Näringsliv

Skånes vision är att vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi där aktörerna utvecklar en stark kunskapsregion med både bredd och spets. För att skapa innovationskraft och öka en regions konkurrenskraft är förmågan att omsätta forskning och utveckling tillsammans med kunskap och idéer till nya produkter och processer viktiga.

I de mått som finns på innovationskraft rankas regionen högt jämfört med övriga EU, och Sverige högt jämfört med resten av världen. Skåne har också höga investeringar i forskning och utveckling i förhållande till BRP i ett europeiskt perspektiv. Den nedåtgående trenden avseende nyföretagande i Skåne har vänt under 2020. Regionen har också landets näst högsta nyföretagande i förhållande till befolkningen. 

Branschstruktur

Skåne har en bred branschstruktur som på många sätt påminner om rikets i stort. Inom Skåne skiljer sig näringslivsstrukturen åt mellan olika delregioner. I norr finns tillverkningsindustri och i sydväst fler tjänste- och servicebranscher.

Skånes näringsliv är brett och branschstrukturen återspeglar på en övergripande nivå till stor del riket som helhet. På en mer detaljerad branschnivå framträder dock en specialisering inom områden som telekom, livsmedel, förpackning, datorspel, läkemedel/läkemedelsteknik och kemisk industri. Andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin, information och kommunikation, finans- och försäkringsverksamhet, offentlig förvaltning och försvar är dock lägre i Skåne jämfört med riket. Inom Skåne skiljer näringslivsstrukturen sig kraftigt åt mellan olika delregioner. I norra Skåne finns tillverkningsindustri och i sydvästra Skåne fler tjänste- och servicebranscher. 

Skillnaderna mellan män och kvinnor sett till de sysselsattas branschstruktur är stor i regionen. Störst andel män finns det i byggsektorn och störst andel kvinnor inom vård- och omsorgsbranschen. 

Antal förvärvsarbetande per bransch, 2021
Sysselsatta, 16+, med arbetsplats i storstadslänen och riket , %
Källa: SCB
Andel förvärvsarbetande per bransch fördelat på kön i Skåne, 2021
Sysselsatta, 16+, %
Källa: SCB

Företagande

Den nedåtgående trenden för nyföretagande vände under 2020 i både Skåne och riket och fortsatte uppåt under 2021.

I jämförelse med 2020 ökade antalet nya företag i Skåne med 11 procent till 2021, vilket innebar dryga 11 000 nya företag. Ökningen i riket totalt var något lägre. Bakom ökningen i nyföretagande ligger sannolikt konjunktureffekter som följd av coronapandemin. Fler startar företag när möjligheterna att få en anställning är sämre. De största ökningarna i nyföretagandet i Skåne län inträffade inom transport och magasinering med 32 procent, inom kultur och nöje med 22 procent samt med 14 procent i handelsbranschen. Antalet nya företag minskade med 10 procent inom parti- och provisionshandeln samt med 5 procent inom arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och forskning. 

Det finns en skev könsfördelning vad gäller nyföretagandet i hela landet, ett mönster som också syns i Skåne och som varit konstant sedan 2010. 2021 startades 63 procent av de nya företagen i regionen av män och 34 procent av kvinnor. 

Forskning och utveckling

I förhållande till övriga regioner i EU har Skåne-Blekinge höga investeringar i forskning och utveckling i förhållande till BRP.

Investeringar i forskning och utveckling (FoU) är ett sätt att mäta innovation genom en regions förmåga och vilja att optimera kunskapsbasen. Bland EU:s 266 regioner placerar sig Skåne-Blekinge på 15:a plats vad gäller investeringar i FoU som andel av BRP. 2019 låg FoU-investeringarna i förhållande till BRP i Skåne-Blekinge på 3,68 procent. Placeringen är högre än 2027 då regionen låg på 21:a plats med FoU-investeringar på 3,23 procent av BRP.

Den region i EU som hade högst investeringsgrad i FoU som andel av BRP år 2017 var Braunschweig i Tyskland med 7,77 procent. Generellt sett har länder i norra Europa såsom Tyskland, Österrike, Danmark och Finland höga investeringar i FoU jämfört med södra Europa. 

FoU-utgifter som andel av BRP i topp 22 EU regioner, 2019
Källa: Eurostat. *Eftersom Eurostat bara rapporterar uppgifter om Nuts2-regioner har det inte varit möjligt att särskilja Skåne och Blekinge då de båda ingår i samma Nuts2-region. Skåne står för mer än 90% av Skåne och Blekinges samlade FoU-utgifter.

Innovationskraft

Sverige har utsetts till det mest innovativa landet i EU år 2022. Och som region rankas Skåne-Blekinge högt jämfört med övriga EU.

Att mäta innovationskraft är svårt, vilket bland annat beror på att det saknas standardiserade data på regional nivå. Ett försök att mäta innovationsförmåga görs inom EU genom "The Regional Innovation Scoreboard" (RIS). Rapporten kommer ut vartannat år och uppdaterades senast 2021 med data för åren 2011-2020. Undersökningen är baserad på 21 viktade indikatorer och ger ett resultat för 240 regioner i 22 EU-länder samt Norge, Serbien, Schweiz och Storbritannien.

I RIS 2021 är Skåne-Blekinge som region rankad i den grupp som anses ha högst innovationskraft i EU. Gruppen utgörs av 38 av de totalt 240 regionerna. Sedan den föregående undersökningen 2019, har Skåne-Blekinge klättrat från en elfte till nionde plats 2021. Eftersom det förekommer variation i regionernas storlek samt bristande underlag för vissa indikatorer ska undersökningen dock tolkas med viss försiktighet.

I ”European Innovation Scoreboard 2022” utsågs Sverige till det mest innovativa landet i EU. Prestationen hos det svenska innovationssystemet har varit svagt ökande mellan 2011 och 2016, och legat på ungefär samma nivå mellan 2016 och 2018 men med en relativt stark ökning 2019 och framåt. Förutom Sverige är också Finland, Danmark, Nederländerna och Belgien också rankade i den grupp som anses ha högst innovationskraft i EU.

I internationella mätningar utförda av Eurostat, OECD samt i "The Global Innovation Index 2022" (GII) rankas Sverige som ett av de ledande länderna i världen när det gäller innovationskraft. Detta innebär rimligtvis att Skåne borde ligga bra till i ett internationellt perspektiv både i EU och i förhållande till övriga världen.