Boende och bostadsbyggande

Under 2019 byggdes 9155 nya bostäder i Skåne och drygt 500 var i ombyggnad. Det är cirka 900 fler än vad som byggdes året 2018 och det högsta bostadsbyggandet i Skåne sedan 1992.

Målet i det öppna Skåne 2030 är 6 000 nybyggda bostäder per år med en allsidig sammansättning. Cirka 54 procent av de nya bostäderna under 2019 var hyresrätter, 32 procent bostadsrätter och ytterligare 14 procent var äganderätter. Framförallt har antalet nybyggda hyresrätter ökat sedan 2017.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Nybyggnation

Det nybyggda bostadsbeståndet fördelat på olika upplåtelseformer varierar från år till år. Under 2019 var 14 procent av nybyggnationen äganderätter, 54 procent hyresrätter och 32 procent bostadsrätter.

Sett till ett genomsnitt för perioden 2006-2019 är andelen nybyggda hyresrätter 44 procent och äganderätter 27 procent medan bostadsrätter utgör 29 procent. Andelen hyresrätter har ökat årligen de senaste åren. Det är dock fortsatt stor bostadsbrist i Skåne, alla kommuner uppger ett bostadsunderskott, men fem kommuner uppger att i kommunen som helhet är bostadsmarknaden i balans i Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys Skåne 2019. En del av bostadsbristen i Skåne förklaras av glappet mellan behov och efterfrågan på bostäder. I en rapport  från Region Skåne och Sveriges byggindustrier har bostadsefterfrågan beräknats till 5800 bostäder medan det demografiska behovet beräknats till 7400 bostäder för 2018. Bostadsbristen drabbar främst grupper med svag förankring på bostadsmarknaden och/eller svag ekonomi, och glappet innebär att dessa grupper får fortsatt svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Störst var bostadsbyggandet i de större kommunerna i Skåne. Jämfört med år 2018 ökade bostadsbyggandet i de flesta delarna av Skåne. Särskilt stor var ökningen i Lund, Staffanstorp och Burlöv.

Färdigställda bostäder i Skåne 2009- 2019 efter hustyp, upplåtelseform
Källa: SCB

Trångboddhet

Det saknas bra data på trångboddhet, i ”Folkhälsorapporten för Skåne 2013” uppger cirka 3 procent att de är trångbodda.

Andelen hushåll med trångboddhet är högst i den yngsta åldersgruppen (18-34 år) och lägst i den äldsta åldersgruppen (65-80 år). I gruppen 18-34 år syns en tydlig minskad upplevd trångboddhet från 2004 till 2008, men sedan sker en ökning igen fram till 2012. Övriga åldersgrupper har ett konstant lågt procenttal.

Om antalet nya bostäder 2019 sätts i relation till befolkningsökningen under samma år, går det 1,6 boende per ny bostad. Det kan jämföras med att det genomsnittliga antalet personer per hushåll i Sverige är runt 2,2 boende per hushåll. Jämfört med 2018 har det genomsnittliga antalet personer per hushåll i Skåne minskat i relation till befolkningsökningen. Sett över längre tid så har den stora befolkningsökningen som skett i Skåne de senaste åren har inte vägts upp av ett lika stort bostadsbyggande som syns nedan i figuren. Notera att bostadsbyggande var lågt under 2009 och 2010 efter finanskrisen samtidigt som befolkningsökningen var extra stor. Dessa åren fick Skåne cirka fem nya invånare per nybyggd bostad. Ökad boendetäthet som ett led i denna utveckling är en oundviklig konsekvens. Dock är det svårt att säga när ökad boendetäthet blir trångboddhet som till viss del även är subjektiv.  

Kapitlet om bostadsbyggande uppdaterades i maj 2020