldersstruktur små både när det gäller inrikes- och utrikes födda, med undantaget att det finns något fler kvinnor bland inrikes födda kvinnor över 80 år.

År 2019 fanns det människor från totalt 192 födelseländer i Skåne. Det indikerar en stor etnisk mångfald i regionen. Av de utrikesfödda skåningarna är 85 procent födda i ett EU-land och ytterligare fyra procent är födda i de övriga delarna i Europa. Sju av tio utrikes födda i Skåne bor i de fem kommunerna Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Landskrona, som tillsammans hyser drygt hälften av den totala folkmängden i länet.