Befolkning

Under 2016 hade Skåne den största befolkningsökningen i modern tid på 20 938 personer eller 1,6 procent. Total uppgick Skånes befolkning till 1 324 565 personer vid första januari 2017. Ökningen 2016 bestod till stor del (70 procent) av en nettoinflyttning av människor som flyttat till Skåne från andra länder. Detta är en konsekvens av den stora mängd människor som sökte asyl i Sverige under hösten 2015. Ökningen 2016 är cirka 6 000 fler personer än de föregående två åren. Ytterligare två delkomponenter av befolkningsökningen är den naturliga folkökningen och flyttnetto gentemot övriga län i Sverige. Den naturliga folkökningen består av nyfödda minus döda. Skåne ökad med cirka 4 000 personer 2016 på grund av naturlig folkökning. Flyttnettot gentemot de övriga länen i Sverige var 2 400. Enligt Region Skånes befolkningsprognos förväntas befolkningen öka till 1 465 000 invånare år 2025.

Sverige som helhet ökade med 144 136 invånare, störst ökning hade Stockholms län med 37 621 invånare. Skånes befolkningsökning hamnar på en tredjeplats strax bakom Västra Götalands läns som ökade med 23 101.

Enligt det öppna Skåne 2030:s målsättning ska Skåne ha minst 1,5 miljoner invånare år 2030. För att nå målet måste befolkningen öka med cirka 0,9 procent årligen fram till år 2030. 

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Befolkningsutveckling

Skåne har gått från att ha en naturlig folkminskning under åren 1996-2002 till en naturlig folkökning. Den naturliga folkökningen har under de senaste åren varit mellan 3 500 till 4 000 personer om året. Omkring 15 900 barn föddes under 2016.

I slutet av 1990-talet minskade befolkningen i fler kommuner i Skåne. Nettoinflyttningen kunde i många kommuner inte kompensera den naturliga folkminskningen. Åren efter 2000 ökade åter de flesta kommunerna sin befolkning, störst var ökning i västra Skåne. Den kraftiga befolkningsökningen 2006-2009 resulterade i en stor ökning i de allra flesta skånska kommuner, i synnerhet i sydväst. Skånes inrikes nettoflyttning ökade mellan 2013-2016 och bröt därmed en trend av minskat inrikes flyttnetto.

En förklaring till att det inrikes flyttnettot är på en fortsatt ganska låg nivå kan vara att Skåne har både en låg sysselsättningsgrad (andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen i åldern 20-64 år) och en hög ungdomsarbetslöshet. Under 2014 till 2016 ökade dock inflyttningen samt utflyttningen både inrikes och utrikes.   

Den stora mängd asylsökande som lyckades ta sig till Sverige under hösten 2015 börjar nu få uppehållstillstånd och blir därmed folkbokförda. Migrationsverkets handläggningstider mellan 15 och 24 månader och därmed kan vi förvänta oss en fortsatt stor folkökning 2017.

Befolkningsökning

Sydvästra Skåne har sedan slutet av 1980-talet haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna, särskilt gäller detta Malmö stad. Inflyttningen till regiondelen har under de senaste åren varit stor från såväl övriga Sverige som utlandet.

I förhållande till sin folkmängd ökar både sydvästra och nordvästra Skåne snabbare än den östra delen av länet. Totalt ökade sydvästra Skåne med nästan 10 000 individer och nordvästra Skåne med 5 700 vilket motsvarar 51 respektive 28 procent av Skånes befolkningsökning 2016. Allra störst befolkningsökning har de största kommunerna. 

I och med det stora utrikesflyttnettot 2016 ökar alla Skånes kommuner sin befolkning. Dock finns det flera skånska kommuner som har ett negativt födelseöverskott. Det innebär att det dör fler än det föds i kommunen. En sådan kommun är Simrishamn.

Det finns också flera kommuner som har ett negativt flyttnetto gentemot andra kommuner och län i Sverige. Exempel på sådana kommuner är Hässleholm och Kristianstad. Tre kommuner Bromölla, Höganäs och Kristianstad hade 2016 en befolkningsökning under en procent att jämföra med genomsnittet för Skåne på 1,6 procent. Fyra kommuner hade en befolkningsökning på över två procent Östra Göring, Lomma, Åstorp och Simrishamn.

Befolkningsutveckling i Skånes kommuner 2006-2016
Källa: SCB, bearbetat av Region Skåne

Informationen om Skånes befolkning uppdaterades i februari 2017