Boende och bostadsbyggande

Under 2016 byggdes 5 143 nya bostäder i Skåne och 515 i ombyggnad. Det är cirka 1 600 fler än vad som byggdes året 2015 och och det högsta bostadsbyggandet i Skåne sedan 1992 med undantag för åren 2006 och 2007. Målet i det öppna Skåne 2030 är 6 000 nybyggda bostäder per år med en allsidig sammansättning. Cirka 57 procent av de nya bostäderna under 2016 var hyresrätter och ytterligare 21 procent bostadsrätter. Framförallt antalet nybyggda hyresrätter ökade mellan 2015 till 2016.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Nybyggnation

Det nybyggda bostadsbeståndet fördelat på olika upplåtelseformer varierar från år till år. Under 2015 var 21 procent av nybyggnationen äganderätter, 57 procent hyresrätter och 22 procent bostadsrätter.

Sett till ett genomsnitt för perioden 2005-2016 är andelen nybyggda hyresrätter 40 procent och äganderätter 35 procent medan bostadsrätter utgör en fjärdedel. Andelen hyresrätter har ökat åligen de senaste åren. Det är dock fortsatt stor bostadsbrist i Skåne, 29 av Skånes 33 kommuner har underskott på bostäder vilket är en ökning av med 7 kommuner jämfört med 2015 visar Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys Skåne 2016 (2016:24). Bostadsbristen drabbar främst grupper med svag förankring på bostadsmarknaden och/eller svag ekonomi. 

Störst var bostadsbyggandet i de större kommunerna i Skåne. Jämfört med år 2015 ökade bostadsbyggandet i de flesta delarna av Skåne. Särskilt stor var ökningen i Kristianstad, Helsingborg, Kävlinge, Staffanstorp, Eslöv och Sjöbo.

Färdigställda bostäder i Skåne 2005 - 2016 efter hustyp, upplåtelseform
Källa: SCB

Trångboddhet

Det saknas bra data på trångboddhet, i ”Folkhälsorapporten för Skåne 2013” uppger cirka 3 procent att de är trångbodda.

Andelen hushåll med trångboddhet är högst i den yngsta åldersgruppen (18-34 år) och lägst i den äldsta åldersgruppen (65-80 år). I gruppen 18-34 år syns en tydlig minskad upplevd trångboddhet från 2004 till 2008, men sedan sker en ökning igen fram till 2012. Övriga åldersgrupper har ett konstant lågt procenttal.

Om antalet nya bostäder 2016 sätts i relation till befolkningsökningen under samma år, går det 4,1 boende per ny bostad. Det kan jämföras med att det genomsnittliga antalet personer per hushåll i Sverige är runt 2,2 boende per hushåll. Den stora befolkningsökningen som skett i Skåne de senaste åren har inte vägts upp av ett lika stort bostadsbyggande som syns nedan i figuren. Notera att bostadsbyggande var lågt under 2009 och 2010 efter finanskrisen samtidigt som befolkningsökningen var extra stor. Dessa åren fick Skåne cirka fem nya invånare per nybyggd bostad. Ökad boendetäthet som ett led i denna utveckling är en oundviklig konsekvens. Dock är det svårt att säga när ökad boendetäthet blir trångboddhet som till viss del även är subjektiv.  

Kapitlet om bostadsbyggande uppdaterades i maj 2017