Boende och bostadsbyggande

En fungerande bostadsmarknad är en viktig grund för att flera av visionsmålen i Skånes regionala utvecklingsstrategi ska kunna uppnås. Det ska vara möjligt att bo, verka och leva i hela Skåne - något som förutsätter en balans mellan byggande och folkmängd samt en balans mellan behov och efterfrågan på olika typer av bostäder. 

I Skåne har antalet nybyggda bostäder ökat kraftigt sedan 2015. Det nybyggda bostadsbeståndet består till största del av bostads- och hyresrätter. Det råder dock fortfarande brist på bostäder i många kommuner, och befolkningsökningen har inte vägts upp av ett lika stort bostadsbyggande. Detta har lett till att andelen trångbodda hushåll har ökat i Skåne över tid. 

Foto: Region Skåne/Joakim Lloyd Raboff.

Nybyggnation

Antalet nybyggda bostäder har ökat de senaste åren. Det är främst nybyggda bostadsrätter och hyresrätter som står för ökningen, medan antalet nybyggda småhus har minskat över tid.

Det nybyggda bostadsbeståndet fördelat på olika upplåtelseformer varierar från år till år. Under 2019 var 14 procent av nybyggnationen äganderätter, 54 procent hyresrätter och 32 procent bostadsrätter.

Sett till ett genomsnitt för perioden 2006-2019 är andelen nybyggda hyresrätter 44 procent och äganderätter 27 procent medan bostadsrätter utgör 29 procent. Andelen hyresrätter har ökat årligen de senaste åren. Störst var bostadsbyggandet i Skånes större kommuner. Jämfört med år 2018 ökade bostadsbyggandet i de flesta delarna av Skåne. Särskilt stor var ökningen i Lund, Staffanstorp och Burlöv.

Färdigställda bostäder i Skåne efter hustyp, upplåtelseform, 2009-2019
Källa: SCB

Bostadsbehov och bostadsbrist

Befolkningen ökar snabbare än antalet färdigställda bostäder. Det råder bostadsbrist i många kommuner och glappet mellan behovet och efterfrågan på bostäder ökar.

Om antalet nya bostäder 2019 sätts i relation till befolkningsökningen under samma år går det 1,6 boende per ny bostad. Det kan jämföras med att det genomsnittliga antalet personer per hushåll i Sverige är runt 2,2 boende per hushåll. Jämfört med 2018 har det genomsnittliga antalet personer per hushåll i Skåne minskat i relation till befolkningsökningen. Sett över en längre tid har dock inte bostadsbyggandet vägt upp den stora befolkningsökning som Skåne upplevt de senaste åren. Åren efter finanskrisen var bostadsbyggandet särskilt lågt, samtidigt som befolkningsökningen var extra stor. Under denna period fick Skåne cirka fem nya invånare per nybyggd bostad. 

I dagsläget råder det stor bostadsbrist i Skåne. I Länsstyrelsen Skånes Bostadsmarknadsanalys 2020 var det av de 32 kommuner som svarade på enkäten 25 som uppgav ett bostadsunderskott i kommunen som helhet. Av dessa ingick alla tre storstadskommuner samt alla pendlingskommuner nära Malmö.

En del av bostadsbristen i Skåne förklaras av glappet mellan behov och efterfrågan på bostäder. I en rapport från Region Skåne har bostadsefterfrågan beräknats till 5900 bostäder medan det demografiska behovet beräknats till 6100 bostäder för 2019. Bostadsbristen drabbar främst grupper med svag förankring på bostadsmarknaden och/eller svag ekonomi, och glappet innebär att dessa grupper får fortsatt svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Trångboddhet

Andelen trångbodda ökar i Skåne, vilket främst drabbar unga och utrikes födda.

En effekt av bostadsbristen är en ökning av antalet trångbodda hushåll. Det finns olika mått på trångboddhet. I Region Skånes folkhälsorapport används trångboddhetsnorm 2, vilken innebär att en bostad är trångbodd om det bor fler än två personer per rum (undantaget kök, och badrum). I resultaten från folkhälsoenkäten 2019 var det 5 procent som kategoriserades som trångbodda, vilket är en ökning från 3,7 procent i den senaste mätningen 2012.

Andelen hushåll med trångboddhet är högst i den yngsta åldersgruppen (18-34 år) och lägst i den äldsta åldersgruppen (65-84 år). Det finns stora skillnader i andel trångbodda mellan inrikes och utrikes födda. I gruppen som är födda utanför Europa är andelen 20 procent, medan endast 2 procent av gruppen födda i Sverige anses vara trångbodda.