Näringsliv

Skånes vision är att vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som genom innovationer säkerställer hög sysselsättning och där aktörerna i regionen utvecklar en stark kunskapsregion med både bredd och spets. För att skapa innovationskraft och öka en regions konkurrenskraft är förmågan att omsätta forskning och utveckling tillsammans med kunskap och idéer till nya produkter och processer viktiga.

I de mått som finns på innovationskraft rankas regionen högt jämfört med övriga EU, och Sverige högt jämfört med resten av världen. Skåne har också i förhållande till övriga regioner i EU höga investeringar i forskning och utveckling i förhållande till BRP. Däremot har nyföretagandet i Skåne, om än i låg takt, över en tid sjunkit. Ändå har regionen landets näst högsta nyföretagande i förhållande till befolkningen.

Foto: News-Øresund/Erik Ottosson.

Branschstruktur

Skåne har i stort sett samma branschstruktur som riket.

Med undantag för en större andel sysselsatta inom handeln har Skåne på övergripande nivå i stort sett samma branschstruktur som riket. Om vi går ned på en mera detaljerad branschnivå framträder dock en specialisering inom områden som telekom, livsmedel, förpackning, datorspel, läkemedel/läkemedelsteknik och kemisk industri.  Andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin, information och kommunikation, finans- och försäkringsverksamhet, offentlig förvaltning och försvar är dock lägre i Skåne jämfört med riket. Inom Skåne skiljer näringslivsstrukturen sig kraftigt åt mellan olika delregioner. 

Skillnaderna mellan män och kvinnor sett till de sysselsattas branschstruktur är stor i regionen. Störst andel män finns det i byggsektorn och störst andel kvinnor inom vård- och omsorgsbranschen. 

Antal förvärvsarbetande per bransch, 2019
Sysselsatta, 16+, med arbetsplats i storstadslänen och riket , %
Källa: SCB
Andel förvärvsarbetande per bransch fördelat på kön i Skåne, 2019
Sysselsatta, 16+, %
Källa: SCB

Nyföretagande

Nyföretagandet i Skåne och riket, är i en nedåtgående trend och har sjunkit ytterligare under 2019. Nyföretagandet per 1000 invånare var högst i Stockholms län följt av Skåne län. Flertalet av nystartade företag i Skåne tillhör tjänstesektorn. Majoriteten av de nya företagen startas av män.

I jämförelse med 2018 minskade antalet nya företag i Skåne med mindre än 1 procent 2019. I Stockholms län minskade antalet med 4 procent och i Västra Götalands län ökade antalet med 5 procent. Bakom nedgången i nyföretagande ligger sannolikt en konjunktureffekt. Färre startar företag när det finns goda möjligheter att få en anställning. Av de 1974 nya företag som startades i Skåne under 2019 var flertalet inom tjänstesektorn.

Det finns en skev könsfördelning vad gäller nyföretagandet i hela landet, ett mönster som också syns i Skåne och som varit konstant sedan 2010. 2019 startades 65 procent av de nya företagen i regionen av män och 33 procent av kvinnor. 

Det finns avsevärda skillnader mellan olika kommuner i Skåne vad avser nyföretagarfrekvensen. Under 2019 var nyföretagandet i förhållande till antalet invånare i åldrarna 16-64 år högst i Båstad och Simrishamn medan nyföretagandet var lägst i Bromölla och Bjuv. 

Forskning och utveckling

I förhållande till övriga regioner i EU har Skåne-Blekinge höga investeringar i forskning och utveckling i förhållande till BRP.

Investeringar i forskning och utveckling (FoU) är ett sätt att mäta innovation genom en regions förmåga och vilja att optimera kunskapsbasen. Bland EUs 266 regioner placerar sig Skåne-Blekinge på 21:a plats vad gäller investeringar i FoU som andel av BRP. 2017 hade Skåne-Blekinge 3,23 procent i FoU-investeringar i förhållande till BRP. Placeringen är högre än 2015 då regionen låg på 23:e plats med 3,3 procent av BRP i FoU-investeringar.

Den region i EU som hade högst investeringsgrad i FoU som andel av BRP år 2017 var Braunschweig i Tyskland med 8,2 procent. Regioner i Tyskland, Belgien, Storbritannien och Danmark placerar sig högt. Generellt sett har norra Europa höga investeringar i FoU jämfört med södra Europa. 

FoU-utgifter som andel av BRP i topp 22 EU regioner, 2017
Källa: Eurostat. *Eftersom Eurostat bara rapporterar uppgifter om Nuts2-regioner har det inte varit möjligt att särskilja Skåne och Blekinge då de båda ingår i samma Nuts2-region. Skåne står för mer än 90% av Skåne och Blekinges samlade FoU-utgifter.

Innovationskraft

I de mått som finns på innovationskraft rankas Skåne-Blekinge högt jämfört med övriga EU.

Att mäta innovationskraft är svårt, vilket bland annat beror på att det saknas standardiserad data på regional nivå.  Ett försök att mäta innovationsförmåga görs inom EU genom "The Regional Innovation Scoreboard" (RIS). Rapporten kommer ut vartannat år och uppdaterades senast 2021 med data från 2011-2020. Undersökningen är baserad på 21 viktade indikatorer med resultat för 240 regioner i 22 EU-länder inklusive Norge, Serbien, Schweiz och Storbritannien.

I RIS 2021 är Skåne-Blekinge som region rankat i den grupp som anses ha högst innovationskraft i EU. Gruppen utgörs av 38 av de totalt 240 regionerna. Sedan den föregående undersökningen 2019, har Skåne-Blekinge klättrat från en 11e plats till nionde 2021. Eftersom det förekommer variation i regionernas storlek samt bristande underlag för vissa indikatorer ska undersökningen dock tolkas med viss försiktighet. 

I ”European Innovation Scoreboard 2020” utses Sverige till det mest innovativa landet i EU. Prestationen hos det svenska innovationssystemet har varit svagt ökande mellan 2011 och 2016, och legat på ungefär samma nivå mellan 2016 och 2018 men med en relativt stark ökning 2019. Finland har nästan kommit ikapp Sverige. Danmark vände 2016 en nedåtgående trend och har sedan dess ökat, medan Tyskland minskar något.

I internationella mätningar utförda av Eurostat, OECD samt i "The Global Innovation Index 2020" (GII) rankas Sverige som ett av de ledande länderna i världen när det gäller innovationskraft. Detta innebär rimligtvis att Skåne borde ligga bra till i ett internationellt perspektiv både i EU och i förhållande till övriga världen.