Befolkning

Skånes befolkning består av allt fler äldre. Regionens stora etniska mångfald bidrar dock till en jämförelsevis fördelaktig åldersstruktur, då utrikesfödda skåningar är yngre än de som är födda i Sverige. Regionens befolkning är ojämnt fördelat över länet med störst andel bosatta i den sydvästra delen av Skåne som är hem för mer än hälften av regionens invånare. Sydvästra Skåne är också den del av regionen som har högst flyttnetto (det vill säga inflyttningar i relation till utflyttningar).

Visionen för det öppna Skåne 2030 är att det ska finnas en mångfald av goda livsmiljöer som gör det möjligt att bo och verka i hela Skåne.

Befolkningsutveckling

Skånes befolkning uppgick i slutet av 2023 till drygt 1,42 miljoner invånare. Under flyktingkrisen 2015 och följande år upplevde Skåne en rekordhög befolkningstillväxt driven av ett positivt utrikes flyttnetto. Denna trend mattades av under coronapandemin och de senaste årens befolkningsökning har varit mer måttlig. Den naturliga folkökningen var 2023 den lägsta på nästan 20 år. Sydvästra Skåne har sedan slutet av 1980-talet haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna, vilket särskilt gäller för Malmö stad.

Vid årsskiftet 2023/2024 hade Skåne strax över 1,42 miljoner invånare, vilket är en ökning med knappt 7 500 personer jämfört med föregående år. Det är cirka 4 400 personer färre än ökningen under 2022 och 13 500 personer färre än rekordåret 2016. Detta betyder att Skåne, efter rekordhöga befolkningsökningar i spåren av  flyktingkrisen, upplevt ett par år med en mer måttlig ökning. Inbromsningen drivs framför allt av en lägre nettoinvandring. Under pandemiåren var nettoinvandringen jämförelsevis låg till följd av minskad invandring men under det senaste året har nettoinvandringen varit osedvanligt låg till följd av ökad utvandring. En viktig förklaring till 2023 års ökade utvandring är att Skatteverket under 2023 påbörjade ett omfattande arbete med att avregistrera personer som inte längre uppehåller sig i Sverige. Skatteverkets kontroller är baserade på information från Migrationsverket inom ramen för ett regeringsuppdrag och kontrollerna kommer att fortsätta under 2024. Utflyttning från Skåne till andra platser i Sverige minskade dock något under 2023, vilket gör att flyttningsöverskottet gentemot resten av Sverige var större jämfört med året innan.

En annan anledning till den senaste tidens inbromsning är att det föds allt färre barn i Skåne. Antalet födda barn i Skåne har legat på en stabil nivå om nästan 16 000 barn om året de senaste 10 åren. År 2022 skedde en tämligen drastisk minskning till cirka 14 400 födda barn. Den nedåtgående trenden har fortsatt och under 2023 föddes det 13 841 barn i Skåne, vilket är den lägsta nivån sedan 2005. Detta i kombination med att Skåne har allt fler äldre personer och därmed även fler dödsfall gör att födelsenettot, det vill säga antalet födda minus antalet döda, är det lägsta sedan början på 2000-talet. I diagrammet över folkökningens komponenter syns också justeringsposten. Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under perioden. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under perioden, men som inträffat före periodens början.

Enligt Skånes befolkningsprognos förväntas Skånes befolkning uppgå till 1,5 miljoner invånare i början av 2030-talet. Kommande tio år förväntas barn i gymnasieåldern och äldre i kategorin 80+ år öka mest, medan befolkningen i de mest yrkesaktiva åldrarna, 25–64 år, sannolikt kommer att växa i en långsammare takt. Åldersfördelningen fortsätter att utvecklas olika i regionen där andelen äldre fortsatt förväntas vara störst i sydöstra Skåne medan det förväntas vara en ökad koncentration av unga till de stora städerna.

I sydvästra Skåne, där mer än hälften av Skånes befolkning bor, ökade antalet invånare med 7 400 personer under 2023. Nordvästra Skåne, som huserar en fjärdedel av Skånes befolkning, ökade med 1 100 personer. I 17 av Skånes 33 kommuner minskade dock befolkningen, främst i nordöstra och sydöstra Skåne som sammantaget minskade med 1 000 personer. Malmö stod för merparten av befolkningsökningen i västra Skåne med uppåt 4 800 nya invånare. Lund ökade också mycket i absoluta tal men hade även störst procentuell ökning med nästan 1,5 procent, trots stor utvandring till följd av Skatteverkets utökade kontroller. Även Ängelholm och Staffanstorp tillhör de kommuner som har ökat mest 2023.

Befolkningsutveckling i Skånes kommuner, 2017-2023
Källa: SCB

Flyttmönster

Flyttströmmarna till Skåne utgör en stor del av befolkningsökningen i regionen. Flyttningarnas omfattning har varierat över tid och är oftast starkt påverkad av globala händelser. Under coronapandemin minskade exempelvis inflyttning från utlandet medan inflyttning från resten av Sverige ökade. Under 2023 har flyttnettot varit jämförelsevis lågt, främst på grund av ökad utvandring.

År 2023 flyttade cirka 40 200 personer till Skåne och knappt 34 600 från regionen. Inflyttningen är orsaken till merparten av Skånes befolkningsökning. Flyttnetto är skillnaden mellan inflyttade och utflyttade och var för Skåne 2023 cirka 5 600, varav flyttutbytet med andra länder stod för 3 000 och flyttutbytet med andra län i Sverige stod för 2 600 personer.

Flyttnettot var särskilt stort mellan 2016-2019 i samband med flyktingkrisen som uppstod hösten 2015. Under denna period var det fler män än kvinnor i flyttströmmen in till Skåne från utlandet. Under pandemiåren minskade inflyttning från utlandet och migrationsmönstret omvändes till att fler kvinnor än män invandrade. Samtidigt ökade flyttnettot gentemot resten av Sverige, speciellt under 2020.

Det är absolut vanligast att flytta i 20-årsåldern och en bit upp i 30-årsåldern. Detta gäller såväl inrikes- som utrikesflyttar. För inrikes flyttningar finns det en tydlig topp i åldrarna 20-24 år då det exempelvis är vanligt att flytta till högre studier. Flyttfrekvenserna i de äldre åldrarna är betydligt lägre, och från 70-årsåldern sker väldigt få flyttar.

Skånes flyttnetto minskade kraftigt under 2023 vilket beror på ökad utvandring till andra länder, vilket åtminstone delvis beror på Skatteverkets utökade kontroller. Invandringen har dock inte ändrats avsevärt. År 2023 invandrade ungefär 16 100 personer till Skåne, vilket är något lägre än snittet de senaste tio åren, men högre än under pandemiåren då runt 14 000 personer invandrade per år. Den största invandringsgruppen från utlandet är återinvandrade personer födda i Sverige. Danmark, Polen, Indien och Pakistan var bland de fem vanligaste ursprungsländerna för invandrare under 2023, likaså under 2022.

Minskat utrikes flyttnetto under 2023 är gemensamt för alla Skånes regiondelar. Det interna flyttutbytet ser dock olika ut i olika delar av Skåne. Sydvästra Skåne har under de senaste åren haft fler som flyttat ut än in från resten av Skåne. Under 2023 blev flyttnettot gentemot resten av Skåne dock positivt och regiondelen hade också ett större positivt netto gentemot resten av Sverige än förra året. Sydöstra Skåne fick relativt stor inflyttning från både resten av Skåne och Sverige under pandemiåren, vilket höll i sig under 2022. Denna utveckling har vänt under 2023, åtminstone när det gäller flyttutbytet med resten av Skåne. Det totala flyttnettot i både nordvästra och nordöstra Skåne är väsentligt lägre 2023 jämfört med tidigare år.

Demografisk struktur

Skåne är en region med stor etnisk mångfald. Regionen har en jämförelsevis ung befolkning som i stor utsträckning beror på att utrikesfödda skåningar har en skild åldersstruktur än de som är födda i Sverige. Andelen äldre invånare har dock ökat över tid och det är stor skillnad mot siffrorna från tidigt 1970-tal.

Sett ur ett längre tidsperspektiv har åldersstrukturen i Skåne och Sverige förändrats markant. Framförallt har det skett en förskjutning mot en äldre befolkning där andelen som är 70 år eller äldre är betydligt större idag än för 50-60 år sedan, en utveckling som väntas fortgå.

Skåne är en region med stor etnisk mångfald. Att Skånes befolkning är jämförelsevis ung beror i stor utsträckning på att utrikes födda skåningar har en skild åldersstruktur än de skåningar som är födda i Sverige. Bland de utrikes födda skåningarna är andelen i arbetsför ålder större och andelen äldre mindre än bland de inrikes födda skåningarna.  Bland de utrikes födda är cirka 74 procent 20-64 år gamla, jämfört med 51 procent för de inrikes födda. Mellan män och kvinnor är skillnaderna i åldersstruktur små både när det gäller inrikes- och utrikes födda, med undantag av att andelen över 70 år är något högre bland inrikes födda kvinnor.

År 2023 var 24 procent av Skånes dryga 1,4 miljoner invånare födda utomlands. Bland de utrikes födda skåningarna är ungefär hälften födda i Europa och andra hälften födda i övriga världen. De största utlandsfödda grupperna är från Mellanöstern, forna Jugoslavien, och Norden men över 175 olika födelseländer finns representerade i Skåne. En tredjedel av Skånes utrikes födda befolkning har bott i Sverige i över 20 år och drygt en femtedel har bott i Sverige kortare än fem år. Personer födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar uppgår till cirka 108 900 personer, vilket är 8 procent av Skånes befolkning. Sju av tio utrikes födda i Skåne bor i de fem kommunerna Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Landskrona, som tillsammans hyser mer än hälften av den totala folkmängden i länet.