Befolkning

Skånes befolkning består av allt fler äldre och yngre. Regionens stora etniska mångfald bidrar till en fördelaktig åldersstruktur, då utriksfödda skåningar har en skild åldersstruktur från de som är födda i Sverige. Regionens befolkning är ojämnt fördelat över länet med störst andel bosatta i den sydvästra delen av Skåne, som är hem för hälften av regionens invånare. Sydvästra Skåne är också den del av regionen som har det största flyttnettot.

Visionen för det öppna Skåne 2030 är att det ska finnas en mångfald av goda livsmiljöer som gör det möjligt att bo och verka i hela Skåne.

Foto: Scandinav/Leif Johansson.

Befolkningsutveckling

I slutet av 1990-talet minskade befolkningen i flera skånska kommuner, men trenden vände i början på 2000-talet och håller sedan dess i sig. Från 2016 och framåt har befolkningsökningen i Skåne legat på historiskt höga nivåer, något som under 2020 mattats av i kölvattnet av coronapandemin. Sydvästra Skåne har sedan slutet av 1980-talet haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna, särskilt gäller detta Malmö stad.

Vid årsskiftet 2020/2021 var Skånes invånare strax över 1,4 miljoner, vilket är en ökning med ungefär 13 000 personer jämfört med föregående år. Det är cirka 2200 personer fler än ökningen för 2020 och 7800 personer färre än rekordåret 2016. Detta betyder att Skåne efter ett antal år av rekordhöga befolkningsökningar har upplevt en mer måttlig ökning under 2020 och 2021. Den minskade ökningen drivs framför allt av en lägre invandring från andra länder. Inflyttning från andra länder är dock fortfarande den främsta drivkraften bakom folkökningen. År 2021 stod den för 42 procent av folkökningen. Skånes inrikes flyttnetto minskade under 2021 jämfört med 2020 från cirka 3500 personer till 2700. Födelsenettot, som definieras av antalet födda minus antalet döda, har ökat jämfört med senaste året och. I figuren över folkökningens komponenter syns också justeringsposten. Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under perioden. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under perioden, men som inträffat före periodens början.

Enligt Skånes befolkningsprognos förväntas Skånes befolkning öka till 1 485 127 invånare år 2030. Den snabbaste tillväxten förväntas bland äldre och yngre, medan befolkningen i de mest yrkesaktiva åldrarna 25-64 år sannolikt kommer att växa i en långsammare takt. Åldersfördelningen fortsätter att utvecklas olika i regionen, andelen äldre förväntas fortsatt att vara störst i sydöstra Skåne medan det också 2030 förväntas vara en ökad koncentration av unga till de stora städerna. De västra delarna av Skåne har störst befolkningsökning i länet.

Befolkningen i sydvästra Skåne, som sedan 80-talets slut haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna, ökade med 8 200 personer och nordvästra Skåne ökade befolkningen med 3 100 personer. Av Skånes totala folkökning motsvarar det 62 respektive 24 procent. De största kommunerna står för den största befolkningsökningen. Malmö ökade med 3 800 personer, Lund med 1 435 personer och Helsingborg med 829 personer. De flesta av Skånes kommuner, utom tre, hade en befolkningsökning år 2021. Den som minskade mest var Lomma, där befolkningen krympte med 238 personer, framförallt på grund av ett negativt inrikes flyttnetto – d.v.s. att fler flyttade ifrån kommunen än till kommunen.

Befolkningsutveckling i Skånes kommuner, 2015-2021
Källa: SCB

Flyttmönster

Sett ur ett längre tidsperspektiv ökar flyttströmmarna både till och från Skåne, men har påverkats starkt av covid-19-pandemin med en stor minskning i inflyttningar från utlandet. Skånes inrikes flyttnetto var 2020 däremot det högsta sedan 1994 och låg kvar på en hög nivå också 2021. Det största totala flyttnettot har sydvästra Skåne där hälften av regionens invånare bor.

År 2021 flyttade cirka 39 600 personer till Skåne och knappt 31 400 personer från regionen. Inflyttningen är orsaken till en stor del av Skånes befolkningsökning. Flyttnetto är skillnaden mellan inflyttade och utflyttade och var för Skåne 2021 cirka 8 240 personer.
Under 2021 hade Skåne ett positivt inrikes flyttnetto på 2 698 personer, en minskning från 3 500 personer år 2020. Hälften av regionens befolkning bor i sydvästra Skåne. Samma regiondel har också det största flyttnettot. Under åren 2006-2009 samt 2014-2019 var nivåerna särskilt höga, medan flyttnettot för perioden däremellan var betydligt lägre. Mellan åren 2020 och 2021 sjönk flyttnettot för sydvästra Skåne marginellt. I nordvästra Skåne bor en fjärdedel av regionens befolkning. Denna regiondel hade det näst största flyttnettot i Skåne under 2021. Nord- och sydöstra Skåne har båda låga flyttnetton, dock har sydöstra Skånes flyttnetto ökat med 85 procent sedan 2019.

Skånes flyttutbyte med andra län i Sverige var 1997 dryga 17 000 inflyttade och dryga 14 700 utflyttade. År 2021 hade det ökat till 25 100 inflyttade och 22 400 utflyttade. Flyttutbytet med andra delar av världen har ökat ännu snabbare. Exempelvis var år 1997 inflyttningen från utlandet 6000 personer och utflyttningen till utlandet 5 600. År 2021 var motsvarande siffra cirka 14 500 och 9 000. Inflyttningen från andra länder till Skåne har ökat med cirka 800 personer jämfört med föregående år.

Skillnaden mellan könen är liten. För alla åldersgrupper, förutom 20–24-åringar, flyttar män något oftare än kvinnor. Inflyttningen från utlandet har under de senaste åren ökat och det är männen som står för den största delen av ökningen. Mellan 2018 och 2019 minskade dock inflyttningarna från utlandet till Skåne, vilket förstärkts ytterligare under 2020. Detta beror till största del på en minskad invandring från utlandet. Även här är ålderskategorin 20–24-åringarna ett undantag med högre migration för kvinnor. Under 2021 steg flyttnettot något för båda könen.

Demografisk struktur

Skåne är en region med stor etnisk mångfald. Regionen har en fördelaktig åldersstruktur som i stor utsträckning beror på att utrikesfödda skåningar har en skild åldersstruktur än de som är födda i Sverige. Andelen äldre invånare har dock ökat över tid och det är stor skillnad mot siffrorna från tidigt 70-tal.

Skåne är en region med stor etnisk mångfald. Regionen har en något yngre befolkning än övriga riket, vilket i stor utsträckning beror på att utrikesfödda skåningar överlag är yngre än de som är födda i Sverige. Andelen äldre invånare har dock ökat betydligt under de senaste 50-60 åren  

År 2020 var 24 procent av Skånes  nästan 1,4 miljoner invånare födda utomlands. De största utlandsfödda grupperna är från Norden, forna Jugoslavien och Mellanöstern. 32 procent av Skånes utrikes födda befolkning har bott i Sverige i över 20 år och 20 procent har bott i Sverige kortare än fem år. Personer födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar uppgår till cirka 101 860 personer, vilket är 7 procent av Skånes befolkning.

Sett som andel av befolkningen är det främst grupperna äldre och yngre som ökar över tid. De senaste 50-60 åren har andelen av befolkningen som är över 70 år ökat markant. Regionen har ändå en, i ett ekonomiskt perspektiv, fördelaktig åldersstruktur, som i stor utsträckning beror på att utrikes födda skåningar har en skild åldersstruktur än de skåningar som är födda i Sverige. Bland de utrikes födda skåningarna är andelen i arbetsför ålder större och andelen äldre mindre än bland de inrikes födda skåningarna.  Bland de utrikes födda är cirka 74 procent i åldrarna 20-64 år, jämfört med 52 procent för de inrikes födda. En befolkningsstruktur med en relativt stor andel av befolkningen i arbetsför ålder ger bättre ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god välfärd. Men då Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av Sveriges län är utmaningarna ändå stora. Mellan män och kvinnor är skillnaderna i åldersstruktur små både när det gäller inrikes- och utrikes födda, med undantaget att det finns något fler kvinnor bland inrikes födda kvinnor över 80 år.

År 2020 fanns det människor från totalt 179 födelseländer i Skåne. Det indikerar en stor etnisk mångfald i regionen. Av de utrikesfödda skåningarna är 29 procent födda i ett EU-land och ytterligare 21 procent är födda i de övriga delarna i Europa. Sju av tio utrikes födda i Skåne bor i de fem kommunerna Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Landskrona, som tillsammans hyser drygt hälften av den totala folkmängden i länet.