Arbetsmarknad

Sysselsättningsgraden i Skåne är den lägsta i Sverige och Skåne tampas med en hög andel långtidsarbetslösa. Medelinkomsten i Skåne är lägre än i riket. Både sysselsättningsgrad, andel arbetslösa och skillnader mellan könen varierar mellan kommunerna där den högsta arbetslösheten finns i sydvästra Skåne. 

Foto: Niklas Laurin.

Sysselsättning

Skåne har lägst sysselsättningsgrad av landets län. Skillnaden mot rikssnittet var 2021 dock på sin lägsta nivå sedan 2010. Sysselsättningsgraden varierar inom regionen med lägst andel sysselsatta i Skånes sydvästra del. I Skåne är sysselsättningsgraden för kvinnor lägre än för män.

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av landets län, även när gränspendlare medräknas. Andelen sysselsatta i Skåne 2021 var 76 procent jämfört med rikssnittet på 79 procent. Jämtlands och Hallands län, med den högsta sysselsättningsgraden, ligger på 83 procent. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan Skåne och riket har ökat över tid, men minskat något de senaste åren (notera tidsseriebrott på grund av olika källor, RAMS fram till 2019, efter det BAS). Andelen sysselsatta varierar mellan Skånes fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne där 75 procent av den totala befolkningen i åldrarna 20-64 år förvärvsarbetade 2021. Den låga sysselsättningsgraden i sydvästra Skåne beror på en hög tillväxt av både antalet sysselsatta och antalet invånare i arbetsför ålder. Högst sysselsättningsgrad, på 81 procent, har sydöstra Skåne. I majoriteten av Sveriges län är sysselsättningsgraden högre bland män än bland kvinnor. I Skåne är andelen sysselsatta män 77 procent respektive 75 procent för kvinnor. 

Sysselsättningsgraden varierar starkt med födelseland. Av Skånes befolkning i åldrarna 20-64 år med Sverige som födelseland var 83,1 procent av männen respektive 82 procent av kvinnorna sysselsatta 2018. Motsvarande värde för befolkningen född utanför Europa var 51,8 procent respektive 44,8 procent. Bortsett från invånare födda i övriga Norden är sysselsättningsgraden för alla födelseländer lägre i Skåne än i riket.

Sysselsatta i Skåne och Riket, 2009-2021*
Andel förvärvsarbetande befolkning (20-64 år)
Källa: SCB, Öresundsdatabasen. *Notera tidsseriebrott mellan 2019 och 2020

Arbetslöshet

Skåne tampas fortsatt med en högre arbetslöshet än rikssnittet och en stor andel långtidsarbetslösa. I samband med coronapandemins utbrott i mars steg andelen korttidsarbetslösa kraftigt. Procentuellt är fler män och färre kvinnor arbetslösa och den högsta arbetslösheten finns i sydvästra Skåne.

Andelen personer av Skånes arbetskraft (sysselsatta och arbetslösa som vill arbeta och söker jobb) i åldrarna 16-64 som var öppet arbetslösa eller sysselsatta inom arbetsmarknadspolitiska konjunkturåtgärder uppgick 2021 till 10 procent. En minskning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Arbetslösheten har över tid varit högre bland män än kvinnor men skillnaden har minskat under de senaste åren. 2021 var 9,8 procent av kvinnorna respektive 10,2 procent av männen öppet arbetslösa.

Skåne har en relativt sett hög arbetslöshet på 10 procent jämfört med 7,9 procent för riket. Arbetslösheten är högst i sydvästra samt nordöstra Skåne på 10,5 respektive 10,1 procent av arbetskraften. Det har därigenom skett ett tydligt geografiskt skifte inom regionen, då arbetslösheten under hela 1990-talet var lägst i östra Skåne. Idag är arbetslösheten lägst i sydöstra Skåne på 6,7 procent av arbetskraften.

Finanskrisen, som utbröt hösten 2008, orsakade fram till slutet av 2009 en kraftigt stigande arbetslöshet. Åren 2010-2013 fortsatte arbetslösheten att stiga, om än i väsentligt svagare takt. År 2014 inleddes återigen en fallande trend som bröts först under år 2019 då coronapandemin bröt ut. Under 2020 sjönk arbetslösheten åter och är tillbaka på förkrisnivåer. I januari 2022 uppgick antalet arbetslösa i Skåne till 9,3 procent av arbetskraften enligt Arbetsförmedlingen.I januari 2020, innan pandemin påverkat arbetslösheten, låg arbetslösheten på 9,8 procent.

 

En tydlig trend efter 2009 är en växande andel långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa i mer än 24 månader. 2009 var 23 procent av de arbetslösa skåningarna långtidsarbetslösa, under 2021 var samma siffra 47 procent. Covid-19-pandemin ledde också till en kraftig ökning i andelen korttidsarbetslösa, nivåer som återhämtats under 2021.  

Inkomster

Medianinkomsten i Skåne är lägre än rikssnittet och de två andra storstadslänen. Inkomstskillnaderna mellan könen är stora och varierar kraftigt mellan kommunerna. Minst skillnad i inkomst mellan kvinnor och män är det i Malmö.

Medianinkomsten för förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 år är lägre i Skåne än i riket. I förvärvsinkomst ingår samtliga skattepliktiga inkomster före skatt, exempelvis sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa och pension. Medianinkomsten i Skåne är lägre än rikssnittet och de två andra storstadslänen också när hänsyn tas till gränspendling över Öresund. Skillnaderna i inkomst är stora mellan de skånska kommunerna. Lomma och Vellinge toppar inkomstligan medan Perstorp och Östra Göinge ligger i andra änden. Skillnaderna mellan könen är också stora. Kvinnors medianinkomst 2020 var i genomsnitt 83 procent av männens. Även detta mått skiljer sig mellan kommunerna. I Malmö är kvinnors förvärvsinkomst 86,7 procent av männens, vilket är den högsta andelen i regionen, medan den i Perstorp och Örkelljunga är 71,6 respektive 75,4 procent, vilket är regionens lägsta. För Skåne som helhet har tillväxten i medianinkomsten procentuellt varit större bland kvinnor än män åren 2015-2020.

Medianinkomst för anställda 20-64 år i Skånes kommuner fördelat på kön, 2020
Sammanräknad förvärvsinkomst (Tkr). *Kvinnors andel av mäns medianinkomst.
Källa: SCB