Befolkning

Under 2019 var Skånes befolkningsökning fortsatt stor. Totalt ökade befolkningen med 15 663 individer, vilket är ungefär 5 000 personer färre än 2016-2017 års rekordökningar. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Skåne totalt 1 377 827 invånare. I procent ökade Skånes befolkning med 1,1 procent vilket fortfarande är på en historiskt hög nivå.

De flesta kommuner i Skåne förutom fem ökade sin befolkning under 2019. Störst ökning har Malmö, Helsingborg och Lund, och störst procentuell ökning har Burlöv och Svedala. Den västra delen av Skåne ökar snabbare än den östra. Den största delen av Skånes befolkningsökning beror på ett positivt utrikes flyttnetto, precis som året innan. Detta är en konsekvens av den stora mängd människor som sökte asyl i Sverige under hösten 2015. 

Ytterligare två delkomponenter av befolkningsökningen är den naturliga folkökningen och flyttnetto gentemot övriga län i Sverige. Den naturliga folkökningen består av nyfödda minus döda, och utgör ungefär 25 procent av Skånes totala folkökning under 2019, vilket är en ökning med fem procentenheter jämför med år 2018. Skånes inrikes flyttnetto, de personer som har flyttat till Skåne från andra delar av Sverige, minskade jämfört med år 2018 och utgör fortsatt en liten del av folkökningen.

Befolkningen i Sverige som helhet ökade med 97 404 invånare vilket är en lägre ökning än föregående år. Störst ökning bland Sveriges län hade Stockholms med 32 957 invånare. Procentuellt hade dock Uppsala län högst ökning med 7 359 individer, en uppgång med 2 procent. Skånes procentuella befolkningsökning hamnar på en fjärdeplats bakom Uppsala, Stockholm och Hallands län.

Enligt det öppna Skåne 2030:s målsättning ska Skåne ha minst 1,5 miljoner invånare år 2030. För att nå målet måste befolkningen öka med cirka 0,57 procent årligen fram till år 2030. Enligt Skånes befolkningsprognos förväntas Skånes befolkning öka till 1 486 000 invånare år 2028. Framförallt förväntas det bli en tillväxt i andelen äldre och yngre i Skåne, medan andelen i förvärvsarbetande ålder 20-64 år förväntas minska i förhållande till de två andra grupperna. Åldersfördelningen ser ut att utvecklas olika i länet, andelen äldre förväntas vara störst i sydöstra Skåne medan det förväntas vara en ökad koncentration av unga till de stora städerna. 

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Befolkningsutveckling

Skåne har gått från att ha en naturlig folkminskning under åren 1996-2002 till en naturlig folkökning. Den naturliga folkökningen har under de senaste åren varit mellan 3 500 till 4 000 personer om året. Omkring 15 704 barn föddes under 2019.

I slutet av 1990-talet minskade befolkningen i fler kommuner i Skåne. Nettoinflyttningen kunde i många kommuner inte kompensera den naturliga folkminskningen. Åren efter 2000 ökade åter de flesta kommunerna sin befolkning, störst var ökning i västra Skåne. Den kraftiga befolkningsökningen 2006-2009 resulterade i en stor ökning i de allra flesta skånska kommuner, i synnerhet i sydväst. Skånes inrikes nettoflyttning ökade mellan 2013-2017 och bröt därmed en trend av minskat inrikes flyttnetto. Under 2019 ser vi dock ett sjunkande inrikes flyttnetto. 

En förklaring till att det inrikes flyttnettot är på en fortsatt ganska låg nivå kan vara att Skåne har både en låg sysselsättningsgrad (andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen i åldern 20-64 år) och en hög ungdomsarbetslöshet. 

Den stora mängd asylsökande som lyckades ta sig till Sverige under hösten 2015 börjar nu få uppehållstillstånd och blir därmed folkbokförda. Migrationsverkets handläggningstider mellan 15 och 24 månader och därmed kan vi förvänta oss en fortsatt stor folkökning framöver.

Befolkningsökning

Sydvästra Skåne har sedan slutet av 1980-talet haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna, särskilt gäller detta Malmö stad. Inflyttningen till regiondelen har under de senaste åren varit stor från såväl övriga Sverige som utlandet.

De västra delarna av Skåne har störst befolkningsökning i länet. Befolkningen i sydvästra Skåne ökade med 10 181 personer och nordvästra Skåne ökade befolkningen med 4 122 personer. Av Skånes totala folkökning motsvarar det 65 respektive 26 procent. De största kommunerna står även i år för den största befolkningsökningen. Malmö ökade med 4853 personer, Helsingborg med 2 319 personer och Lund  med 1 987 personer.

De flesta av Skånes kommuner, utom fem, hade en befolkningsökning år 2019. Den som minskade mest var Simrishamn som minskade med 104 personer, framförallt på grund av ett negativt födelseöverskott, att fler dog jämfört med hur många som föds.

Befolkningsutveckling i Skånes kommuner 2010-2019
Källa: SCB, bearbetat av Region Skåne

Informationen om Skånes befolkning uppdaterades i februari 2020