Arbetsmarknad

Sysselsättningsgraden i Skåne är den lägsta i Sverige och kvinnor har en lägre förvärvsfrekvens än män. Också medelinkomsten är lägre i Skåne än i riket. Regionen tampas med den fortsatt stigande trenden av andelen långtidsarbetslösa sedan 2009. Både sysselsättningsgrad, andel arbetslösa och skillnader mellan könen varierar mellan kommunerna där den högsta arbetslösheten finns i sydvästra Skåne. I det öppna Skåne 2030 ska befolkningen erbjudas den trygghet som är en förutsättning för ett gott liv och Skåne ska bli en förebild för jämställdhet.

Foto: Niklas Laurin.

Sysselsättning

Skåne har lägst sysselsättningsgrad av landets län och skillnaden mot rikssnittet fortsätter att öka. Sysselsättningsgraden varierar inom regionen med lägst andel sysselsatta i Skånes sydöstra del. Kvinnor har en lägre förvärvsfrekvens än män.

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av landets län, även när gränspendlare till Danmark medräknas. Andelen sysselsatta i Skåne 2019 var 77 procent jämfört med rikssnittet på 80 procent. Hallands län, med den högsta sysselsättningsgraden, ligger på 83 procent. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan Skåne och riket har ökat över tid. Andelen sysselsatta varierar mellan Skånes fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne med 76 procent av den totala befolkningen i åldrarna 20-64 år i förvärvsarbete. Den låga sysselsättningsgraden i sydvästra Skåne beror på en hög tillväxt av både antalet sysselsatta och antalet invånare i arbetsför ålder. Högst sysselsättningsgrad har sydöstra Skåne med en sysselsättningsgrad på 82 procent. I Sveriges samtliga län är mäns förvärvsfrekvens högre än kvinnors. I Skåne är andelen sysselsatta män 78 procent respektive 76 procent för kvinnor. Enligt Eurostats regionala databas har Skåne-Blekinge den 14e lägsta skillnaden mellan män och kvinnors sysselsättningsgrad i jämförelse med EU:s alla regioner.

Sysselsättningsgraden varierar starkt med födelseland. Av Skånes befolkning i åldrarna 20-64 år med Sverige som födelseland var 83,1 procent av männen respektive 82 procent av kvinnorna sysselsatta 2018. Motsvarande värde för befolkningen född utanför Europa var 51,8 procent respektive 44,8 procent. Bortsett från invånare födda i övriga nordiska länder så är sysselsättningsgraden för alla födelseländer lägre i Skåne än i riket.

Sysselsatta i Skåne och Riket, 2007-2019
Andel förvärvsarbetande befolkning (20-64 år)
Källa: SCB, Öresundsdatabasen, StatNord

Arbetslöshet

Skåne tampas fortsatt med en högre arbetslöshet än rikssnittet och en stor andel långtidsarbetslösa. I samband med coronapandemins utbrott i mars steg andelen kortidsarbetslösa kraftigt. Sysselsättningsgraden varierar starkt med födelseland. Procentuellt är fler män och färre kvinnor arbetslösa och den högsta arbetslösheten finns i sydvästra Skåne.

Andelen personer av Skånes befolkning i åldrarna 16-64 år som var öppet arbetslösa eller sysselsatta inom arbetsmarknadspolitiska konjunkturåtgärder uppgick 2020 till 8,3 procent. Detta är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. Arbetslösheten har över tid varit högre bland män än kvinnor. 2019 var 8 procent av kvinnorna respektive 8,6 procent av männen öppet arbetslösa, vilket är högre än rikssnittet.

Arbetslösheten är högst i sydvästra samt nordöstra Skåne med en arbetslöshet på 8,5 respektive 8,7 procent av befolkningen. Det har därigenom skett ett tydligt geografiskt skifte av arbetslösheten inom regionen, där arbetslösheten under hela 1990-talet var låg i östra Skåne. Idag är arbetslösheten lägst i sydöstra Skåne där andelen arbetslösa är 5,6 procent av befolkningen. Jämfört med riket som helhet har Skåne en högre andel arbetslösa, 8,3 procent för Skåne jämfört med 6,9 procent för riket.

Finanskrisen, som utbröt hösten 2008, orsakade fram till slutet av 2009 en kraftigt stigande arbetslöshet. Åren 2010-2013 fortsatte arbetslösheten att stiga, om än i väsentligt svagare takt. År 2014 inleddes återigen en fallande trend som bröts först under år 2019. En tydlig trend efter 2009 är en växande andel långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa i mer än 24 månader. 2009 var 9 procent av de arbetslösa skåningarna långtidsarbetslösa. I slutet på 2020 var samma siffra 22,5 procent.

När Covid-19-pandemin bröt ut skedde en kraftig ökning av andelen korttidsarbetslösa. Från och med juli minskade däremot andelen korttidsarbetslösa, och låg de sista månaderna av 2020 på runt 4 procent i Skåne.

Inkomster

Skåne har en lägre genomsnittlig förvärvsinkomst (medelinkomst) än rikssnittet. I förvärvsinkomster ingår alla skattepliktiga inkomster före skatt, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa och pension. Inkomstskillnaderna mellan könen är stora och varierar kraftigt mellan kommunerna. Minst skillnad i inkomst mellan kvinnor och män är det i Malmö.

Medelinkomsten i Skåne är lägre än rikssnittet och de två andra storstadslänen, även med hänsyn taget till att det saknas inkomstuppgifter för gränspendlare. Omkring 14 000 skåningar arbetar i Danmark och deras inkomster redovisas inte i den nationella inkomststatistiken. Statistiska Centralbyrån gjorde under 2017 en undersökning med syfte att undersöka hur mycket gränspendlarnas inkomster påverkar inkomststatistiken i Sverige. Slutsatsen är att medelinkomsten för Malmös del skulle justeras upp med 13 440 kronor (eller 6,4 procent) för inkomståret 2012 om gränspendlarnas inkomster inkluderades i officiell statistik. Samma tal för Skåne som helhet var 3 100 kronor (eller 2,2 procent).

För en så rättvisande jämförelse som möjligt redovisas nedan medelinkomsterna bland anställda män och kvinnor i åldrarna 40-44 år. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, Lomma och Vellinge toppar inkomstligan medan Perstorp och Örkelljunga ligger i andra änden. Skillnaderna mellan könen är också stora. Kvinnors förvärvsinkomst 2019 var i genomsnitt 82 procent av männens. Även detta mått skiljer sig mellan Skånes kommuner. I Malmö är kvinnors förvärvsinkomst 86,6 procent av männens, vilket är den högsta andelen i regionen, medan den i Perstorp och Bromölla är 71 respektive 72 procent, vilket är regionens lägsta. För Skåne som helhet har tillväxten i medelinkomst varit större bland männen än kvinnorna (20-64 år) åren 2017-2019.

Medelinkomst för anställda 40-44 år i Skånes kommuner fördelat på kön, 2019
Sammanräknad förvärvsinkomst (Tkr). *Kvinnors andel av mäns medelinkomst.
Källa: SCB